10 ประโยช์ที่ร่างกายได้รับจากการดื่ มกาแฟ

หล า ยคนไม่ชอบดื่ มกาแฟ เพราะกาแฟนั้น มีรสชาติที่ขม และบางคนดื่ มแล้วเกิดการนอนไม่หลับ จึงไม่อย ากดื่ ม แต่สำหรับหล า ยคนนั้นที่ชอบดื่ ม วันนี้เราจะพามาดูประโยชน์หรือสิ่งดีๆที่ร่างกายจะได้รับ หากคุณดื่ มกาแฟทุกวัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกัน ใครที่ไม่ชอบดื่ ม ลองหัดดื่ มบ่อยๆ แล้วจะรู้ว่ามันดีจริงๆนะ

1. ช่วยเรื่องความจำเ สื่ อ ม

จากการศึกษา และ ติดต ามดูพฤติก ร ร มของกลุ่มคนวัยกลางคน พบว่าในคนที่มีประวัติดื่ มกาแฟวันละ 1 แก้ว เมื่ออายุมากขึ้นจะช่วยชะลออาการความจำเสื่อม และ เป็น อั ล ไ ซ เ ม อ ร์ น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ดื่ มถึง 65 เปอร์เซ็นต์

นอ กจากนี้ยังค้นพบอีกว่า การดื่ มกาแฟ 2 แก้วต่อวัน ทำให้สมงอมีความจำที่ดีขึ้น และ ช่วยเพิ่มความจำระยะสั้นได้ดี มากกว่าคนที่ยังไม่ได้ดื่ มกาแฟ เพราะ คาเฟอีนในกาแฟช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว และ สามารถทำงานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ช่วยทำให้อารมณ์แจ่มใส คล า ยความ เ ค รี ย ด

มีผลการวิจัยที่ยืนยันว่าการดื่ มกาแฟ 1-2 แก้วต่อวัน สามารถล ดความ เ ค รี ย ด ได้ 15-20 เปอเซ็นต์เลยทีเดียว เพราะคาเฟอีนนั้น จะทำให้เราผ่อนคล า ย และ คล า ยกังวลลง จึงทำให้เรารู้สึก ห งุ ด ห งิ ด น้ อ ย ล ง เวลาได้ดื่ มกาแฟ

3. ช่วยล ดโอกาสเกิด นิ่ ว ใ น ถุ ง น้ำ ดี

คนที่ดื่ มกาแฟดำเป็นประจำ 1-2 แก้วต่อวัน จะมีอัตราการเป็น นิ่ ว ใ น ถุ ง น้ำ ดี น้อยลง 25 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว เพราะ คาเฟอีนนั้น มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการทำงานของ ร ะ บ บ ขั บ ถ่ า ย และ ก ร ะ เ พ า ะ ปั ส ส า ว ะ

4. ช่วยล ดอัตราการเป็น ม ะ เ ร็ ง

มีการศึกษา และ งานวิจัยในหล า ยๆที่พบว่า การดื่ มกาแฟดำวันละ 1 แก้ว เป็นประจำ จะสามารถช่วยล ดโอกาสการเป็น ม ะ เ ร็ ง ใน ลำ ไ ส้ ใ ห ญ่ ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะ ในกาแฟมีกรดอะซิติก

ซึ่งสามารถช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์ที่ผิ ดปกติ และ ช่วยกระตุ้นระบบขั บถ่ า ย หล า ยๆคนหลังจากที่ทานกาแฟเสร็จมักจะต้องเข้าห้องน้ำทันที ซึ่งถือว่าเป็นข้ อ ดีอ ย่ างมาก

5. ช่วยบ ร ร เ ท าอาการ ป ว ด ศี ร ษ ะ และ ไ ม เ ก ร น

คาเฟอีนในกาแฟสามารถช่วยระงับอาการ ป ว ด ศีรษะและอาการของ ไ ม เ ก ร น ได้ในระดับหนึ่ง ใครที่มีอาการ ป ว ด ไมเกรนบ่อยๆ ลองจิบกาแฟดำดูสามารถช่วยบ ร ร เ ท าอาการได้

6. ช่วยล ดอัตราการเ สี่ ย งการเป็น โ ร ค หั ว ใ จ

คนที่ดื่ มกาแฟดำวันละ 1 แก้ว ทุกวัน สามารถช่วยล ดความเ สี่ ย ง โ ร ค หั ว ใ จ ได้ถึง 25 เปอร์เซนต์ เพราะ คาเฟอีนในกาแฟจะไปช่วยล ดค อเ ล สเ ต อร อ ลใน ห ล อ ด เ ลื อ ด ทำให้ไม่เกิดการแข็งตัว

7. ช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่น

แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่เลือ กดื่ มกาแฟ ก็เป็นเพราะต้องการให้ร่างกายนั้นตื่นตัว และห า ยจากอาการง่วงซึมในช่วงเช้าก่อนไปทำงาน หรือ ดึกๆในช่วงอ่านหนังสือสอบ เพราะคาเฟอีน มีฤทธิ์ ก ร ะ ตุ้ น ป ร ะ ส า ท ส่วนกลาง ทำให้ร่างกายที่อ่อนล้ากลับมาสดชื่น ห า ยอ่อนเพลีย

8. ช่วยทำให้ความสามารถในการเล่นกีฬาดีขึ้น

คาเฟอีนในกาแฟช่วยล ดอาการ ป ว ด ของกล้ามเนื้อได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และ ยังช่วยล ดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อในกลุ่มนักกีฬาหรือหลังการออ กกำลังกายได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากทีเดียว ดังนั้นใครที่ชอบออ กกำลังกาย ลองดื่ มกาแฟดำสักแก้วก่อนออ กกำลังดู มันช่วยให้คุณออ กกำลังกายได้นานขึ้น และ ยังมีการทดสอบกับนักกีฬา โดยให้นักกีฬาลองดื่ มกาแฟดำก่อนการฝึกซ้อม นักกีฬานั้นสามารถฝึกซ้อมได้นานขึ้นกว่าเดิมมากถึงครึ่งชั่ วโมง

9. ช่วยล ด ไ ข มั น ใ น ร่ า ง ก า ย

การดื่ มกาแฟมีประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเมต าบอลิซึม ซึ่งเป็นผลมาจาก ส า ร คาเฟอีน ทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้น

10. ช่วยล ดการเป็น เ บ า ห ว า น

ซึ่งมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการทางกาiระบุไว้ว่า คนที่ดื่ มกาแฟดำวันละ 1-2 แก้ว จะมีความเ สี่ ย งที่จะเป็น เ บ า ห ว า น ต่ำกว่าคนที่ไม่ดื่ มเลย 25 เปอร์เซนต์ เพราะ ในกาแฟจะมี ส า ร ต้านอนุมูลอิสระ แบบเดียวกับที่มีในองุ่น และ มีมากกว่าในผลบลูเบอรี่ซะอีก

รู้อ ย่ างนี้ใครที่ชอบดื่ มกาแฟเป็นประจำคงจะรู้สึกใจชื้นขึ้น มาทันที และ จะให้ดีควรดื่ มกาแฟดำเพียวๆ จะดีกว่ากาแฟที่ใส่ครีมเทียม หรือ น้ำต าล เพราะ จะส่งผล ดีต่อสุ ข ภ า พ และ ได้ประโยชน์จากกาแฟมากกว่า สุดท้ายจะรับประทานอะไรก็ขอให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป จะดีที่สุดค่ะ

ที่มา  bitcoretech