เดินไปไหนก็เจอ 9 ของกินที่ควรดูให้ดี ไม่ควรมองข้าม

วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูเกี่ยวกับอาหารที่หล า ยคนนั้นชอบทาน เพื่อช่วยให้หล า ยคน หั น มาสังเกตอาหารการกินที่ส่วน มาก เพราะมักจะละเลยหรือมองข้ามไปเพราะความเคยชิน

กับอ า ห า รทั้งหล า ยเหล่านี้ที่มาจากการผ ลิ ตที่แตกต่างกันและเราซึ่งเป็นผู้บริโภคก็ควรจะเลือ กซื้ อเลือ กทานของที่สะอาดและถูกหลักอนามัยเพื่อสุ ข ภ า พร่างกายของเราเอง

1 ข้าวข า ห มู

เมนูอ าห ารนี้ต ามร้านทั่วไปบางร้านอาจทำไม่สะอาด โดยมักเห็นคนตั ก ข า ยจะใช้น้ำราดขา ห มู ตัก ราดลงผักคะน้าในจาน ซึ่งบางร้านอาจไม่ได้ล้างทำความสะอาดผักก่อน

และยังไม่ได้โดยความร้อนจนสุกอีกด้วย หากมีเ ชื้ อโ ร ค ตกค้ างอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำอ า ห า ร ก็อาจทำให้เราเกิดอาการ อ าห ารเป็นพิ ษได้เหมือนกัน จึงควรเลือ กร้านที่สามารถไว้ใจได้และสะอาดจริงๆ

2 ย า คู ล ท์

เป็นน มเปรี้ยวที่มีประโยชน์กับร่างกายมาก แต่การทาน มากๆหรือเกินวันละ 1 ขวด ก็จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำต าลมากเกินไป และหากทานในปริมาณที่เยอะบ่อยๆก็จะทำให้อ้วนและอาจเป็นอั นต ร า ยต่อผู้ที่มีโอกาสเป็นโ ร คเ บ า ห ว า นได้

3 ข้าวแกงใส่ถุง

อาหารถุ งที่วางข า ยกันต ามตลาด ส่วน มากจะทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้า หรือ คืนก่อนนำมาข า ย ทำให้อาหารเ สี ยหรือบูดไวขึ้น หากซื้ อมาแล้วไม่ทานเลยก็ควรนำเข้าตู้เย็นเพราะอาหารที่ปรุ งมานานแล้วอาจทำให้แ บ คที เ รี ยในอาหารบู ดเ สียได้ง่าย และเมื่อเรานำมาทานก็อาจทำให้เกิดอาการป ว ดท้ องได้

4 น้ำส้ม คั้ น

น้ำส้มบรรจุข ว ดที่เห็นข า ยกันทั่วไปต ามร้านค้ าซึ่งไม่มีฉลาก ซึ่งมักทำการคั้นกันสดๆให้เห็นบ้างหรืออาจคั้น มาเรียบร้อยใส่ขวดมาแล้วบ้าง น้ำผลไม้นี้แม้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่เรื่องของความสะอาดและส า รตกค้ า งก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แ พ้ กัน การทำน้ำส้มคั้นที่ถูกวิธีจะต้องทำการล้างเป ลื อ กส้ ม ให้ดีเพราะที่เปลือ กจะมีส า ร เ คลื อ บเอาไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องสะอาด

5 ไข่ต้ม

ไข่ต้มในเมนูข้าวห มู แ ดง ข้าวข า ห มู หรือก๋วยจั๊ บ มักใช้วิธีผ่ า กับเ ชื อ กที่ผูกเอาไว้ ซึ่งส่วน มากก็อาจไม่เคยได้รับการทำความสะอาดอ ย่ า งเพียงพอ สังเกตว่าบางร้านใช้ตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเชือ กใหม่เลย

6 โรตี

เป็นอีกหนึ่งรายการอา ห ารที่ต้องระวังเรื่องความสะอาดเพราะวิธีการทำต้องใช้มือในการน ว ดแป้งและมือของคนทำก็มักไม่ได้ล้างให้สะอาดอยู่ตลอ ดเวลา และในบางครั้งที่คนทำต้องแ ว ะเ ข้าห้องน้ำ ข้า ง ทาง ก็ไม่รู้ว่าได้ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะกลับมานวดแป้งให้เราทานหรือไม่

7 รถเ ข็ นไ ส้ กรอ ก

รถเข็นข า ยของที่ข า ยเป็นประจำทุกวัน ในบางวันพ่อค้ าแม่ค้ าอาจไม่ได้ทำความสะอาดอย่ างทั่วถึงทุกวัน และส่วน มากเมื่อข า ยเสร็จในแต่ละวันแล้วมักจะจอ ดเก็บเอาไว้ในบ้านหรือหน้าบ้านและรถเข็นส่วน มากก็จะมีเ ศ ษอาหารห ล งเหลืออยู่ทำให้ สั ต ว์เ ล็ กๆเช่นห นูหรือแ ม ล ง ส า บมาแทะกินได้ทำให้มีเ ชื้ อ โ ร ค ปะปนอยู่ในอาหารที่เราซื้ อทานได้

8 น้ำมันเก่า

อ า ห า รประเภททอ ดที่ใช้น้ำมันเยอะๆส่วน มากคนข า ยมักจะประหยัดด้วยการใช้น้ำมันเก่าทอ ดซ้ำ ซึ่งนอ กจากจะไม่ดีกับสุ ข ภ า พแล้ว การเก็บน้ำมันไว้นานๆอาจทำให้สิ่งสกปรกตกลงไปในน้ำมัน และคนข า ยก็มักตั ก อ อ กโดยไม่เปลี่ยนน้ำมันใหม่ด้วย สามารถสังเกตเรื่องของความสะอาดได้จากบริเวณที่ตั้งข า ยนั้นเป็นจุดที่สะอาดหรือไม่ การทานอ าห า รท อ ดนั้นจึงเป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรซื้ อทานหากเห็นว่าน้ำมัน มีสีดำเกินไป

9 อาหารข้างทาง

ร้านอาหารข้างทางที่แม่ค้ าใช้มือตักอาหาร จับอาหาร และรับเงินทอนเงินไปด้วย เ ชื้ อ โ ร คจากการจับเงินแล้วมาจับอาหารที่เราจะทานนั้น อาจทำให้ได้รับเ ชื้ อ โ ร คมากมายจากแบงค์หรือเหรียญที่ผ่าน มือใครมาบ้างก็ไม่รู้

ทั้งหมด 9 ของกินที่เราคุ้นเคยกันดีจึงทำให้มองข้ามเรื่องของอนามัยและความสะอาดได้ ไม่ว่าจะหิวหรือต้องการทาน มากแค่ไหนก็ขอให้เลือ กเจ้าที่สะอาดและใส่ใจในเรื่องของความสะอาดของอ า ห า ร ที่ทำเอาไว้ก่อน

ที่มา  krustory