4 วิ ธีเลี้ยงลูกให้มีวัย และมีเหตุผล โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องบังคับ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่มีเหตุผล และมีชีวิตที่มีระเบียบวินัย กับบทความ 4 วิ ธีเลี้ยงลูกให้มีวัย และมีเหตุผล โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องบังคับ ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรบ้าง

ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหล า ยต้องเจอในช่วงที่ลูกเริ่มโตก็คือ ปัญหาที่ลูกของคุณไม่ยอมเชื่อฟัง มีความคิดเป็นของตัวเอง พูดอะไรก็ทำเป็นหูทวนลม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสอนให้ลูกน้อยเข้าใจ และเชื่อฟังในแบบที่พ่อแม่ต้องการ โดยที่พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียงใส่ลูก ซึ่งถือเป็นวิธีที่ได้ผลกว่าวิธีที่ใช้ความรุนแรง

1 สอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

พ่อแม่บางรายมักจะห้ามลูกทำโน่นทำนี่เสมอ ไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ต้องโดนเอ็ดไปซะทุกครั้ง ซึ่งการกระทำเหล่านั้นจะทำให้ลูกข า ดความมั่นใจ ดังนั้น สิ่งที่เหมาะสมในการสอนลูกก็คือ ควรฝึกให้ลูกใช้ความคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่ควรห้ามเขาไป ซะทุกอย่ าง เพราะจะทำให้เขาไม่สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้

2 สอนและทำให้ดูเป็นตัวอย่ าง

เด็กในช่วงวัย 3 – 6 ขวบ มักมีพฤติ ก ร ร ม ลอ กเลียนแบบคนใกล้ชิด ซึ่งบางครั้งยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าควรหรือไม่ควร ดังนั้น หากพ่อแม่ต้องการให้ลูกลอ กเลียน แต่พฤติ ก ร ร มที่เหมาะสม ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่ าง ทำให้ลูกเห็นบ่อยๆ สิ่งเหล่านั้น จะทำให้ลูกสามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติต ามได้ดียิ่งขึ้น

3 ใช้คำพูดสุภาพ อ่อนหวานในการสอน

เชื่อได้ว่าเด็กๆ ทุกคน มักจะเกิดอารมณ์ต่อต้าน เมื่อพ่อแม่ใช้ถ้อยคำรุนแรง หรือขึ้นเสียในการสอน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนลูกนั้นไม่เป็นไปต ามที่พ่อแม่คาดหวังเอาไว้ ดังนั้น วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสอนลูกก็คือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ พูดในโทนเสียงที่อ่อนหวาน และเรียกชื่อลูกทุกๆ ครั้งไม่ว่าจะสอนอะไรก็ต าม จะทำให้ลูกหัน มารับฟังได้ดีขึ้น

4 ฟังลูกให้มากๆ

ข้อสำคัญในการสอนลูกก็คือ การเปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้าง ไม่ใช่เพียงแต่พ่อแม่จะเป็นฝ่ายถูกเสมอไป เพราะบางครั้งเด็กก็มีแง่มุมความคิด เป็นของตัวเอง จึงควรให้เด็กได้ลองพูดในมุมมองของเขาดูบ้าง ผิดหรือถูกอย่ างไร คุณก็จะได้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของเขา ทำให้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหา ที่ต้นสาย ปล า ยเหตุได้ดีขึ้น คุณพ่อคุณแม่ทั้งหล า ยที่กำลังประสบปัญหาลูกตัวน้อยไม่เชื่อฟัง

ลองปรับเปลี่ยนพฤติ ก ร ร ม ในการสอนลูกซะใหม่ หัน มาให้ความรัก ความใกล้ชิดความเข้าใจลูกให้มากขึ้น จะทำให้คุณรับรู้ได้ ถึงปัญหาแท้จริง ที่เกิดขึ้น และแก้ไขมันได้ดีกว่าที่ควร

ขอบคุณ s a n o o k, k a e y i m