หลักการช า ร์ จมือถือที่ถูกต้อง ให้ใช้งานได้นาน ทุกคนควรรู้ไว้

ทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็ต่างใช้มือถือ กันแทบทุกคน ไม่ว่ารุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ก็ต่างมีมือถือ กันทั้งนั้น แต่การใช้มือถือให้ใช้งานได้นานๆนี่สิ จะทำอ ย่ างไร โดยเฉพาะในเรื่องของแบตเตอรี่ ที่หล า ยๆคนใช้ไม่ถึงปีก็เสื่อมแล้ว เพราะเราใช้ผิ ดวิ ธีนั่นเอง วันนี้เราจึงมีวิ ธีการช า ร์ จ แ บ ต เต อ รี่ ของโทรศัพท์มือถือ อ ย่ า ง ถูกต้องมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

1 ชาร์จโทรศัพท์ไม่ต้องปิดเครื่อง

ก่อนหน้านี้มีความเชื่อ กันว่าควรจะปิดโทรศัพท์ในตอนที่ชาร์จ แต่ความเป็นจริงในสมัยใหม่นี้แบตมือถือได้รับการพัฒนาให้สามารถเปิดเครื่องและชาร์จไฟได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเลย แต่ก็ไม่ควรที่จะชาร์จไปเล่นไปด้วย เพราะความร้อนในตอนที่ชาร์จอาจทำให้เครื่องร้อน มากและทำให้มือถือของเราเสื่อมเร็ว

2 อ ย่ าใช้โทรศัพท์จนแบตเหลือ 0

การใช้โทรศัพท์จนแบตหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยจะทำให้แบต เ สื่ อ ม ส ภ า พได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ทางที่ดีควรนำโทรศัพท์ไปชาร์จทันทีเมื่อแบตลงมาเหลือที่ 30เปอร์เซน จะช่วยให้แบตของเราสามารถใช้งานได้นานขึ้นเป็นการ ยื ดอ า ยุของแบตมือถือของเราด้วย

3 การเล่น มือถือขณะชาร์จแบต

อ ย่ างที่เห็นเป็นข่าวกันบ่อยๆคือโทรศัพท์มือถือระ เ บิ ดขณะทำการชาร์จไฟและก็มีหล า ยรายที่กำลังเล่นอยู่ทำให้ได้รับ บ า ดเ จ็ บรุ น แ ร งกันหล า ยคน การเล่น มือถือตอนชาร์จไฟอยู่อาจทำให้เกิดการ ร ะ เ บิ ดได้จากความร้อนที่สะสม ทางที่ดีจึงควรชาร์จไฟให้เรียบร้อยก่อนและถ้าจะใช้โทรศัพท์ก็ควรถอ ดออ กจากที่ชาร์จเ สี ยก่อน จึงจะ ป ล อ ด ภั ยกับตัวเราและทำให้โทรศัพท์ของเราไม่พังง่ายด้วย

4 การใช้พาวเวอร์แบงค์

หรือแบตเตอรี่สำรอง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราชาร์จแบตได้เวลาที่เราอยู่นอ กบ้าน โดยพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้สามารถเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวเองได้และทำให้สามารถเกิดความร้อนสะสมอยู่ในตัวได้ หากพาวเวอร์แบงค์ที่ใช้อยู่เป็นของที่ผลิตอ ย่ างไม่ได้มาตรฐานก็อาจทำให้เกิดการลั ด ว ง จ ร เมื่อเก็บประจุไฟในปริมาณที่มากและใช้มานานก็อาจก่อให้เกิดประก า ยไฟได้ ไม่ควรที่จะชาร์จไปและใช้มือถือไปด้วยอ ย่ า งเด็ดข า ด ควรทำการชาร์จโทรศัพท์ให้เต็มเ สี ยก่อนแล้วจึงถอ ดออ กมาใช้งาน

5 ที่ชาร์จไม่ได้มาตรฐาน

การเลือ กซื้ อที่ชาร์จมือถือนั้น จำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องซื้ อของมีคุณภาพเพราะหากซื้ อเพราะเห็นว่าร า ค าถูกนั้น อาจทำให้เกิดการช็อตหรือร ะเ บิ ดขึ้นจากการใช้งานได้ รวมทั้งการใช้ปลั๊กต่อพ่ วง ที่ได้มา ตรฐานด้วย

6 การใช้แบตป ล อ ม

การเลือ กซื้ อแบตโทรศัพท์ป ล อ มเพราะเห็นว่าร า ค าถูกกว่า เป็นการเลือ กที่ผิ ดมากเพราะแบตโทรศัพท์ของไม่แท้นั้นอาจทำให้โทรศัพท์ของเราเ สี ยห า ยและพังได้ รวมทั้งยังเสี่ยงกับการระเ บิ ด เป็นอัน ต ร า ยกับตัวเราอีกด้วย ควรใช้แบตแท้เสมอเพื่อความปลอ ดภั ยของตัวเราเองและมือถือของเราด้วย

7 การชาร์จมือถือที่ถูกต้อง

การเ สี ยบชาร์จโทรศัพท์ที่ถูกวิ ธีคือ การเ สี ยบปลั๊กของที่ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟเ สี ยก่อน แล้วจึงต่อสายเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรา ซึ่งวิ ธีนี้จะป ล อ ด ภั ยและไม่ทำให้เกิดประกายไฟชณะที่เ สี ยบปลั๊กได้ และยังช่วยถนอมแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราอีกด้วย

หลักการใช้มือถือและการชาร์จไฟที่ถูกต้องและป ล อ ด ภั ยเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ และบ อ กต่อ กันให้เข้าใจตรงกันทั้งเ ด็ กและผู้ใหญ่ในบ้านด้วยเพื่อความไม่ประมาทและปล อ ด ภั ยต่อทุกคนในครอบครัวและท รั พ ย์สินของเรา

ที่มา   krustory