10 สิ่งที่ลูกกตัญญูจะตอบแทนพ่อแม่ แม้ไม่มีเงินก็ทำได้

วันนี้เราจะพาคุณไปตอบแทนพระคุณพอแม่ที่ท่านได้เลี้ยงดูคุณมาจนเติบโตจนสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ กับบทความ 10 สิ่งที่ลูกกตัญญูจะตอบแทนพ่อแม่ แม้ไม่มีเงินก็ทำได้ ไปดูกันว่าการตอบแทนพ่อแม่แบบที่ไม่ต้องใช้เงนทำได้อย่ างไรบ้าง

ท่านเลี้ยงมาแล้ว เราต้องเลี้ ย งตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ต ามฐานะ ต ามกำลังที่เราทำได้ ถึงเวล านำเงินใส่ซ อ งให้ท่าน จดหาสิ่งของที่มีประโยชน์เท่าที่กำลังจะมีให้ท่าน พ่อแม่ลำบากทำงานหนั กเพื่อห าเงิ น มาดูแลเลี้ยงดูเรา การตอบแท นบุญคุณพ่อแม่ คือสิ่งที่ลู กทุกค นควรทำ

10 วิธีใช้ห นี้พ่อแม่

1 ของดี ของ ปู่ ย่ า ต า ย าย อย่ าไปทำล ายเลยของพ่อแม่อย่ าไปทำล ายนะ

หนีได้แน่นอน โยมมีก ร ร มฐาน มีท รั พ ย์ มีชื่อเ สี ยง ความรัก บูช าท รั พ ย์ บูช าชื่อเ สี ยง ความรักของพ่อแม่ได้ เงินจะไหลนองทองจะไหลมา พ่อแม่ให้อะไรเ อ าไว้ก่อน อย่ าไปทำล ายเ สี ย ถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มา ก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่ าเ อ าไปทิ้งขว้าง

2 ลูกหล านโปรดจำไว้เมื่อแย กครอบครัวไปมีสามีภรรย าแล้ว

อย่ าลืมไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ ถึงวันเกิดของลูกหล าน อย่ าลืมเ อ าของไปให้พ่อแม่รับประทาน อย่ ากินเหล้ า

3 ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน

และถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญก ร ร มฐาน แล้วอุทิศส่วนกุศลไป การทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ

4 ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วยคนเรามี ๒ ก้าว

จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้นมันต้องย าก ของชั่ วมันง่าย ห ลั่ งไหลไปต ามที่ต่ำ นี่บอ กสอนลูกหล าน ต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้น ดูลูกเ สี ยก่อน กุศลเพียงพอหรือเปล่ า

ต้องเพิ่มกุศล ตัวอย่ างเรียนจบครู ส ว ดมนตร์เข้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ทำงานธนาคารก็ได้ บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บางรายทั้งสอบทั้งสมัครหล ายแห่ง ไม่เคยเรียกเลย อาตมาให้นั่งก ร ร มฐาน พอ ๗ วันผ่ านไปพวกมาต ามให้เข้าไปทำงานแล้ว

5 บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่ าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดี ขอบิณฑบาต

สอนลูกหล านอย่ าเถียงพ่อเถียงแม่ อย่ าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ ไม่อย่ างนั้นจะก้าวหน้าได้ อย่ างไร ก้าวถอยห ลั งดำน้ำไม่โผล่ฯ

6 คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เ อ าดีไม่ได้

คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งก ร ร มฐานร้อยปี ก็ไม่ได้ อะไร? ถ้าไม่ขออโหสิก ร ร ม ฯขออโหสิก ร ร ม ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ คิดไม่ดีกับพี่ๆ น้องๆ จะไม่เ อ าอีกแล้ว เ อ าน้ำไปขันหนึ่ง

เ อ าด อ กมะลิโรย กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโ ท ษทัณฑ์ใด ความผิ ด อันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับห ลั ง ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่ า คุณต าคุณย าย คุณพี่คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย แล้วเ อ าน้ำรดมือรดเท้า

7 ผู้ใดก็ต าม ที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่าน

จะได้มั่งมีศรีสุข ส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแพไปกราบขออโหสิก ร ร ม ล้ างเท้าให้ท่านด้วย เป็นการขอขมาล าโท ษ

8 จงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้ห นี้ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจ

แม่ให้น้ำเลื อ ดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้ว จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน จะไปแสวงหาแม่ที่ไหน บางคนรังเกียจแม่ ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งาม พอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหล านรั งเ กี ย จ จึงเป็นกงก ร ร มกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก

9 ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหล านอย่ าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไม่ต้องถึงกับฆ่ าหรอ ก

แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดี จะทำมาหากินไม่ขึ้น เจ๊ง ท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือ ถ อ นคำพูด ไปขอสมาล าโ ท ษเ สี ย แล้วมาเจริญก ร ร มฐาน รับรองสำเร็จแน่ มรรคผลเกิดแน่

10 ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็น มงคลนามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

เพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเรา อย่ างหลวงพ่อชื่อจรัญ ปู่ตั้งให้ หมอดูบอ กเป็นกาลกิณี แต่ทำไมเจริญรุ่งเรือง ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี

1 อิมินาสักกาเรนะ

ข้าขอ กราบสักการะบูช า อันพระบิดร มา รดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตต าการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา

ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุ ก ข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า

ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูช าเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รั ก ษ า อันพระบิดรมา รดาของข้าเทอญ

2 มัยหัง มาต าปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง ( กราบ 1 ครั้ง )

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาต า ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

ห ลั งจากท่านส ว ดบูช าแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยด อ กมะลิไปหนึ่งขัน กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโ ท ษใดความผิ ด อันใด

ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับห ลั ง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่ า คุณต า คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย ห ลั งจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้า

ที่มา postsabaidee