5 วิ ธีนอนหลับในรถ ให้ปลอ ดภั ย

การนอนงีบในรถเป็นอันตร า ยกว่าที่คิด เพราะบางครั้งอาจทำให้ข า ดอากาศห า ยใจในขณะนอนหลับ จนเป็นเหตุให้เ สี ยชีวิตอ ย่ างไม่รู้ตัว แล้วแบบนี้จะมีวิ ธีใดสามารถป้องกันเหตุดังกล่าวได้

คุณอาจจะเจอข่ า วบ่อย ๆ ว่ามีคนนอนในรถยนต์แล้ว เ สี ย ชี วิ ต จึงอย ากจะให้คุณผู้อ่านนั้น ป ล อ ด ภั ย ไว้ก่อน ด้วยการนำเทคนิคนอนหลับในรถอ ย่ างไรให้ ป ล อ ด ภั ย มาฝากค่ะ

นพ.ประภาส จิตต าศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุ ข ภ า พ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ประเทศไทยพบปัญหาประชาชน เ สี ย ชี วิ ต ขณะนอนหลับในรถยนต์ที่ติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ทุกปี ปีละประมาณ 1 – 2 ร า ย ซึ่ง นพ.ประภาส

กล่าวว่า การจอ ดรถติดเครื่องยนต์เปิดแอร์นอนในรถ และปิดกระจกมิดชิดเป็นเรื่องที่มีอันตร า ยมาก เพราะเท่ากับเป็นการนอนดมก๊าซพิ ษในรถ โดยก๊ า ซพิ ษที่ทำให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้แก่ คาร์บอน มอนอ กไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

อยู่ในไอเ สี ยของรถยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมัน ก๊าซสามารถไหลเวียนเข้ามาภายในตัวรถได้ทางระบบแอร์รถยนต์ ซึ่งจะมีการดูดอากาศจากภายนอ กและดูดเอาควันจากท่อไอเ สี ยรถยนต์เข้ามาหมุนเวียนภายในรถด้วย ผู้ที่นอนภายในรถจึงสูดก๊ า ซพิ ษชนิดนี้เข้าไปสะสมในร่างกายโดยไม่รู้ตัว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรม ป้ อ ง กั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) เปิดเผยว่า การสต าร์ตเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วเปิดแอร์นอนเป็นภั ยใกล้ตัวที่หล า ยคน มองข้าม

และด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจก่อให้เกิดอันตร า ยถึงขั้น เ สี ย ชี วิ ต ได้ แต่หากเราจำเป็นต้องพักรถ จอ ดนอนเพราะขับต่อไม่ไหวจริงๆ ก็ควรต้องรู้ข้ อมูลพวกนี้เอาไว้ จะได้จอ ดนอนอ ย่ าง ป ล อ ด ภั ย

1 ปรับเบาะให้เหมาะสมและล็อ กรถให้เรียบร้อย

เพื่อ การนอนหลับที่สบายมากขึ้น ควรปรับเอนเบาะให้เหมาะสม อาจใช้หมอนเล็กๆหนุนคอ เพื่อ ป้ อ ง กั น คอพลิกเวลานอน

หรือมีผ้าห่มผืนบางๆ คลุมร่างกายและสิ่งของมีค่า ป้ อ ง กั น โ จ รที่อาจโขยท รั พ ย์สินขณะหลับ และที่สำคัญควรล็อ กรถให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง

2 อ ย่ าติดเครื่องทิ้งไว้และห้ามเปิดแอร์เด็ดข า ด

จากสาเห ตุการเสี ยชีวิ ต ของผู้ที่หลับในรถยนต์ ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น ทำให้ไม่ควรอ ย่ างยิ่งที่จะเปิดแอร์และสต าร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ เพราะความเ สี่ ย งที่จะได้รับอั น ตร า ย จากก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซต์ มันไม่คุ้มที่จะเสี่ย ง

3 ไม่ควรนอนนานเกินไป

ไม่นอนหลับในรถนานเกินไป ควรพักหลับ 30-40 นาที จะช่วยคล า ยความอ่อนล้า ทั้งนี้ก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศเมื่อเข้าไปสะสมในร่างกาย

ทำให้ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือ ดแดงลำเลียงออ กซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ได้น้อยลง ส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายทำงานผิ ดปกติ

หากได้รับก๊าซคาร์บอน มอนอ กไซด์ในปริมาณมากจะทำให้ร่างกายข า ดออ กซิเจนอ ย่ างฉับพลันจนถึงขั้น เ สี ย ชี วิ ต ได้

4 เลือ กทำเลจอ ดที่ ป ล อ ด ภั ย และเหมาะสม

เมื่อจำเป็นต้องนอนในรถหาที่จอ ดรถพักบริเวณที่ ป ล อ ด ภั ย อาทิสถานีบริการน้ำมัน จุดพักรถริมทาง ป้อมตำรวจทางหลวง หรือบริเวณที่มีแสงไฟส่องสว่าง ไม่จอ ดรถบริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเท อาทิ

ลานจอ ดรถชั้นใต้ดินเพราะอากาศไม่ไหลเวียน ทำให้สูดดมควันจากท่อไอเ สี ยเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากดับเครื่องยนต์และปิดเครื่อง

ปรับอากาศ ป้ อ ง กั น เครื่องปรับอากาศดูดควันจากท่อไอเ สี ยเข้ามาหมุนเวียนในห้องโดยสารทางช่องแอร์หรือขอบย างรอยต่อ

กระจก เปิดพัดลมแอร์แทนเครื่องปรับอากาศจะช่วยดูดอากาศจากภายนอ กให้เข้ามาหมุนเวียนในห้องโดยสาร ลดกระจกลงทั้ง 4 ด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อยเพื่อระบายอากาศ

5 ลดกระจกลงเล็กน้อย

ควรลดกระจกลง 2-3 เซนติเมตร เพื่อช่วยให้มีอากาศถ่ายเท เมื่ออยู่ในที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเปิดพัดลมช่วย โดยการบิดกุญแจไปเปิดระบบไฟ

และเปิดระบบพัดลมแอร์เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น หรือให้เปิดมันทุกบาน หากบริเวณนั้น ป ล อ ด ภั ย เพียงพอ

ถ้าจำเป็นต้องนอนในเวลากลางวัน อ ย่ าจอ ดรถต ากแดดแล้วนอนเป็นอันข า ด หรือให้หาที่ที่คาดว่าแดดจะส่องไม่ถึงแล้วจึงจอ ดนอน เพราะหากนอนในรถที่จอ ดต ากแดด

จะทำให้เราได้รับความร้อน มากกว่าปกติ คล้ายกับอยู่ในเตาอบ และอาจเป็นเหตุให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ค่ะ แต่อ ย่ างไรก็ต าม ถ้าเ ลี่ ย งได้ก็อ ย่ าไปนอนในรถเลยดีกว่าค่ะ มันไม่มีอะไร 100เปอร์เซน หรอ ก

ที่มา  poobpub