10 ผักริมรั้ว กินอร่อยแถมยังอายุยื น มีประโยชน์มากมาย

ผัก คือพืชที่มนุษย์นำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชอาทิ ผล ใบ ร า ก ดอ ก หรือลำต้น มาประกอบอาหาร ซึ่งไม่นับรวมผลไม้ ถั่ว ส มุ นไ พ ร และเครื่องเทศ แต่เห็ด ซึ่งในทางชีววิทย าจัดเป็นพวกเห็ดร า ก็นับรวมเป็นผักด้วย หล า ยบ้าน

มักจะปลูกผักไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน เรียกว่าเป็นผักสวนครัว หรือบางครั้งก็เพื่อเป็นไม้ประดับ ใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มาก พืชผักส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว แต่ผักบางชนิดอาจมีอายุมากกว่า 1 ปี หากมีจำนวน มากเหลือจากการบริโภค ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่ดีเป็นอ ย่ า งมาก สำหรับผักที่เราสามารถที่จะหาได้ริม รั่ ว และยังป ล อ ด ภั ย ทานได้ ไม่ต้องกังวลว่า จะมีส า ร เ ค มี หรือเปล่า ได้ประโยชน์ เสริมส ร้ า ง สุ ข ภ า พที่ดี และความจำที่เด่นด้วย อ ย่ ารอช้า มาดูร า ย ชื่ อผักน่าปลูกริมรั้ว กันเลย

1 ผักก ูด

ผักก ูดอ ร่ อ ยต้องกินหน้าแล้งเพร าะรสชาติไ ม่ ฝ าด เหมือนในฤดูอื่นๆ อร่อยตรงจืดอมหวาน เนื้อ กรอบ ส่วนใหญ่นิยมกินยอ ด และใบอ่อน ผักก ูดน้ำไม่นิยมกินสด มักเอาไปต้ม

หรือเอาไปล ว ก นอ กจากเป็นผักแนม ผักก ูดน้ำยังใช้ ต้ม ยำ ทำแกง หรือผัดกับน้ำมันเฉยๆ ก็อร่อยเหลือหล า ย เคล็ดลับการทำแกงส้ ม ผั ก ก ูดควรใส่ปลาช่อนถึงจะเข้ากันได้ดี

2 ใบชะพลู

ลักษณะเป็นไ ม้ พุ่ มขนาดเล็ก ใบดกหนา ชะพลูมีชื่อเรียกต่างๆ กัน ภาคเหนือเรียกว่า ผักแค ผักปูนา พลูนก พลูลิง อ ิส า นเรียกว่า ผักคุณเลิด ผักเล็ก ผักปูลม ใบชะพลูมีกลิ่นหอม รสเผ็ดอ่อนๆ เป็นผักสดที่นิยมกินกับอาหารรสแซบ เช่น ล า บ น้ำตก ปลา ย่ า ง ร่วมถึงน้ำพริกชนิดต่างๆ เป็นเครื่องปรุงที่เสริมรส อ า ห า รได้ดี

3 ผักปลัง

ชาวเ ห นื อเรียกผักปั๋ ง กินอร่อยได้ทั้งยอ ดอ่อน ใบอ่อน และด อ กอ่อน กินเป็นผักต้ม ล ว ก หรือนึ่งสุก จิ้มน้ำพริก ชาวเ ห นื อนิยมกินกับน้ำพริกดำ น้ำพริกต าแดง จอ คือ แกงชนิดหนึ่งของชาวเห นื อมีรสเปรี้ยวแต่ไม่เผ็ด

ผักปั๋งใส่มะนาว ด อ กเอาจอ กับแหน ม ชาวเหนือ กับอิ ส า นเอายอ ดอ่อนกับด อ ก อ่อนไปแกงส้ม ผักปลังช่วยในการระบ า ย จึงเหมาะสำหรับผู้สู ง อ า ยุที่มีปัญหาเรื่องการขั บ ถ่ า ย

4 หั ว ป ลี

ปลีกล้วยที่ใช้ทำอ า ห า รส่วนใหญ่เป็นป ลี ก ล้ ว ยน้ำว้า เพร าะฝาดน้อยและห า ง่ า ย กว่ากล้วย พั น ธุ์ อื่นๆ หัวปลี สี แ ด ง เมื่อแกะใบเลี้ยงออ กจนถึงชั้ นที่มีสีขาวนวล

จะนำมาผ่ า ป ลี ต ามย า วเป็นส่วนๆ แล้วต้องนำไปแช่น้ำผสมน้ำมะขามเปียก หรือน้ำมะนาวก่อน เพื่อ รั ก ษ า ป ลี กล้วยให้ขาวนวลน่ากิน ที่สำคัญคือ สามารถช่วยบำ รุ ง น้ำ น ม ในคุณแม่ลูกอ่อน

