แอร์ไม่เย็น ลงทุน 200 เปลี่ยนแอร์ให้เย็นได้

สำหรับปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็น แอร์ไม่ค่อยเย็น แอร์เย็นช้า หรือแม้แต่แอร์เย็นน้อยลง นั้น มีสาเหตุมาจากหล า ยประการ เช่นอาจจะเกิดจากความผิ ดพลาดของท่านเองเช่นท่านเผลอไปเปลี่ยนโหมดแอร์ จึงทำให้แอร์ไม่เย็นหรือเย็นน้อยลงก็เป็นไปได้ แต่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้น มาก็คืออาจจะเป็นเพราะคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหรือทำงานผิ ดพลาดตรงนี้ก็เป็นไปได้เช่นกัน

แต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะทุกปัญหามีทางแก้ บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำย าแอร์หมด หรือมีน้อยเกินไป หรืออาจจะเจอปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเช่นแอร์มีรอยรั่ว ตรงนี้เรียกได้ว่าย ากพอสมควร คุณต้องมีความรู้ระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าจะแก้ไขด้วยตัวเอง

เชื่อว่าหล า ยๆบ้านจะต้องมีการใช้แอร์กันอ ย่ า งแน่นอนสำหรับประเ ท ศ ไ ท ยที่เป็นประเทศที่มีอากาศร้อนตลอ ดทั้งปี ไม่ว่าจะอยู่ในฤดูใดก็ต ามก็มักจะเจอ กับอากาศร้ อ น อ บ อ้ า วอยู่เสมอ ทำให้ส่งผลกระทบต่ อเ ด็ กเล็ก ผู้ ป่ ว ย ผู้สู งอ ายุ รวมทั้งผู้ออ กกำลังกายกลางแจ้ง ที่ทำให้เกิดความร้อนในร่างกายที่สูงเกินปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาสุ ข ภ า พหรือเกิด โ ร ค ประจำ ตั วแสดงอ า ก า รขึ้นได้

แอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กันแทบจะตลอ ดเวลา ทั้งบ้านและอาคารสถานที่ต่างๆ แต่บ่อยครั้งก็พบว่า ปัญหาแอร์ไม่เย็นเท่าที่ควรนั้นก็เกิดขึ้นได้ หรือ มีปัญหาที่ว่า มีแต่ลมไม่มีความเย็นออ กมา

สำหรับปัญหาที่แอร์มีแต่ลม ไม่มีความเย็นออ กมาด้วยแม้ว่า คอมเพรสเซอร์จะทำงานอยู่ก็ต าม และยังมีเ สี ยงดังเป็นช่วงๆ ซึ่งอาการแบบนี้เคยให้ช่างมาหาสาเหตุและทำการเปลี่ยนอะไหล่ที่เรียกว่า Capacitor ใ น ร า ค า 1800 บาท ซึ่งก็สามารถทำให้แอร์กลับมามีความเย็นได้อีกครั้ง แต่ไม่นานก็มีอ า ก า ร เดิมเกิดขึ้นอีก จึงลองซ่อมด้วยตัวเอง เพราะตอนที่ช่ า ง ม าก็เปลี่ยนแค่อะไหล่เพียงตัวเดียว

ขั้ น ต อ นในการซ่อม

1 ถอ ดคอมเพรสเซอร์แอร์ออ ก โดยหาตำแหน่งของตัว Capacitor

2 ให้ถ่ า ย ภ า พ ตำแหน่งของสายไฟที่เชื่อมต่อขั้ว เอาไว้กันลืมในตอนที่เราจะต้องประกอบกลับเข้าที่

3 ถอ ด Capacitor หรือ แคปรัน ออ กแล้วนำไปให้ที่ร้านข า ยอะไหล่แอร์ดู ซึ่งทางร้านจะมีข า ยในราคาเพียง 100-200 บาท หรือสำหรับ ช่ า งแ อ ร์แล้วอาจซื้ อได้ในราคาส่งที่ 60-70 บาทเท่านั้นเอง

จากนั้นให้เรานำแคปรันตัวใหม่มาประกอบกลับคืนที่เดิม โดยทำต ามแบบภาพที่เราถ่ายเอาไว้ เพื่อความชัวร์ว่าไม่ต่อไฟผิ ดขั้ว เพียงเท่านี้แอร์ที่มีปัญหามีแต่ลมไม่มีไอเย็นออ กมา ก็จะสามารถกลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิม โดยไม่เ สี ยเงินแพงให้กับช่างอีก

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ต้องการลงมือซ่อมแอร์ด้วยตนเอง ต้องทำการดึงปลั๊กไฟ เพื่อไม่ให้ไฟเข้าไปอยู่ในระบบก่อน เพื่อค ว า ม ป ล อ ด ภั ย

ที่มา  krustory