8 นิสัยที่ควรเลิกทำก่อนเข้านอน

รู้หรือไม่ว่านิสัยที่อาจจะทำจนเคยชินที่หล า ยๆคนนั้นชอบทำก่อนเข้านอน มันส่งผลต่อร่างกายของตัวเรา ทำให้สุ ข ภ า พของเรานั้นเสื่อมโทรมได้ หากใครที่ยังคิดไม่ออ กว่ามีพฤติก ร ร มอะไรบ้างที่ทำก่อนนอนแล้วทำให้ส่งผลต่อร่างกายของเรา วันนี้เราจะพาคุณมาดูกัน

การพักผ่อนนอนหลับเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการ เพื่อสุ ข ภ า พการนอนที่ดีจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เ จ็ บ ป่ ว ย ง่าย ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มี เ ชื้ อ โ ร ค ร้ า ยส า รพัดชนิด บาง โ ร ค ยังไม่มีแม้แต่ย า รั ก ษ า หรือวั ค ซี น ป้องกันด้วยซ้ำไป ดังนั้น การใช้ชิวิตให้มีสุ ข ภ า พร่างกายแข็งแรง ไม่เ จ็ บ ป่ ว ยจึงกล า ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่มีประโยชน์ ออ กกำลังกายอย่ างสม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ การนอนหลับพักผ่อนอ ย่ า งเพียงพอต่อร่างกายด้วย พฤติ ก ร ร มบางอย่ างที่ไม่ควรทำก่อนนอนเพราะเป็นการทำล า ยสุ ข ภ า พการนอนหลับที่ดี บางคนยังไม่รู้ และอาจเผลอทำจนติดเป็นนิสัย มีดังนี้

1 งดคุยโทรศัพท์มือถือ

มือถือ กล า ยเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิตแต่ทั้งนี้ก่อนนอนควรงดคุยโทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่เล่น มือถือก่อนนอน เพราะมือถือมีคลื่นไฟฟ้าที่จะร บ ก ว น ระบบประสาทส่งผลต่อสุ ข ภ า พการนอนได้ และควรวางมือถือให้ห่างที่นอน เพราะคลื่นสัญญาณบางชนิดจะมีผลโดยตรงต่อส ม อ งด้วย

2 ถอ ดนาฬิกาข้ อมือก่อนนอน

แม้จะเป็นนาฬิกาข้ อมือแบบสมาร์ทวอชที่มีฟังก์ชั่นด้านสุ ข ภ า พก็ต าม แต่การสวมใส่ในช่วงเวลานอนหลับอาจส่งผลเ สี ยกับการนอน มากกว่า เพราะนาฬิกาข้ อมือนั้น มีพลังงานที่สามารถส่งผลกระทบต่อ การนอนหลับได้

3 ไม่อ่ า นหนังสือก่อนนอน

แม้ว่าการอ่านจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ทั้งนี้ก่อนนอนควรทำจิตใจให้สงบ เพราะการอ่านหนังสือก่อนนอนอาจจะทำให้ส ม อ งทำงานหนัก และอาจเก็บไปฝัน เป็นการรบกวนสุ ข ภ า พการนอนหลับอีกด้วย

4 ไม่ใส่บ ร า นอน

การใส่บ ร าในชีวิตประจำวันเป็นปกติเป็นเรื่องที่ดี แต่เมื่อถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับการใส่บราจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว หรือรัดแน่นจนอาจทำให้เ จ็ บบริเวณนั้น รวมถึงอาจทำให้นอนหลับไม่สนิทด้วย

5 งดทานอาหารก่อนนอน 2-4 ชั่ วโมง

การทานอาหารจะทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงาน ดังนั้นก่ อ น น อ น หลับราว 2-4 ชั่ วโมงไม่ควรทานอาหารเพราะจะยิ่งทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงานแม้ในเวลานอน อีกทั้งจะทำให้ระบบการย่อยอาหารและระบบภายในการทำงานของร่างกายไม่สมดุลกันด้วย

6 งดนอนกลางวันแบบระยะเวลานาน

การงีบในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 15-20 นาทีในช่วงกลางวันจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า แต่ถ้าหากนานกว่านั้น อาจทำให้กลางคืนนอนไม่หลับได้

7 ล้างเครื่องสำอางก่อนนอน

การทำความสะอาดใบหน้า และผิวกายก่อนนอนเป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งสกปรกไปหมักหมมจนทำให้เกิดโ ร ค และส่งผลเ สี ยต่อผิวพรรณ

8 งดการดื่ มน้ำมากๆ ก่อนนอน

การดื่ มน้ำก่อนนอนประมาณ 1 แก้วกำลังพอ ดี แต่ถ้าหากดื่ มมากเกินไปอาจทำให้ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึก ซึ่งจะรบกวนเวลานอนหลับกลางคันและส่งผลต่อสุ ข ภ า พการนอนได้

อ ย่ า งไรก็ต ามทั้ง 8 พฤติก ร รมนี้ หล า ยคนอาจจะเผลอทำเป็นนิสัย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข ค่อยๆ เปลี่ยนไปทีละนิด ก็จะทำให้การนอนหลับได้ดีต่อร่างกายในที่สุดด้วย

ที่มา  krustory