5 ผลไม้ กินได้บ่อยยิ่งดีต่อตัวเอง

อ ย่ างที่รู้กันว่าผลไม้ทุกประเภทมีประโยชน์ แต่ละอ ย่ างล้วน มีวิต ามิน แร่ธาตุ และส า รอาหารบางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้นการกินผลไม้แบบสด ๆ โดยไม่ผ่านการปรุงแต่งแปรรูป อ ย่ างการคั้นน้ำ การหมักดอง ฯลฯ ก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์ต ามไปด้วย

ผลไม้เป็นอ า ห า รที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากวิต ามินที่มีอยู่มากมาย ซึ่งร่างกายต้องการวิต ามินเหล่านี้เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เวลาเจอเ ชื้ อ โ ร คต่ างๆก็ไม่เ จ็ บ ป่ ว ยง่าย มีภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเ ชื้ อ โ ร ค ได้ วันนี้เรานำผลไม้ 5 ชนิดที่ทานบ่อยๆจะทำให้ร่างกายดีขึ้น

1 แอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่ช่วยจัดการกับของ เสี ย ช่วยขั บของเ สี ยออ กจากร่างกาย โดยส า ร อ า ห าร ในแอปเปิ้ลนั้น มีมากมายทั้ง เบต าแคโรทีน วิต ามินซี และส า รเพคทิน ซึ่งเป็นเ ส้ นใ ยไฟเบอร์ชนิดละล า ยน้ำ เส้นใยที่มีอยู่มากในแอปเปิ้ล จะช่วยทำความสะอาดลำ ไ ส้ และการทานแอปเปิ้ลให้ได้ประโยชน์ที่สุดควรทานพร้อมเปลือ ก

2 มะละกอ

เป็นผลไม้ที่มีน้ำย่อยเปปซิน แบบเดียวกับน้ำย่ อ ย ใ นก ร ะ เ พ า ะอาหารคนเรา มะละกอจึงช่วยทำให้โ ป ร ตี น แ ต ก ตั วได้เร็วขึ้น ช่วยทำความสะอาดลำไ ส้และช่วยให้ระบบการย่ อ ยอ า ห า รทำงานดีขึ้น

3 แตงโม

ส า รอาหารในแตงโมจะช่วยให้ระบบ ขั บ ถ่ า ยทำงานดีรวมทั้งระบบขับถ่ายปัสสาวะ น้ำที่คั้นจากเนื้อแตงโมช่วยแก้กระห า ยคล า ยร้อนได้อ ย่ า งดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น เปลือ กของแตงโมยังเ ต็ มไปด้วยคลอโรฟิลล์ เมล็ดยังมีวิต ามิน มากมาย

4 องุ่น

เป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยเกลือแร่ ให้พลังงานสูง วิต ามินสูงจะช่วยบำรุง เ ลื อ ด และซ่อมแซม เ ซ ล ล์ ในร่างกาย บำรุงส ม อ ง หัวใจ และแก้กระห า ย ช่วยบำรุงกำลัง เหมาะกับคนที่แรงน้อยๆหรือคนป่วย ช่วยให้ผิวและร่างกายไม่แก่ก่อนวัย การทานองุ่นบ่อยๆจะช่วยให้ร่างกายค่อยๆกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ได้

5 สัปปะรด

เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอ ย่ า งมากและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย สับปะรดมีเอนไซม์โบรมีลิ น สู ง ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ช่วยทำให้ของเ สี ยที่เป็นโ ป ร ตี น แ ต ก ตั วได้เร็วขึ้น เหมือนการทาน มะละกอ การทานสับปะรดจะช่วยรั ก ษ าอาการ อั กเ ส บทางเดินอาหารและช่วยซ่อมแ ซ มส่วนที่สึกหรอต่างๆ ทำให้ระบบการทำงานของต่ อ มไ ร้ ท่ อ และช่วยบำรุงกำลังให้กับร่างกาย

ผลไม้ทั้ง 5 ชนิดที่กล่าวมานี้ เป็นตัวเลือ กเพื่อสุ ข ภ า พที่ดีมากๆสำหรับคนที่อ ย า กให้ร่างกายยังคงความหนุ่มสาวและมีสุ ข ภ า พร่างกาย โดยรวมที่ดีอยู่เสมอ เมื่อทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการออ กกำลังกายเป็นประจำก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและแ ก่ ช้ าอีกด้วย

ที่มา  krustory