หากใครดื่ มกาแฟทุกวัน ร่างกายจะได้รับ 12 สิ่งนี้

สำหรับกาแฟเป็นเครื่องดื่ มที่นับว่าเป็นที่ต้องการของหล า ยๆคน ตื่นเช้ามาต้องได้ดื่ มสักแก้ว เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายก่อนไปทำงาน แต่ก็มีหล า ยคนที่ไม่ชอบดื่ ม

เพราะกาแฟจะมีรสชาติที่ขม จึงทำให้ไม่ชอบดื่ มกาแฟ แต่รู้ไหมว่ากาแฟนั้น มีประโยชน์มากกว่า ช่วยให้คุณห า ยจาก อาการง่วงซึมอีกนะ จะมีประโยชน์แค่ไหน ไปดูพร้อมกันเลย

1. ช่วยล ดโอกาสเกิด นิ่ ว ใ น ถุ ง น้ำ ดี

คนที่ดื่ มกาแฟประมาณ 1-2 แก้วต่อวันหรือ มากกว่า จะมีอัตราการเป็น นิ่ ว ใ น ถุ ง น้ำ ดี น้อยลงได้ ถึง 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ค า เ ฟ อีน นั้น มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการทำงาน ของระบบ ขั บ ถ่ า ย ซึ่งจะช่วยให้ร่ายกายขับ ส า ร ต่างๆ ออ กมาได้ดีขึ้นนั่นเอง

2. ช่วยเรื่องความจำเสื่อม

มีการทำวิจัยโดยทดลองให้วัยกลางคน ดื่ มกาแฟวันละ 1 แก้ว ซึ่งสามารถช่วยชะลอความจำเสื่อมและล ดการเป็น โ ร ค อั ล ไ ซ เมอร์ ได้ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ นอ กจากนี้ในงานวิจัย ของอเมริกาเหนือ

ได้กล่าวไว้ว่า การดื่ มกาแฟ 2 แก้วต่อวัน ทำให้สมงอมีความจำที่ดีขึ้น และ ช่วยเพิ่ม ความจำระยะสั้นได้ดี มากกว่าคนที่ยังไม่ได้ดื่ มกาแฟ และยังช่วยกระตุ้นส ม อ ง ให้ตื่นตัว และสามารถทำงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ช่วยป้องกัน ม ะ เ ร็ ง

มีการศึกษาและวิจัยพบว่าคนที่ดื่ มกาแฟวันละ 1 แก้ว ต่อวัน เป็นเวลานาน จะสามารถป้องกัน การเป็น ม ะ เ ร็ ง ใน ลำ ไ ส้ ใหญ่ ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะในกาแฟมีกรดอะซิติก ซึ่งสามารถช่วยยับยั้ง การเกิดเ ซ ล ล์ที่ผิ ดปกติ และ ขจัด ส า ร พิ ษ ภาย ในร่างกาย ทำให้ล ดอัตราการเกิด ม ะ เ ร็ ง ในระยะแรก ของหล า ยๆชนิดได้

4. ช่วยล ดอัตราการเ สี่ ย งการเป็น โ ร ค หัวใจ

จากงานวิจัยพบว่าคนที่ดื่ มกาแฟวันละ 1-2 แก้ว ทุกวัน สามารถ ช่วยล ดความเ สี่ ย ง โ ร ค หัวใจ ได้ถึง 26 เปอร์เซนต์ เพราะในกาแฟนั้น จะมีคาเฟอีนที่จะไปช่วยล ดคอเลสเตอรอลในหลอ ดเ ลื อ ด ทำให้ไม่เกิดการ แข็ง ตัว และ เกิดการอุดตันน้อยลงอีกด้วย

5. ช่วยบ ร ร เ ท าอาการ ป ว ด ศี ร ษ ะ และ ไ ม เ ก ร น

คาเฟอีนในกาแฟนั้น มีสรรพคุณช่วยเพิ่ม การไหลเวียนของ โ ล หิ ต และยังช่วยระงับอาการ ป ว ด ศีรษะ และอาการของ ไ ม เก ร นได้ ใครที่มีอาการ ป ว ด ศีรษะบ่อยๆ หรือเป็น ไ ม เก ร น ควรดื่ มกาแฟ เพื่อช่วยบ ร ร เ ท าอาการมากๆ

6. ช่วยทำให้อารมณ์แจ่มใสคล า ยความ เ ค รี ย ด

มีผลการวิจัยที่ ยืนยันว่าการดื่ มกาแฟ 1-2 แก้วต่อวัน สามารถล ดความ เ ค รี ย ด ได้ 15-20 เปอเซ็นต์เลยทีเดียว เพราะคาเฟอีนนั้น จะทำให้เราผ่อนคล า ย และคล า ยกังวลลง จึงทำให้เรารู้สึก หงุ ด หงิ ด น้อยลงเวลาดื่ มกาแฟ

