ไม่อย ากรถพัง 6 นิสัยที่ไม่ควรทำในขณะขั บรถเกียร์ออโต้

เกียร์ออโต้หรือระบบเกียร์เปลี่ยนตำแหน่งอัตโนมัติ ถือเป็นของที่กำลังกล า ยเป็น มาตรฐานใหม่ในรถยนต์หล า ยรุ่นในปัจจุบัน มีอะไรบ้างที่คุณไม่ควรทำเมื่อขั บรถเกียร์ออโต้

ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้รถเกียร์ออโต้ โดยเฉพาะใน เ มื อ ง ห ล ว ง ที่มักมีการจ ร า จ รที่ค่อนข้างติดขัด การเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆก็อาจจะไม่สะดวก เราจึงเห็นว่าความนิยมในการใช้รถเกียร์ออโต้นั้น มีมากกว่าเกียร์ธรรมดา เพราะความสะดวกรวดเร็วและขั บได้สบายกว่านั่นเอง แต่หลักการใช้รถเกียร์ออโต้ที่ถูกต้องซึ่งมือใหม่หล า ยคนอาจยังไม่รู้หรืออาจยังไม่มีประสบการณ์ก็คือ 6 ข้ อนี้

1 เข้าเกียร์ว่างก่อนหยุดรถ

เมื่อเราจะชะลอความเร็วหรือหยุดรถ หล า ยคน มักเข้าเกียร์ว่างแล้วปล่อยให้รถไหลไปเอง การทำแบบนี้นอ กจาก จะไม่ได้ช่วยประหยัดน้ำมันอ ย่ า งที่คิดกันแล้ว ยังจะทำให้ระบบเกียร์ พั ง ง่ายอีกด้วย เพราะเป็นการทำให้ระบบตั ด กำ ลั งเ กียร์ออโ ต้ เ สี ยห า ย

2 เข้าเกียร์ P เมื่อรถติดไฟแดง

การใช้เกียร์ P นั้น เอาไว้ใช้ในตอนที่รถจอ ดสนิทแล้วเท่านั้น หรือเป็นการจอ ดในลานจอ ดรถ ไม่ใช่สำหรับเมื่อจอ ดติดไฟแดง เพราะการเข้าเกียร์ P จะเป็นการล็อคระบบเกียร์เอาไว้ หากเกิดอุ บั ติเ ห ตุมีรถมาชนท้ายเรา จะทำให้ระบบฟั น เ ฟื อ ง ภายในเ สี ยห า ยอ ย่ างห นัก จนทำให้เกียร์พั งทั้งชุดได้

3 ถอยหลัง หรือ เดินหน้า ข ณ ะที่รถยังจอ ดไม่สนิท

ส่วน มากเมื่อต้องเปลี่ยนเกียร์โดยที่รถยังไม่จอ ดสนิท หรือ การใส่เกียร์ถอยหลังในขณะที่รถกำลังไหลไปด้านหน้า จะเป็นการทำให้ระบบของรถเ สี ยห า ยได้ โดยจะทำให้ระบบการขั บเคลื่อนภายในถูกกระช า กในทิศทางสวนกัน เมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆจะทำให้อ า ยุก ารใช้งานของเกียร์สั้ นลง

4 เหยียบคันเร่งจนสุดเมื่อจะแซง

การแซงรถคันหน้านั้น แน่นอนว่า ต้องใช้ความเร็วค่อนข้างมาก เพื่อจะแซงอีกคันให้พ้น ซึ่งหากรถเกียร์ออโต้ ต้องเ ห ยี ย บ คันเร่งจน มิดทุกครั้งที่แซงนั้น จะส่งผลถึงชุดเกียร์ของรถ ทำให้อ า ยุ เ กี ย ร์ สั้ น ลงเพราะการเหยียบคันเร่งจนสุดนั้น จะทำให้ชุดเกียร์เกิดการ สึ ก ห ร อ ขึ้น ในขณะที่ฟั น เ ฟื อ ง ต่ า งๆก็หมุนด้วยความเร็ว เกิดการเ สี ย ด สีแ ละความร้อนขึ้น

ทั้งนี้หากต้องการแซง ควรรอจังหวะรถว่างจริงๆแล้วค่อยๆเปิดไฟเลี้ยวขอแซงไปด้วยความเร็วกำลังดี จะปลอ ดภั ยกว่าทั้งกับตัวเราเอง แ ล ะ ต่ อรถของเราด้วย

5 ออ กตัวโดยไม่แตะเ บ ร ก

ก่อนออ กตัวทุกครั้งบางคนอาจติดนิสัยเ ห ยี ย บ คั น เร่งไปเลยโดยไม่ได้เหยียบเบรกเอาไว้ การทำแบบนี้จะทำให้ระบบเกียร์สึกหรอไวขึ้น สิ่งที่ควรทำคือควรเหยียบเบรกก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเกียร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการเพื่อป้องกันรถไหลและไม่ทำให้รถเกิดการกระตุกด้วย และยังช่วยเซฟรถไม่ให้ไหลไปชนกับรถคันอื่นอีกด้วย

6 เหยียบคันเร่ง หรือ วอร์มเครื่องยนต์

การวอร์มเครื่องยนต์นั้น มักไม่ได้ประโยชน์อะไรแ ถ มยังเปลืองน้ำมันอีกด้วย ความจริงแล้วรถมีระบบที่จะช่ ว ยให้รถค่อยๆปรับความเร็วขึ้นได้เองอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องใดๆทั้งสิ้น เพราะจะทำให้ชุดเกียร์ถูกกระช า กและทำให้เพลาขั บเคลื่อนเ สี ยห า ย แถมเครื่องยนต์ก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

ทั้งหมดนี้คือนิสัยที่ไม่ควรทำอ ย่ า งยิ่ง สำหรับผู้ที่ใช้รถเกียร์ออโต้ เพราะหากทำบ่อยจนติดเป็นนิสัย จะทำให้รถของเราเ สี ยหรือพังง่ายและบ่อยขึ้น ทำให้ต้องซ่อมกันตลอ ดและสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ ทางที่ดีค ว รศึ กษ าการขั บรถให้ดีเพื่อถนอมรถของเราให้สามารถใช้งานได้นานและคุ้มค่าไม่ต้องเข้าอู่บ่อยๆจะดีกว่า

ที่มา  krustory