เ ค ล็ ดของคน มีรถ ทำปีละครั้ง ขับขี่ปลอ ดภั ย ร่ำร ว ย

ตั้งแต่สมัยโบราณคนไทยมีความเชื่อว่ารถทุกคันจะมีแม่ย่านางคอยปกปักรั ก ษ า และคุ้มครองในการเดินทางเพื่อให้ผู้ขับขี่ปลอ ดภั ย รวมถึงให้โชคลาภเงินทอง และเสริมดวงชะต าเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ที่เป็นเจ้าของรถคันนั้นๆ ดังนั้นการไหว้หรือบูชาแม่ย่านางเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่สำคัญของคนไทย เพื่อให้แม่ย่านางคุ้มครองและเสริมความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ

เป็นความเชื่อที่ทำต่อๆกัน มาอย่ า งย า วนานและก็ส่งผลดีต่อชีวิตด้วย ในเรื่องของการ บู ช าไ ห ว้แม่ย่ านางรถ หากมีการซื้ อรถใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรถมือ1 หรือ มือ2 ก็มักมีการทำพิธีนี้เพื่อขอให้สิ่งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอ ดภั ย

เพราะรถยนต์เป็นย า น พ า ห นะที่ต้องใช้ทุกวันและการขับรถบนท้องถนนทุกวัน ก็อาจเกิดเห ตุไม่คาดหมายได้อยู่ตลอ ดเวลา ทำให้หล า ยคนให้ความสำคัญกับเรื่องการบู ช าแม่ ย่ า นางรถกัน มาก โดยในวันนี้เราได้เอาพิธีนี้มาบอ กต่อ กันถึงรายละเอียดในการจัดการไหว้อ ย่ า งถูกต้อง เพื่อให้ได้เก็บเอาไว้ใช้กัน

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ย า สู บ 3 ม ว น

2 ข้าวสวย 1 ถ้วย

3 น้ำ 1 แก้ว

4 ห ม า ก พลู ย าเส้น 3 คำ

5 ผลไม้ 5 อ ย่ า ง ให้ใช้กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี ด้วยทุกครั้ง ส่วนอีก 4 อ ย่ า งให้เลือ กชื่อที่เป็น มงคล

คำถวายของสำหรับพิธีการไหว้แม่ ย่ า นาง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ในวันนี้ลูกขอทำการถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่ านาง ขอท่านได้รับซึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์สุขแก่ลูกๆทั้งหล า ยเทอญ สาธุ

(จากนี้ให้เราพูดและขอในสิ่งที่ดีๆ ขอให้มีโชค ทำมาค้าขึ้น ปลอ ด ภั ยแ คล้ วคลาดจากความเดือ ดร้อนทุกประการ แล้วรอเวลาให้ผ่ า นไปประมาณ 20 นาที จากนั้นให้จุดย าสู บ 3 มวน รออีก 3 นาที จากนั้นให้กล่าวคำลา

คำลาของในพิธีไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)

พุทธังลา ธัมมังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อเป็นทานต่อไป เพื่อเป็นย า รั ก ษ า เพื่อไม่ให้ต้องเกิดโ ท ษทุ ก ภั ยใดๆ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

สำหรับการไหว้แม่ ย่ า นางรถนั้น มักทำกันในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ทั้งไ ท ยจี นและฝ รั่ ง โดยวันปีใหม่ไ ท ยก็จะเป็นช่วงวันสงกรานต์ หรือแล้วแต่ฤกษ์สะดวกของแต่ละคน หากเป็นรถคันใหญ่เช่น รถทัวร์ รถบ ร รทุก ก็อาจมีการไหว้ปีละ 2 ครั้ง สำหรับรถยนต์ให้ไหว้ปีละครั้ง โดยเวลาที่เหมาะสมคือในช่วงเช้า ให้ทำการจัดวางโต๊ะสำหรับวางของไหว้ไว้หน้าบ้าน แล้วทำการสต าร์ทรถ บีบแตร 3 ครั้ง และจุดธูป 9 ด อ ก จากนั้นจึงเริ่มพิธี

ที่มา  krustory