7. ช่วยทำให้ความสามารถในการเล่นกีฬาดีขึ้น

คาเฟอีนเป็น ส า ร สำคัญในกาแฟที่ ช่วยล ดอาการ ป ว ด ของก ล้ า มเนื้อได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และ ยังช่วยบ ร ร เ ท าอาการล้าของก ล้ า มเนื้อ ในกลุ่มนักกีฬา

หรือหลังการออ กกำลังกายได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก ทีเดียว ดังนั้นใคร ที่ชอบออ กกำลังกาย ก็ลองดื่ มกาแฟดูนะ มันช่วยได้

8. ช่วยสล า ยไขมัน

การดื่ มกาแฟมีประโยชน์ ในการช่วยสล า ยไขมัน เพราะจะไปทำให้ ไขมันในอาหาร ที่เรากินเข้าไปเกิดการ แ ต ก ตัว และ จะให้พลังงาน ทดแทน และยังมีงานวิจัย

อีกหล า ยชิ้นที่บอ กว่า กาแฟมีส่วนทำให้น้ำหนักล ดลงได้ เพราะจะช่วยกระตุ้น การทำงานของระบบเมต าบอลิซึม ซึ่งเป็น ผลมาจาก สา ร คาเฟอีนนั่นเอง

9. ช่วยบ ร ร เ ท าอาการ ห อ บ หื ด

เนื่องจาก ส า ร คา เฟ อี น ในกาแฟมีฤทธิ์ ช่วยระงับความ เ ค รี ย ด ของประสาทสัมผัสสำรอง ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดอาการ ห อ บ หื ด ดังนั้น การดื่ มกาแฟเป็นประจำจะสามารถ ช่วยให้อาการดีขึ้นได้

10. ช่วยล ดการเป็น เ บ า ห ว า น

ซึ่งมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสา รโภชนาการ ทางการแ พ ทย์ระบุไว้ว่า คนที่ดื่ มกาแฟวันละ 1-2 แก้ว จะมีความเ สี่ ย ง ที่จะเป็น เ บ า ห ว า น

ต่ำกว่าคนที่ไม่ดื่ มเลยถึง 60 เปอร์เซนต์ เพราะในกาแฟจะมี ส า ร ต้านอนุมูลอิสระแบบเดียวกับที่มีในองุ่น และในกาแฟยังมีมากกว่าในผลบลูเบอรี่ซะอีก

11. ช่วยชะลอความ ช ร า

เพราะคาแฟจะมี ส า ร ต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งมีส ร ร พคุณ ช่วยให้เ ซ ล ล์ผิวแข็งแรง ป้องกันริ้วรอ ย ไม่ให้ ดูแ ก่ กว่าวัย และยังช่วยฟื้นฟูผิวจากแสงแดด นอ กจากนี้ยังช่วยกระชับรูขุมขนได้อย่ าง มีประสิทธิภาพอีกด้วย ใครที่เป็นสายความสวยความงาม ต้องลองกันเลยแหละ

12. ช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่น

แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่เลือ กดื่ มกาแฟ ก็เป็น เพราะต้องการให้ร่างกายนั้นตื่นตัว และ ห า ยจากอาการง่วง ซึ ม ในช่วงเช้าก่อนไปทำงาน หรือ ดึกๆ ในช่วง อ่ า นหนังสือสอบ

เพราะคาเฟอีน มีฤทธิ์ ก ร ะ ตุ้ น ป ร ะ ส า ท ส่วนกลาง ทำให้ร่างกายที่อ่อนล้ากลับมาสดชื่น ห า ย อ่อนเพลีย และยังมีการทดสอบกับนักกีฬา โดยนักกีฬานั้นสามารถฝึกซ้อม ได้นานขึ้นแต่ไม่เกิน 1 ชั่ วโมง เพราะมีความตื่นตัว ในระยะสั้นๆ

รู้อย่ างนี้แล้ว ใครที่ไม่เคยดื่ มกาแฟ ก็ลองหัน มา ดื่ มกันดูนะคะ แต่ถ้าจะให้ดี ควรดื่ มกาแฟดำเพียวๆ จะดีกว่ากาแฟ ที่ใส่ครีมเทียมหรือน้ำต าล เพราะจะส่งผล ดีต่อสุ ขภ  า พและได้ประโยชน์จากกาแฟมากกว่า สุดท้ายจะรับประทานอะไรก็ ขอให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป จะดีที่สุดค่ะ

ที่มา  khoddeeja