5 วิ ธีขับรถในหน้าฝนยังไงใหปลอ ดภั ย

ในหน้าฝนเป็นช่วงที่หล า ยๆคนเดินทางลำบาก ยิ่งถ้าฝนตกหนักๆแน่นอนว่าการขับรถนั้นเป็นไปได้ย าก ฉนั้นเรามักจะเห็นอุ บั ติ เ ห ตุเกิดขึ้นบ่อยๆในหน้าฝน เราจึงจำเป็นต้องรู้จักวิ ธีการขับที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดอุบัตเหตุกับเรา วันนี้เราจึงขอมาแนะนำวิ ธีการขับรถหน้าฝนให้ปลอ ดภั ย ทำต ามได้ไม่ย าก

1. ถ้าต้องลุยน้ำต้องปิดแอร์ ใช้เกียร์ต่ำ

ขับรถในหน้าฝนต้องเพิ่มความสังเกตให้มากขึ้น เมื่อพบจุดที่มีน้ำขังบนถนน ต้องค่อยๆล ดความเร็ว และหากต้องขับผ่านบริเวณที่น้ำขังเป็นเวลานานควรสังเกตระดั บความลึกของน้ำจากรถคันหน้าหรือขอบฟุตบาทข้างทางเพื่อประเมินสถานการณ์ เพราะถ้าน้ำท่วมสูงเกินไป แล้วฝืนลุยนานๆ รถอาจดั บได้

ถ้าจำเป็นต้องขับลุยน้ำท่วมขังควรปิดระบบแอร์และ ใช้เกียร์ต่ำ เกียร์ L หรือ เกียร์ 1 เพื่อไม่ให้รอบเครื่องยนต์ต่ำเกินไปน้ำอาจจะย้อนเข้าท่อไอเ สี ยได้ และเมื่อพ้นจุดที่น้ำท่วมขังมาแล้ว อ ย่ าลืมย้ำเบรคบ่อยๆ เพื่อรีดน้ำให้ผ้าเบรคแห้ง ป้องกันอาการเบรคลื่นด้วยนะครับ

2. อ ย่ าเ ห ยี ย บเบรคกระทันหันหรือเบรคบ่อยเกินความจำเป็น

เราควรเพิ่มความระมัดร ะ วั งในการขับขี่เป็นพิเศษเพราะถนนจะลื่น โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆ นอ กจากนี้ยังควรร ะ วั งในการเ ห ยี ย บเบรค อ ย่ าเ ห ยี ย บโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการเหยีบเบรคกระทันหันเพราะสภาพการยึดเกาะของย างกับถนนน้อยลงนั่นเองครับ

3. ฝนตกหนักจอ ดพักก่อน

ข้ อนี้ต้องขอร้องจริงๆ หากขับรถแล้วเจอฝนตกหนักมากๆจนไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนในระยะ 10 เมตร ควรหาที่จอ ดที่ปลอ ดภั ยรอจนฝนเบาลงแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับ เ สี ยเวลาก็ต้องยอม หากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุขึ้น มาไม่คุ้มค่าแน่นอน

4. เช็คระบบไฟ ที่ปัดน้ำฝน ย างรถ และเบรคให้พร้อม

ในหน้าฝนจะต้องเตรียมสภาพรถให้พร้อมรับอากาศชื้นแฉะมากกว่าปกติครับ เช่น ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ สภาพของย างปัดน้ำฝน ระดั บน้ำฉีดกระจก ระบบเบรค ความพร้อมของย าง และดอ กย าง เช็คแรงดันลมย าง

5. อ ย่ าขับรถเร็วเกินไป

เลือ กใช้ความเร็วรถให้เหมาะกับสภาพถนนและการมองเห็นเสมอ อ ย่ าขับรถเร็วเกินไปเพราะจะทำให้ควบคุมย าก นอ กจากนี้ควรขับโดยทิ้งระยะห่างขณะขับต ามรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเป็น 2 เท่าเพื่อล ดโอกาสในการเกิดอุ บั ติ เ ห ตุด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือ 5 ข้ อควรร ะ วั งที่รถนิยมอย ากให้ทุกคนจำใส่ใจไว้เสมอเมื่อต้องขับรถในหน้าฝน เพื่อล ดอันตรายจากอุ บั ติ เ ห ตุต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าฤดูอื่นๆ

ที่มา   blog.romngao