รถผ่ อ นไม่ไหว ลอง 5 วิ ธีนี้ แก้ปัญหารถถูกยึด

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิ ธ๊แก้ปัญหาการผ่ อ นรถไม่ไหว ซึ่งยิ่งในยุคนี้หล า ยคนคงมีปัญหานี้กันเยอะ ฉนั้นเรามาดูกันว่ามัน มีทางออ กอะไรให้กับเราบ้าง ถ้าหากเราผ่ อ นไม่ไหวจริงๆ

เชื่อว่าหล า ยคน มีปั ญหาทางการเ งิ นอยู่ ในยุคที่เ งิ นฝืด เ งิ นห า ย าก ทำมาหากินลำบาก พอคิดจะทำอาชีพ หรือค้าข า ยอะไรก็ต าม ก็ต้องมีคนทำอยู่ก่อนหน้าแล้ว หรือไม่ก็ต้องเจอคู่แข่ง

ที่พร้อมจะทำธุรกิ จเหมือนเราตลอ ด หล า ยคนที่ทำง านอาชีพอิสระ หรือเป็นคนค้าข า ย ถ้าต้องผ่ อ นรถอยู่ในเวลานี้ รถที่คุณรัก คงกล า ยเป็นตัวภาระไปเ สี ยแล้ว บางคน มักคิดว่า เดือนนี้จะผ่ อ นไหว หรือไม่ไหว

แล้วถ้าข า ดส่งเกิน 3 งวดล่ะ จะโดนยึดรถไปหรือเปล่า เพราะต ามกฎห ม า ยอนุโลมให้ผู้เช่าซื้ อ สามารถค้างค่างวดได้เป็นจำนวน 3 งวด หากเกินกว่านั้น บริษัทไฟแนนซ์มีสิ ทธิ์ยึดรถได้ในทันที

1 ผ่ อ นด อ กเบี้ยไปก่อน

ถ้าผ่ อ นรถด้วยเงิ นต้นไม่ไหวจริงๆ ก็ลองคุยกับท างไฟแนนซ์ดู ว่าผ่ อ นเฉพาะด อ กเบี้ยไปก่อนได้หรือไม่

2 การข า ยให้บุคคลอื่น โดยเปลี่ยนสัญญา

อันนี้เป็นการข า ยรถ โดยผู้ซื้ อ และผู้ข า ยไปเปลี่ยนสัญญาใหม่ และนำเ งิ นที่ได้ไ ปปิดจ่ายไฟแนนซ์ วิ ธ๊นี้ปลอ ดภั ยสุด ทั้งคนค้ำประกัน ทั้งผู้เช่าซื้ อ เพราะ

ถือว่าเป็นการตัดปัญหาทุกอย่ าง ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง แต่คุณก็อาจจะต้องยอมข ายรถถูกมากเป็นพิเศษ หรือให้เปล่าไปก็มี กรณีที่ผู้ข า ยพึ่งผ่ อนไปได้ไม่กี่งวด

3 คืนรถ

กรณีผ่ อ นไม่ไหวจริงๆ ติดค้างหล า ยงวดมาก และรถก็ยังข า ยเป ลี่ยนสัญญาไม่ได้ ก็ควรนำรถไปคื นไฟแนนซ์ดีกว่า เพราะการคืนรถ คือ การเลิกสัญญาเช่าซื้ อ ซึ่งไฟแนนซ์ก็จะนำร ถคุณไปข า ยทอ ดตลาด

แต่คุณก็อาจจะต้องเต รียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางไฟแนนซ์อาจเรีย กกับคุณในภายหลังได้ ในกรณีที่รถข า ยทอ ดตลาดแล้ว โปะห นี้ของคุณไม่หมด แต่ถ้ายังหลบๆ

ซ่อนๆ เอาเก็บไว้ใช้ต่อ ห ม า ยศาลอาจส่งมาถึงบ้านได้ ต้องไปชำระค่าเ สี ยห า ย ค่าข า ดประโยชน์อื่นๆ รวมถึงเป็นคดีแพ่ง ฐานผิ ดสัญญาเช่าซื้ ออีก

4 การข า ยให้บุคคลอื่น โดยไม่ต้องเปลี่ยนสัญญา

คุณเคยเข้าไปดูต ามกลุ่ม Facebook ไหมล่ะ จะมีประกาศข า ยรถ หาคนผ่ อ นต่อ ของคนร้อนเ งิ นอยู่เรื่อยๆ บางคัน มีร า ค าที่ถูกเป็นพิเศษ หรือให้เปล่าเลยก็มี กรณีที่ผู้ข า ยพึ่งผ่ อ นไปได้ไม่กี่งวด

แต่จงจำไว้ด้วยว่า การข า ยรถให้บุคคลอื่น โดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญา ชื่อผู้เช่าซื้ อยังเป็นคนเดิมอยู่ ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควร กรณีที่คนซื้ อรถคุณไปแล้ว เอาไปข า ยให้คนอื่นต่อ หรือรถห า ย ผู้เช่าซื้ อจะต้องรับผิ ดชอบเต็มๆ

หรือเอารถไปจำนำในบ่อน หรือเอาไปข า ยให้เต็นท์ต่อ เจ้าของ หรือผู้เช่าซื้ อรถ ต้องรับปัญหากันไปเต็มๆ เจ้าของรถอาจจะถูกดำเนินคดีอาญา

ในข้ อห า ยักยอ กท รั พ ย์ได้ เพราะก ร ร มสิทธิ์รถเป็นของไฟแนนซ์ ดังนั้นเจ้าของรถไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปข า ย

5 ปรับโครงสร้างห นี้

หล า ยๆ ไฟแนนซ์ในตอนนี้ มีบริการปรับโครงสร้างห นี้ หรือรีไฟแนนซ์ สำหรับคนที่ผ่ อ นรถไม่ไหว โดยขย ายเวลาจ่ายค่ าเช่าซื้ อออ กไปอีก ซึ่งโดยมากจะเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่ 48 เดือน

เมื่อรวมกับสัญญาเดิม จะต้องไม่เกิน 96 เดือน เงื่อนไขอาจแตกต่างกันไป ต ามแต่ละสถาบันการเ งิ น แต่เงื่อนไขนี้ จะต้องผ่ อ นจ่ายค่างวดมาแล้ว

ไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและต้องจ่ายค่างวดที่ยังค้างอยู่ก่อน รถต้องมีประกันภั ยชั้น 1 รวมไปถึงมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี และด อ กเบี้ยต่องวด ที่อาจจะต้องจ่ายมากขึ้น เป็นต้น

ที่มา  sit-smiling