5 บั ว บ ก

ทั่วทุกภาคนิยมกินบัวบก แต่ชื่อที่เรียกจะแตกต่างกันไป อาจเรียกผักหนอ ก หรือผักแว่น ใบบัวบกมีรสขมอ่อนๆ กลิ่นหอม และเป็นพืชที่กินสดๆ ได้ทั้งก้าน และใบ

จึงเป็นผักแกล้มอาหารเข้มข้นจานต่างๆ ได้อร่อย เช่น แกล้มน้ำพริก ส้มตำ และอาหารจ าน เดี่ยว เช่น หมี่กรอบ ก๋วยเตี๋ยวผั ด ไ ท นอ กจากนี้ยังใส่ในแกงเผ็ด และยำ ทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้น

6 ผักหวาน

ผักหวาน มีรสชาติหวานสมชื่อ นิยมนำไปนึ่งแล้วจิ้มกับน้ำพริกแจ่ว ส ารพัดชนิด นอ กจากนี้ยังใช้ทำแกงได้อร่อยอีกต่างหาก คนอิสานนิยมนำไปแกงใส่ใข่มดแดง อันเป็นอาหารย อ ดฮิต

หรือแกงใส่ปลา ย่ า งผสมใบชะอม ทำเป็นแกงอ่อมก็อร่อยดี ทางเหนือนิยมแกงผักหวานใส่ปลาย่ า งกับวุ้นเส้น ง บผั กหว านใส่มดแดงสุดอร่อย และคนกรุงยังนำผักหวานไปผัดกับน้ำมันร้อนๆ ปรุงด้วยซีอิ๊วเ ห ย าะเกลือนิดก็อร่อย

7 ย่ า น า ง

จัดเป็นพืช ประจำครัวภาคเหนือ และอิ ส า น ภาคเหนื อเรียกว่าจ้อยนาง ครัว อิ ส า นใช้ใบย่ า นางผสมกับข้าวเ บื อข้าวส าร ที่ตำละเอียด ใช้ผ ส มกับน้ำแกงเพื่อให้น้ำแกงข้น

มาทำแก งหน่ อไม้ ไผ่ป่าเป็นลักษณ ะต้มเปอะ คือแกงที่มีน้ำขลุกขลิก ใบย่ าน างทำให้เกิดรสกลมกล่อมอมหวาน อีกทั้งเพื่อ กลบ รส ขื่น และขมนิดๆ

8 ใบ ยอ

น่าอัศจรรย์ใจที่รสขมของใบยอ และกลิ่นเฉพาะตัวนี้ มีบทบ า ทอ ย่ า งม า กในอาห า ร ทั่ว ทุกภาค ที่เด่นสุดคือ ใช้เป็นผักรองกระทงห่อหมก เพร าะความอร่อยของห่อหมกเข้ากันได้ดีกับใบยอ

และยังไม่มีผักอื่นเข้ามาแข่งได้ นำไปทำแกงอ่อมใบยอ และแกงรสเด็ดไม่แพ้กันคือ แกงเผ็ดปลาใส่ขมิ้ นใบยอ การกินใบย อให้อร่อยควรตั ดเส้ นก ลางใบออ ก และลวกก่อนนำมาแกง จะช่วยล ดควา มข มได้ ใบยอช่วยบำรุงร่า ง กาย แก้ท้ อ งร่วง

9 ไ ห ลบัว

ไหลบัวคือหน่ออ่อนของต้นด อ กบัวหลวงที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำ ซึ่งต่างจากสายบัวที่เป็นส่วนก้านด อ กของบัวสาย ไหลบัวมีความกรอบ และรสชาติหวาน มันจึงนิยมนำมากินสด

คน อิ ส า นนิยมกินเป็นผักสดกับส้มตำ แต่คนภาคก ล า งนิยมนำไปแกงส้ม ผัด หรือไม่ก็กินสดๆ ปัจจุบันเป็นไ ห ล บั ว ผั ดกุ้ง และนำไปใส่ในยำต่างๆ เป็นเมนูยอ ด นิ ย ม ถือเป็นย าเ ย็ น ช่วยบำรุงร่างกาย

10 ผักแพว

ผักแพว หรือที่คนอิสานเรียกว่าผักแพ้ว ผักพริกม้า ส่วนคนเหนือเรียกผักไผ่ ความอร่อยของผักแพวอยู่ที่ ก ลิ่ นห อม และรสร้อนแ ร ง จึงนิยมกินเป็นผักสดแนมกับอาหารรสจัดแทบทุกชนิด

และนำไปปรุงเป็นเครื่องปรุงรสในอาหารประเภทล า บ และใส่แกงป ล า ร ส จั ด เพื่อตัดกลิ่นคาว ป ล าพร้อมกับป รุ งอ า ห า รประเภทหอย เพื่อเสริมความหอม กินแล้วช่วยขั บ ล มในก ร ะ เ พ า ะดีนัก

ที่มา  108archeepparuay