คนใช้รถควรจำไว้ คันเร่งรถค้าง ทำ 3 สิ่งนี้ช่วยเอาตัวรอ ดได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถบ่อยๆ ในการเดินทาง แน่นอนว่าการใช้รถย่อมเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ขึ้นได้ เพียงแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นเราไม่สามารถรู้ได้ ฉนั้นสิ่งที่จำเป็นคือ เราควรรู้จักการเอาตัวรอ ดในเบื้องต้น เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น และวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับ คันเร่งรถค้าง มาฝากกัน

ปัญหาคันเร่งค้างเคยเป็น ข่ า ว อุ บั ติ เ ห ตุ ที่ น่า ก ลั วอ ย่ า งที่เราเคยเห็นกัน มาบ้างแล้ว วันนี้เราจึงนำเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุม ส ติ และควบคุมรถของเราเมื่อเกิดอาการคันเร่งค้างขึ้น ควรทำอ ย่ า งไรจึงจะป ล อ ด ภั ย

ในทันทีที่รู้ตัวว่า คันเร่งรถค้าง ให้เรารีบใส่เกียร์ว่างหรือเกียร์ N ทันที เพราะจะทำช่วยให้ล ดความเร็วของรถลงได้ แล้วให้เราค่อยๆชะลอรถด้วยการเหยียบเบรกเบาๆ ห้ามเหยียบเบรกเร็วหรือแรง เพราะถ้ารถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงอาจทำให้รถ พ ลิ ก คว่ำได้

เมื่อชะลอความเร็วรถลงได้แล้ว ค่อยๆ ประคองรถเข้าข้างทาง ดับเครื่องแล้วติดต่อช่างซ่อมรถหรือศูนย์เพื่อนำรถไปตรวจเช็คอาการผิ ดปกติต่อไป ไม่ค ว ร ฝื น ขั บต่อเพราะอาจทำให้เกิดอั น ต ร า ย ขึ้นได้

สิ่งต้องห้าม เมื่อเกิดอาการคันเร่งค้าง คือ ห้ามดับเครื่องรถทันที เพราะเมื่อรถกำลังวิ่งด้วยความเร็วนั้นการดับเครื่องจะทำให้พวงมาลัยล็ อค และไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้ จงจำไว้ว่า อ ย่ าตกใจจน ดั บเครื่องเพื่อหวังให้รถหยุดโดยเด็ดข า ด เพราะการดับเครื่องจะทำให้ อั น ต ร า ยมากยิ่งขึ้น

หากเกิดเหตุคันเร่งค้าง ห้ามดึงเบรกมือโดยเด็ดขา เพราะจะทำให้รถเ สี ยหลักและอาจ หมุ น จ น พ ลิ กคว่ำหรือไปช น กับรถคันอื่นได้ ดังนั้นหากเรารู้สึกว่ารถมีอาการผิ ดปกติและคาดว่าเป็นเพราะคันเร่งค้าง เราควรตั้งสติให้ดีและจำเอาไว้ 3 คำหลักๆ คือ

1 เข้าเกียร์ว่าง

2 แตะเบรก

3 อ ย่ าดับเครื่อง

สาเหตุหลักที่ทำให้รถมีอาการคันเร่งค้าง

การใส่รองเท้าส้นสูงขับรถ รองเท้าส้นสูงจะทำให้การขับรถทำได้ย า กขึ้นและในจังหวะ ฉุ ก เ ฉิ น มักจะทำให้ไม่สามารถถอนคันเร่งได้ทัน เพราะส้นรองเ ท้ าดันเอาไว้

มีขวดน้ำหรือข้าวของต่างๆขวางอยู่ในขณะที่ขับรถ ทำให้ไม่สามารถถอนคันเร่ง หรือ เ ห ยี ย บ เ บ ร ก ได้ทัน

ตกใจจนเหยียบคันเร่งแทนเบรก

เบรกเ สี ย อาจเกิดเพราะระบบเบรกมีปัญหา เบรกจมหรือเบรกแตก ทำให้การห้ามล้อใช้งานไม่ได้ รถเบรกไม่อยู่

คันเร่งจม อ า ก า ร นี้อาจเกิดขึ้น เมื่อเบรกรถแข็งจนไม่สามารถเหยียบได้ โดยเราไม่สามารถเหยียบเบรก และคันเร่งพร้อมๆกันได้

สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้เราต้องใส่ใจ และร ะ มั ดร ะวั งในการขับรถให้มากเอาไว้ เพราะอุ บั ติ เ ห ตุ ร้ า ยแ ร งอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุเล็กๆน้อยๆ และเมื่อเราประม า ทข า ดสติก็อาจทำให้เกิดอั น ต ร า ย และความสูญเ สี ยต ามมาได้

ที่มา  krustory