ฝากถึงคนเป็นลูก หากทำให้พ่อแม่เ สี ยใจ ต้องได้รับผลก ร ร มนี้

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต คือ การที่พ่อแม่ให้ชีวิตเราเกิดมาในโลกใบนี้ พ่อแม่ให้โอกาสเรามีชีวิตขึ้น มา จะมีอะไรสำคัญไปกว่านี้ไหม บางคนบอ กว่า พ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์

ให้โอกาสลูก ๆ ได้ตอบแทนและดูแล อยู่ที่ว่าเราจะทิ้งโอกาสอันนี้หรือไม่ เวลาที่ท่านเหลืออยู่บนโลก นับถอยหลังลงเรื่อย ๆ เป็นสิ่งที่ผู้เขียนเชื่อมาโดยตลอ ด เพื่อนหล า ยคน เมื่อออ กเรือน แต่งงาน มีครอบครัวแล้ว

มักจะค่อย ๆ ห่างห า ยไปจากพ่อแม่ ด้วยข้ ออ้างว่า ตกเย็นต้องไปงานเลี้ยงลูกค้า ต้องไปหาเงิน

เสาร์อาทิตย์ต้องให้เวลากับครอบครัว เรียกได้ว่า พ่อแม่มาทีหลังเสมอ ภารกิจรัดตัวทุกวันเป็นเวลาหล า ยปี

เพื่อนหล า ยคนเมื่อเจอหน้าพ่อแม่ หล า ยครั้งก็จะหงุดหงิดใส่ เพราะพ่อแม่แก่เฒ่าลง ทำอะไรเชื่องช้า ไม่ทันใจ บางทีไม่รู้จะคุยอะไร อยู่ได้สักพักก็ลากลับ พ่อแม่ก็ไม่เคยบ่นว่าอะไร ขอให้นาน ๆทีมาเยี่ยมก็พอ แค่เห็นหน้าลูกก็ดีใจสุดขีดแล้ว

พ่อแม่เลี้ยงเรามากว่าจะเติบใหญ่ เ สี ยพลั ง ต้องเ สี ยเหงื่อ คอยรักและทะนุถนอมเรา คอยห า ย าให้ทานเวลาเ จ็ บป่ ว ย คอยเ สี ย

สละหล า ยๆ สิ่ง เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ดี ให้เรามีความสุขฉะนั้นพวกท่านทั้งสองจึงเป็นเสมือนพระในบ้าน ยกท่านไว้ให้สูงส่ง

เพราะคงไม่มีใครรักเราได้มากเท่าท่านแล้วและเมื่อเราโตขึ้น ก้าวสู่ช่วงเป็นผู้ใหญ่จริงๆคงมีหล า ยครั้งที่เราเถี ยงท่าน

เพราะเรามีความคิดที่ต่างไป หล า ยครั้งหล า ยคราที่เราพูดไม่ดีกับท่านกระแ ท ก น้ำเ สี ยง หรือพูดออ กมาด้วยถ้อยคำห ย าบ ค าย

ถึงจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมเ สี ยใจแต่คงมีไม่น้อยที่เราจะทำให้ท่านเ สี ยน้ำตา เพราะเรา เพราะคำพูดของเรา นั้นก็เพราะท่านรักเรามากนะ มากจนเกิ ดความน้อยใจ เ สี ยใจ

เมื่อบุตรที่รักของตัวเองนั้น ทำตัวไม่ดีถ้าคุณสำนึกได้ก็จงทำดีต่อท่านให้มาก ก ร ร มที่สร้างไว้จะได้ลดน้อยลง วิบ า ก ก ร ร ม ของคนที่ทำให้บุ พ ก ารีต้องเ สี ยใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เจริญ มีปัญหาอยู่ร่ำไป มองไม่เห็นทางออ ก

ไม่มีใครภัคดีด้วย ไม่มีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือ การเงินก็จะติดขั ด ไม่ประสบผลสำเร็จหรือย ากที่จะสำเร็จในเรื่องที่อย ากจะสำเร็จ มีแต่อุ ป ส ร รค ก็ถ้าคุณรู้ตัวว่าเคยทำให้ท่านเ สี ยใจ ก็จงปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ สิ่งที่ควรทำอ ย่ างแรกคือไปขอ ข ม าท่านนะ ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่รักลูก และพร้อมจะให้อภั ยลูกทุกคนเสมอ

ฉะนั้นไม่ต้องกลั วสิ่งใด และต่อจากนี้จงมอบความห่วงใย ความรักให้ท่าน ใส่ใจท่านบ้างแล้วชีวิตคุณก็จะพบแต่ความ สุข ความเจริญก้าวหน้า ไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนไกลหรอ กเริ่มจากทำบุญกับพระในบ้าน คือพ่อแม่ของเรา พรที่ประเสริฐที่สุดในโล กนั้นคือพรที่มาจากพ่อและแม่ของเราเอง

ที่มา  108resources