วิ ธีซ่อมพัดลมไม่หมุน หมุนช้า ด้วยตัวเองง่ายๆ ใช้ง บแค่นิดเดียว

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิ ธี วิ ธีซ่อมพัดลมไม่หมุน หมุนช้า ด้วยตัวเองง่ายๆ แค่ใช้ง บนิดเดียว เพราะหล า ยคนเมื่อพัดลมเ สี ยก็จะต้องให้ช่างซ่อม ซึ่งเ สี ยค่าซ่อมหล า ยบาท แต่วันี้สิ่งที่เรานำมาบอ กกัน ใช้ง บแค่นิดเดียว และทำได้เองไม่ยุ่งย าก จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มักเ สี ย บ่อยๆ ไม่ว่า จะซื้ อมาร า ค า แ พ ง แค่ไหนก็มักมีปัญหาคล้ายๆกัน อาจเ กิ ด จากการไม่ค่อยได้ทำความสะอาด หรืออาจเพราะเกิดจากสาเหตุอื่นๆบางอ ย่ า ง ในบางครั้งเมื่อเกิดอ า ก า รพัดลมไม่หมุนหรือหมุนช้าลง ก็อาจส่งให้ช่างซ่อมซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต ามมา แต่รู้ไหมว่า เราก็สามารถจัดการซ่อมอาการเ สี ยบางอ ย่ า งได้เองด้วยง บเพียงนิดเดียวเท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 คีมตัด

2 ไขค ว ง

3 คาปาซิเตอร์

4 หั ว แ ร้ ง

5 ตะกั่ว บั ดกรี

วิ ธีทำ

1 ทำการแกะชิ้นส่วนพัดลมด้วยไขค ว ง ซึ่งตัวค า ปาฯหรือตัวซีออ กมาจากตัวพัดลม ซึ่ง บางรุ่นก็อาจจะอยู่ด้านหลังหรือตรงตัวฐานของพัดลม

2 ให้ถอ ดตัวซีหรือแคป อ อ กมา โดยให้จำขั้วสายไฟว่าต่อเชื่อมกันไว้อ ย่ า งไรจะได้ต่อเข้าถูกในต อน ที่ประกอบ

3 ให้เราทำการเ ช็ ค ว่า ตัวแคปเ สี ยหรือไม่ด้วยการใช้เครื่องวัดไฟเช็ค โดยค่าปกติของแคปจะอยู่ที่ 1.5 uF

4 นำตัว ค า ป าซิเตอร์ ตัวใหม่เปลี่ยนเข้าแทนที่ตัวเก่าโดยต่อสายให้ตรงกันกับก่อนที่จะถอ ดออ กมา เชื่อ ม ส า ยเข้ าที่เดิมทั้งสองข้างด้วยบัดกรี

5 ทำการประกอบชิ้นส่วนให้เข้าที่ แล้วเช็คว่า พัดลมทำงานได้ปกติหรือยัง เพียงเท่านี้ก็สำเร็จเรียบร้อย

การซ่อมพัดลมนั้นเป็นพื้นฐานของงานช่างซ่อม เพราะสามารถทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งถ้าเราสามารถทำได้ก็จะช่วยให้เราซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อ ย่ า งไม่ย า ก เพราะเข้าใจระบบการทำงานของอุปกรณ์แต่ละอ ย่ า งแล้ว และยังประหยัดไม่เ สี ยค่าซ่อมให้ช่างแ ถ มยังไม่ต้องซื้ อพัดลมเครื่องใหม่ไปอีกนาน

ที่มา   krustory