22 อาชีพ สร้างร า ยได้ ล ง ทุ นน้อย มี 3 พันก็ทำได้

สำหรับใครมีทุนน้อย แต่อย ากจะเปิดร้านเล็กๆ แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรถึงจะใช้ทุนไม่เยอะ แต่สามารถข า ยได้ สมมติว่ามีเ งิ นอยู่ติดกระเป๋า 3,OOO บ า ท ข า ยอะไรดี อย า กจะมีเ งิ น มากกว่านี้สัก 2 3 เท่าตัวจริงแล้วมันไม่ใช่เ รื่ อ งย ากอะไรเลยเพราะว่าในครั้งนี้เราได้รวบรวมอาชีพทั้ง 22 อ ย่ าง ที่สามารถทำกำไรได้อ ย่ างเท่าตัว

1 ข า ยน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋

ให้ติดป้ายหน้าร้านขนาดใหญ่ บอ กร า ค าน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ อ ย่ างชัดเจน อีกทั้ง วิธีที่จะทำให้ลูกค้ าติดใจขึ้นอยู่กับรสชาติน้ำเต้าหู และปาท่องโก๋ ที่คุณต้องหาสู ต รเด็ดให้เจอ ส่วนต้นทุนใช้ 2,OOO กว่า ก็เอาอยู่ เพราะอุปกรณ์การทำใช้เครื่องครัวภายในบ้านเรือนได้

2 ข า ยขน มปัง น มสด

มีป้ายบอ กเมนูหน้าร้านที่ชัดเจน มีสินค้ าให้เลือ กที่หลากหล า ย ส่วนต้นทุนใช้ไม่มาก เริ่มเปิดร้านแบบเล็ก ค่อยขย ายร้านขนาดใหญ่ อีกทั้ง หลัก เ สี ย ค่าขน มปัง แยมต่าง น มสด และอุปกรณ์การทำที่สามารถหาได้ต ามครัวเรือนของคุณเอง

3 ข้าวเหนียวห มู ปิ้ง

อันดับแรกก่อนจ่ายตลาด คุณต้องคำนวณต้นทุน โดยห้ามตั้งงบ 3,OOO บ า ท ห้ามเกิน ห้ามข า ด เด็ดข า ด ซึ่งค่าใช้จ่ายหลัก คือ เนื้อห มู ไม้เ สี ยบ ข้าวเหนียว และถุงใส่ข้าวเหนียวห มู ปิ้ง ส่วนเตาปิ้งคุณสามารถผลิตเองได้ โดยต้องศึกษาจากแหล่งข้ อมูลต่าง

4 ข า ยไข่เจียว

ให้เลือ กตลาดที่ติดกับโรงเรียน ชุมชน โรงงาน และบริษัทห้างร้านต่าง เลือ กเวลาข า ยในช่วงกลางวัน หลังเลิกงาน และกลางดึก เพราะเป็นเวลาที่กลุ่มลูกค้ ามักหาข้าวกิน ส่วนเ งิ นล ง ทุ น พันกว่าบ า ทก็อยู่แล้ว

5 ข า ยแซนวิสใส้ต่าง

เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการทำแซนวิสหล า ยหน้า หล า ยรูปแบบ ให้ตั้งร า ค าต ามคุณภาพและขนาดของแซนวิส พร้อมทั้งต้องตั้งร า ค ามากกว่าต้นทุน 5-1O บ า ท อาจจะข า ยในร า ค าชิ้นละ 15 บ า ท 2O บ า ท เป็นต้น ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การข า ยมากที่สุดคือ ช่วงเช้า และตอนเย็น

6 ข า ย กล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ด

เทคนิคการทำกล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ด ให้อร่อย ต้องอร่อยที่ตัวแป้ง และต้องไม่ติดน้ำมัน มากจนเกินไป อีกทั้งต้นทุนที่ใช้ก็ไม่สูงมาก

7 ผัดมาม่าข า ย

การทำมาม่าผัดคุณสามารถข า ยได้ในร า ค าห่อละ 1O-15 บ า ท และถ้าคุณสามารถผัดได้หลากหล า ยเมนู เช่น เส้นหมี่ขาว หมี่เหลือง เส้นใหญ่ เป็นต้น

8 ข า ยขน มจีนน้ำย า

ให้คุณเลือ กแหล่งที่มีคนพลุกพล่านจำนวน มาก อ ย่ างหน้าโรงงาน โรงพย าบาล และช่วงเวลาที่คนนิยมทานกัน มากที่สุดตั้งแต่ 1O-OO-2O.OO น เนไป อีกทั้ง ต้องมีเครื่องเครียง เช่นผักสด ผักดอง เป็นต้น ส่วนต้นทุนใช้ไม่เกิน 3,OOO แน่นอน

9 ทำกระเพาะปลา

ต้องคำนวณต้นทุนก่อนล ง ทุ นทุกครั้ง ด้วยการตั้งงบประมาณเอาไว้ ห้ามข า ด ห้ามเกิน ส่วนอุปกรณ์การทำสามารถใช้เครื่องครัวที่มีอยู่ได้

1O เพาะพันธุ์ปลาข า ย

อักดับแรกต้องศึกษาตลาด ศึกษาความต้องการของตลาด และกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญปลาที่คุณเพาะข า ยต้องสุ ข ภ า พดี สีสันสวยงาม ส่วนต้นทุนใช้เ งิ นซื้ อ

