อ ย่ าทิ้งสิ่งของ 6 อ ย่ างนี้ไว้ในรถที่จอ ดต ากแ ด ด

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเข้าหน้าร้อนกันแล้ว และสิ่งที่เรามักได้ยินคือ การทิ้งของไว้ในรถ และเกิดประกายไฟ ทำให้ไฟใหม้รถ และเกิดการร ะ เ บิ ดขึ้นได้ วันนี้เราเลยมีสาระที่อย ากนำมาบอ กทุกคน สำหรับใครที่ชอบลืมไว้บ่อยๆ เพราะจะเกิดขึ้นเมื่อไรเราไม่อาจจะรู้ได้ งั้นเราไปดูกันดีกว่า ว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ

1 กระป๋องส เ ป ร ย์

ยิ่งอั น ต ร า ย ได้ง่ายมาก ๆ ในกระป๋องสเ ป ร ย์นั้น มีแ ร งดันอั ดแน่นอยู่ พอยิ่งเจอ กับระดับความร้อนสูง ๆ ก็จะทำให้เกิดการขย ายตัว แล้วก็ทำให้เกิดการร ะ เ บิ ด ได้ แล้วก็สิ่งที่ต ามมาคือ ไฟ ไ หม้แน่นอน

2 ขวดน้ำพลาสติก

เวลาเราวางขวดน้ำเปล่าไว้บนรถนั้นโดยเฉพาะรถที่จอ ดต ากแ ด ด แล้วดันวางคอนโซลหน้ารถพอมีแสงแ ด ดส่องโดนกระจกหน้ารถ แล้วหักเหลง

มาตรงกับมุมของขวดน้ำพอ ดี กล า ยเป็นจุดรวมแสงจนเ กิ ด ป ฏิกิ ริ ย าที่ทำให้ไฟลุกได้เหมือนกัน ก็เป็นอีกหนึ่งสาเ หตุที่ทำ ให้ไฟไหม้ รถได้อยู่ดี

3 น้ำแข็งแห้ง

มันเป็นอีกหนึ่งอ ย่ า งที่ อั น ต ร ายแบบที่คาดไม่ถึงเลย หากเอาขึ้นรถไปด้วยยิ่งมีคนอยู่ในนั้นจะทำให้สูดเอาก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์ จะขึ้นรถตอนไหนก็ได้รับตอนนั้น

ซึ่งก๊าซนั้นจะกระจายอยู่ในรถ พอเราสูดดมเข้าไปแล้วอาจจะทำให้หมดสติแบบไม่รู้ตัวเลย ส่งผลทำให้เกิดอุ บั ติเ ห ตุได้ง่าย ๆ เลย อั น ต ร า ยกว่าไฟแช็คด้วยซ้ำ

4 ไฟแช็ค

สำหรับใครที่สู บ บุ ห รี่อาจจะมีไฟแ ช็ คติดตัวอยู่เสมอ ซึ่งบางทีอาจจะเผลอวางไว้ในหน้ารถได้ เพราะว่าไฟแช็คนั้นสามารถทำให้เกิดเปลงไฟได้ง่ายมาก เนื่องจากส า รเ ค มี เหลวในนั้นและก่อให้เกิดเป็นประกายไฟได้ อาจจะไ ห ม้รถเ สี ยห า ยได้ง่ายมาก

5 แบตเตอรี่สำรอง

เพาเวอร์แบงค์นั่นเองที่นิยมใช้กันเป็นประจำ ก็ระวังอย่ าลืมไว้ในรถเหมือนกัน เพราะว่าในแบตเตอรี่นั้นเป็นโลหะที่ทำปฏิกิริย ากับความร้อนได้เป็นอ ย่ า งดี เวลาจอ ดต ากแ ด ดนาน ๆ ก็อาจจะเกิดการ ลั ด ว ง จ ร ขึ้น มาได้ ก็ทำให้เกิด ร ะเ บิ ด ไฟลุก ได้เหมือนกัน

6 ย า ง ล บ

ย า งล บ นั้นควรเอาลงไปจากรถเลยเพราะเวลาที่มีย า งลบโดนแสงแ ด ดแ ร ง ๆ นั้นจะทำให้มีส า ร ละล า ยออ กมา ซึ่งเป็นตัวทำล า ยพลาสติกค ล้ า ย ๆ ทินเนอร์

ซึ่งจะทำล า ยอุปกรณ์ภายในรถ ย า ง ล บ จะไปทำให้วัตถุนั้นละล า ยไป สีหลุด ทำให้รถเกิดความเ สี ยห า ย ฉะนั้นก็อ ย่ าไปวางย า ง ล บ ไว้ในรถเลย

รถคันงามกว่าจะได้มามันก็มิใช่ร า ค าถูก ๆ เลย และรถก็ยังใช้เป็นประโยชน์ได้อีกมากมายเลย ฉะนั้นก็ควรระมัดระวังเอาไว้เพื่อความป ล อ ด ภั ย

ในตัวเองและรถเลย ปล อ ด ภั ยเอาไว้ก่อนจะดีกว่า หากมันเกิดความเ สี ยห า ยขึ้น มา แล้วจะต ามแก้ก็เ สี ยทั้งเวลาเ สี ยทั้งเงิน มันไม่คุ้มกันเลย

ที่มา  krustory