9 ข้ อ การดูแลที่ดินว่างเปล่า ไม่ให้คนอื่นครอบครอง

ถ้าพูดถึงเรื่องที่ดินถูกล้ำเส้น อันนี้แอดก็เคยได้ยิน มาเหมือนกัน แถวบ้านแอดเลย เป็นที่ดินที่ว่างเปล่าไม่ได้ทำอะไรเป็นเวลานาน เพราะเจ้าของที่ไม่มีเวลา ซึ่งข้างๆก็จะเป็นที่ของอีกเจ้า ซึ่งทำกินทุกปี อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าของที่ดินได้กลับมา ปรากฏสังเกตุว่า ที่ของตัวเองนั้นดูเหลือน้อยลง จนได้เรียกที่ข้างๆมาคุย และสิ่งที่ต ามมาคือ การมีปากเ สี ยงกัน เพราะต่างไม่ยอม ผู้ล้ำเขตก็ไม่ยอมรับ ว่าตัวเองได้ทำการล้ำเข้า

ที่ดิน ถือเป็นสมบัติอัน มีค่า ที่ใครๆก็อย ากจะมีไว้เป็นของตัวเอง บางคน มีที่ดินหล า ย แห่ง บางแห่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ก็มักจะปล่อยทิ้ง ร ก ร้ า ง ไว้ ไม่ได้เข้าไปจัดการดูแล นานวันเข้าเจ้าของที่ดินไม่ได้สนใจ จนกระทั่งมีผู้อื่นเข้ามาสร้างที่พักพิง อยู่อาศัยถาวร ทำให้เขานั้นครอบครองที่ดินนั้นไปโดยปริย าย

เพราะถึงแม้ว่าเจ้าของที่ดินจะมีโฉนด เป็นผู้ครอบครองที่ถูกต้องต ามกฏห ม า ยก็ต าม แต่หากมีคน มาใช้ที่ดินของเรา โดยไม่เข้าไปจัดการดูแล ก็จะกล า ย เป็นการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน

การครอบครองปรปักษ์ ห ม า ยถึง บุคคลใดครอบครองท รั พ ย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ได้ครอบครองติดต่อ กันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมท รั พ ย์ได้ครอบครองติดต่อ กันเป็นเวลาห้าปี บุคคลนั้นได้ก ร ร มสิทธิ์

ดังนั้น จึงได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่ดิน สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์อะไร ปล่อยทิ้งไว้นานๆหล า ย ปี ให้ระวังอาจจะ เ สี ย สิ ท ธิ์ ในการครอบครอง และควรจะทำต ามคำแนะนำทั้ง 9 ข้ อนี้ เพื่อเ ลี่ ย งการถูกครอบครอง

วิ ธีที่เจ้าของที่ดินควรทำ เพื่อหลีกเ ลี่ ย งการถูกครอบครอง

1. ในกรณีที่หลักหมุดห า ย ควรไปแจ้งความกับตำรวจ เพื่อขอ ดำเนินคดีไว้ ไม่ใช่การแจ้งเป็นหลักฐาน หรือแจ้งขอลงบันทึกประจำวัน เพราะการทำล า ย หลักหมุดเป็นความผิ ดทางอาญา หลังจากนั้น ให้ไปแจ้งที่ดินเพื่อ ดำเนินการต่อให้เรียบร้อย

2. หากไปดูที่ และมีชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้เขาไปสอบถามว่ามีใครมาใช้ที่ดินของเราบ้างหรือเปล่า

3. ควรรังวัดที่ดินอ ย่ างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิ ดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

4. หมั่นไปดูที่ดินเป็นประจำ อ ย่ างน้อยสุดปีละ 1 ครั้ง

5. ตรวจหลักหมุดว่ายังอยู่ที่เดิมหรือไม่ มีการชำรุด การเคลื่อนย้าย ห า ยไปหรือไม่

6. หากมีผู้อื่น มาอาศัยอยู่ ให้ทำกาตกลงกันให้เข้าใจว่า เขากำลังอยู่บนที่ดินของเรา จะเช่าหรือจะซื้ อ หรือจะอ ย่ างไร ก็ควรตกลงกันให้รู้เรื่อง หรือไม่ก็ไล่ออ กไป

7. สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่ านหรือทางรถวิ่งผ่ านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่ านประจำก็ได้

8. ควรแสดงป้ายว่าที่ดินนี้มีเจ้าของ คนอื่นจะได้รู้ว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ

9. ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้เพื่อ กำหนดเขตแดนที่แน่นอน และเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนว่าที่ตรงนี้มีเจ้าของ

ที่มา  bitcoretech