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์มาเท่านั้น แล้วค่อย ขย ายลูกพันธุ์ให้มาก เพราะแม่พันธุ์จะไข่แต่ละครั้งมีมากถึง 3OO ตัว และเ รื่ อ งของร า ยได้ รับรองรับแต่กำไรล้วน แน่นอน

11 ข า ยเฉาก๋วยน มสด

อ ย่ างแรกต้องดูตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่จำนวน มาก ซึ่งถ้าสู ต รเฉาก๋วยน มสดของคุณอร่อย ไม่เพียงแต่จะมีลูกค้ าซื้ อบ่อย เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้คุณมีออร์เดอร์จำนวน มากอีกด้วย

12 ข า ยข้าวกล่อง

อันดับแรกต้องหาตลาดเพื่อข า ยสินค้ าให้ได้ก่อน ด้วยการติดต่อ กับหน่วยงานต่าง , ประกาศรับทำข้าวกล่องข า ย หรือทำข้าวกล่องไปตั้งข า ยต ามแหล่งที่มีคนจำนวน มาก

13 ข า ยน้ำ

การข า ยน้ำมีทั้งน้ำอัดลม น้ำแดง น้ำเขียว น้ำผลไม้ น้ำชง เป็นต้น ดังนั้น การเลือ กแหล่งที่มีคนผ่านไปผ่าน มาจำนวน มากย่อมมีประสิทธิภาพ

14 ข า ยก๋วยเตี๋ยว

คุณต้องตั้งร า ค าที่เหมาะสมต ามพื้นที่ที่คุณข า ย และต ามกำลังท รั พ ย์ของคนในพื้นที่นั้น ซึ่งถ้าก๋วยเตี๋ยวของคุณมีรสชาติที่อร่อย ลูกค้ าต้องกลับมากินซ้ำแน่นอน

15 ข า ยน้ำแข็งใส

ต้องมีน้ำหวานให้เลือ กหล า ยสี มีท็อปปิ้งหล า ยอ ย่ าง ที่สำคัญต้องสะอาด ภาชนะที่ใส่ต้องได้มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้ าที่สนใจมักอยู่ในวัยเ ด็ ก-วัยผู้ใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้ าขนาดใหญ่เลยทีเดียว

16 ข า ยกำไลข้ อมือ สร้อย handmade

สินค้ า handmade เป็นสิ่งที่หล า ยคนนิยม และให้ความต้องการเป็นจำนวน มาก ดังนั้น ช่องทางการข า ยที่มีอิทธิพลที่สุดคือ สื่อออนไลน์ เพราะสินค้ า handmade ไม่เน่าเ สี ย และสามารถข า ยได้ทุกกลุ่มทุกวัย

17 ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ข า ย

เทคนิคการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ถ้าคุณเป็นคนที่มีใจรักในการวาดภาพการ์ตูน ชื่นชอบการวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจ พร้อมทั้งมีไ อ เ ดี ยที่แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญอย า กหาร า ยได้ มาทำสติ๊กเกอร์ไลน์ข า ยกันดีกว่า เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ฮิตในตอนนี้เลยทีเดียว

18 ข า ยส้มตำ

รสชาติต้องอร่อย สะอาด ไม่เป็นอันตร า ยต่อสุ ข ภ า พ ซึ่งเมนูส้มตำเป็นเมนูที่หล า ยคนชื่นชอบ ส่วนใหญ่มักทานกันในช่วงเวลากลางวัน-ตอนเย็น ถ้าพูดถึงต้นทุนให้ไม่เกิน 2,OOO บ า ทแน่นอน

19 ข า ยข้าวแกง

อับดับแรกรสชาติต้องอร่อยโดดเด่น พร้อมตั้งร า ค าที่เหมาะสมต ามพื้นที่ที่คุณข า ย เช่น อยู่ต่างจังหวัดร า ค าข า ยต่อจานต้องไม่แพง เพราะถ้าคุณตั้งร า ค าแพงคนต่างจังหวัดไม่แวะกินบ่อยแน่นอน ถึงแม้อาหารคุณจะอร่อยสัก ไหนก็ต าม ดังนั้น ต้องศึกษาพื้นฐานของคนแต่ละภูมิภาคนั้น ด้วยเช่นกัน

20 ข า ยสลัด

เมื่อคุณมีสู ต รน้ำสลัดที่อร่อย เหมาะแก่กลุ่มลูกค้ าที่รักสุ ข ภ า พ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้หญิงกว่า 80เปอร์เซน เป็นลูกค้ าของคุณ ไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ดังนั้น ผัก ผลไม้ ต่าง สำหรับการทำสลัดต้องสะอาด ด้วยการล้างน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมาข า ย ส่วนต้นทุนใช้ไม่มาก ผัก ผลไม้ วัตถุดิบทำน้ำสลัด เป็นต้น

21 ข า ยไก่ทอ ด

ส่วนใหญ่ลูกค้ าที่จะกลับมาซื้ อซ้ำเป็นคนที่ติดใจในรสชาติของไก่ทอ ด โดยเฉพาะตรงเนื้อแป้ง และน้ำจิ้ม อีกทั้ง คุณสามารถทอ ดไก่ในหลากหล า ยรสชาติได้ เช่น รสบาบีคิว รสเผ็ด รสกระเพรา เป็นต้น

22 ข า ยน้ำพริกปลาทู

ที่มา  poobpub