อาหาร 9 อ ย่ าง ไม่ควรกินตอนท้องว่างหรือหลังตื่นนอนตอนเช้า

สำหรับใครที่สายกิน ตื่น มาก็กินเลย ต้องดูแล้วละ ว่าที่กินเข้าไปนั้นเราจะได้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่า หรือมีผลต่อร่างกายอ ย่ างไร เพราะทุกคนจะเข้าใจตรงกันว่า อาหารเป็นสิ่งที่ให้ส า รประโยชน์มากมาย แต่เราก็ต้องเลือ กกินให้ถูก

ซึ่งช่วงเวลาที่เราทานก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แ พ้ กั น ซึ่งวันนี้เรารวบรวมอาหาร 9 อ ย่ างที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง หรือ หลังจากเพิ่งตื่นนอน มาฝากกัน เพราะถ้าทานอาหารเหล่านี้เป็น มื้อเช้าหรือตอนท้องว่างมากๆ อาจเกิดอาการไม่ส บ า ย ท้ อ งได้

1 ลูกพลับ

เมื่อท้องว่างแล้วทานลูกพลับเข้าไป จะเกิดการหลั่งก ร ดเกลือออ กมาทำให้รู้สึกแน่น ห น้ า อ ก รู้สึกค ลื่ น ไ ส้ อ า เจียน และยังทำให้เกิดแ ผ ลในก ร ะเ พ าะอ า ห า รได้และไม่ควรทานลู กพลับเกินวันละ 2 ลูก

2 สับปะรด

ไม่ควรทานสับปะรดในตอนที่ท้องว่างเพราะเ อ นไซม์ในสับปะรดอาจกัดกะเ พ าะได้และ เสี่ ย งต่อ การเป็นโ ร คก ร ะเ พ าะอีกด้วย

3 กล้วย

หล า ยคน มองว่าการทานกล้วยในตอนที่หิวนั้นจะช่วยให้อิ่มท้องได้ไว แต่การทานกล้วยตอนท้องว่างจริงๆจะทำให้เกิดอาการท้องอืดและทำให้รู้สึกแน่นหน้าอ ก จุ กเ สี ย ด แน่นท้อง และยังเป็นการเพิ่มธาตุแมกนีเซียมใน เ ลื อ ด ให้สูงขึ้น ทำให้ร่างกายเ สี ยแคลเ ซี ย ม อละยังเป็นการยั บ ยั้ ง การทำงานของ หล อ ด เ ลื อ ด หั ว ใ จ

4 ช าร้อน

คนส่วน มากชอบเครื่องดื่ มร้อนๆในย ามเช้า แต่การดื่ มช า ร้อนตอนท้องว่างนั้นจะทำให้ก ร ดเกลือของน้ำย่อย ที่อยู่ในกร ะเ พ าะ อา ห าร ของเราเจือจางลงไป ทำให้อาหารย่อยย า ก และยังส่งผลให้เกิดอาการใ จ สั่น เวีย นหัว มือ เท้ าอ่อนแรง และยังทำให้หิวง่ายอีกด้วย

5 มะเขือเทศ

การที่เราทานเมะเขือเทศในตอนที่ท้องว่าง ส า รชนิดหนึ่งที่ทำป ฏิ กิ ริ ย ากับก ร ดเกลือในก ร ะ เ พ า ะอาหารของเรา ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตัน และยังอาจทำให้เกิดอาการ ท้ อ ง อื ด ท้องเ ฟ้ อได้

6 ส้ม

หากทานไม่ถูกเวลา ส้ม จะทำให้ก ร ดเกลือในก ร ะ เ พ า ะอาหารเราเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดการระค ายเ คืองกะเพาะทำให้รู้สึกไม่สบายท้อง ท้องอืด และเกิดอาการจุกเ สี ยนแน่นท้องได้ แม้ส้มจะ เป็นผลไม้ที่ มีรสชาติอร่อยแต่ก็ไม่ควรทาน มากๆในต นที่ท้องว่างอาจทำให้รู้สึกไม่ดีได้

7 น้ำต าลหรือของหวาน

หากท้องว่างไม่ควรทานของหวานเข้าไปเพราะเวลาที่ท้องว่างแล้วเราทานน้ำต าลไป จะทำให้โปรตีนเข้าจับตัวกับน้ำต าลทรายส่งผลต่อ การดู ด ซึ มโ ปรตี น ทุกชนิดของร่างกาย และทำให้ส ม ร ร ถ ภาพในการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของร ะบบห มุ น เ วี ย น เ ลื อ ดและไ ต ล ด ล ง

8 เครื่องดื่ มหรือน้ำเย็น

หลังจากตื่นนอนใหม่ๆไม่ควรดื่ มน้ำเย็นเลยทันทีเพราะหากเราดื่ มน้ำเย็นในช่วงท้องว่างมากๆจะทำให้ก ร ะ เ พ า ะระคายเคืองและเ สี่ ย งที่จะทำให้เกิดโ ร ค ก ร ะเ พ าะได้อีกด้วย

9 วิต ามิน

หากใครที่มักทานวิต ามินเพื่อเพิ่มวิต ามิ นให้กับร่างก าย เพื่อผลที่ดีที่สุดเราต้องทานวิต ามิน พร้อมกับหรือหลังอาหารเพราะจะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึม วิต า มินได้ดีกว่า

อาหารทั้ง 9 ประเภทที่กล่าวมานี้เป็นรายการอาหารที่ไม่ควรอ ย่ า งยิ่งในการทานตอนท้องว่าง หลังตื่นนอน ในปริมาณมากๆเพราะต่อให้ได้ส า รอาหารก็จริงแต่ก็อาจส่งผลกระทบอ ย่ า ง อื่นต่อ การทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะระบบย่อยอาหารหรือระบบดูดซึมส า รอาหารให้ทำงานผิกปกติ

ที่มา  krustory