9 ข้อรู้ไว้ ก่อนเสียที่ดินว่างเปล่าให้คนอื่น

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่า ก่อนที่คุณจะเสียที่ดินให้กับคนอื่นไปได้ง่ายๆ กับบทความ 9 ข้อรู้ไว้ ก่อนเสียที่ดินว่างเปล่าให้คนอื่น ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนที่คุณนั้นควรรู้ไว้ เพื่อรัก ษ า ผลประโยชน์ของคุณเอง

การมีอสังหาริมท รั พ ย์เปรียบเสมือนการมีหลักประกันในชีวิตเพื่อความมั่นคง หากเกิดปัญหาด้านการเงินก็ยังสามารถใช้เป็นหลักประกันได้ไม่มากก็น้อย หนึ่งในอสังหาริมท รั พ ย์ที่ดี ร า ค าไม่ตกอ ย่ า งที่ดินเปล่าแต่ทั้งนี้การครอบครองที่ดินเปล่า แม้จะมีชื่อเป็นก ร ร ม สิทธิ์ของตนเอง

แต่ถ้าหากไม่ทำให้ผืนดินที่ครอบครองอยู่เกิดประโยชน์ โดยปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นที่ดินรกร้าง อาจทำให้เสียสิทธิ์ครอบครองได้เช่นกัน ซึ่งมีระบุไว้ต ามกฎหมายของกรมที่ดิน โดยเฉพาะกฎห ม า ยการครอบครองโดยปรปักษ์ หมายถึงหากบุคคลใดครอบครองท รั พ ย์สินของผู้อื่นโดยสงบและเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ หากเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ติดต่อ กัน 10 ปี หรือ เป็นสังหาริมท รั พ ย์ติดต่อ กัน 5 ปี จะถือว่าบุคคลนั้นได้ก ร ร ม สิทธิ์ทันที

ดังนั้น 9 วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ที่ดินของตน ตกเป็นของผู้อื่น มีดังนี้

1 หมั่นไปสำรวจ ดูแลที่ดินของตนเองอ ย่ า งน้อยปีละครั้ง เป็นอ ย่ า งต่ำ

2 ตรวจสอบว่ามีคนแอบเข้ามาใช้ที่ดินของตนเองหรือไม่ อาจสอบถามจากเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง หรือสังเกตความเปลี่ยนแปลงในที่ดินก็ได้เช่นกัน

3 ดูว่าหลักหมุดอยู่ที่เดิมหรือไม่ มีการชำรุดเสียห า ยหรือเปล่า หรือถูกเคลื่อนย้ า ยหรือเปล่า เพราะหลักหมุดมีความสำคัญต่อที่ดินเพื่อเป็นการยื น ยั นกับทางกรมที่ดินอีกด้วย

4 หากหลักหมุดห า ยให้รีบแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันเพื่อนำเอกส า รไปยื่นเรื่องกับกรมที่ดินต่อไป

5 หากเป็นที่ดินริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรทำการรังวัดที่ดินทุกๆ 5 ปี เพื่อสำรวจดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพราะอาจเพิ่มหรือลดก็ได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงที่ดินอื่นๆ อีกด้วย

6 หากมีคนเข้ามาอาศัยในที่ดิน ให้ทำการพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะเช่าหรือซื้ อที่ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภ า ยหลัง และทำสัญญาเป็นล า ยลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย แต่ถ้าหากตกลงไม่ได้ ให้ไล่ออ กจากที่ดินทันที

7 ควรมีการล้อมรั้วให้เห็นเด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตที่แน่นอน

8 แสดงป้ายให้เห็นว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินสาธารณะ

9 สังเกตร่องรองการเดินผ่านหรือเป็นทางรถวิ่งหรือไม่ เพราะหากไม่กั้นอาณาเขตไว้ผู้คนอาจเข้าใจว่าเป็นทางผ่านที่สามารถใช้ประจำได้

อ ย่ าลืมว่าที่ดินเปล่านั้น หากถูกปล่อยปะละเลยก็อาจทำให้ตกเป็นของผู้อื่นได้ หากไม่ใส่ใจดูแล เพราะเป็นอีกหนึ่งช่องโหว่ทางกฎหมายที่หากคุณเป็นคนที่มีที่ดินเป็นท รั พ ย์สินก็ควรจะต้องใส่ใจในรายละเอียดนี้ด้วยเช่นกัน

ที่มา krustory