ผ่ อ นบ้าน 30 ปี ดอ กที่เ สี ยไปได้บ้านเพิ่มอีกหลัง

การจะซื้ อบ้านสักหลัง ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอน มากมาย โดยเฉพาะกับคนส่วนใหญ่ที่มักจะต้องมีการขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารต่าง ๆ หรือที่เราเรียกกันว่าการ กู้ซื้ อบ้าน และยอมจ่าย ดอ กเบี้ยบ้าน ในอัตราแตกต่างกันไป และใช้ระยะเวลาผ่ อ นบ้านกันนานหล า ยสิบปี

สำหรับคน มีบ้าน การผ่ อ นจ่ายชำระค่างวดของบ้านซักหลังไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะบ้านหนึ่งหลังอาจต้องใช้ระยะเวลาในการผ่ อ นจ่ายชำระเป็น 30-40 ปีทีเดียว และถ้าหากลองคำนวณอัตราด อ ก เ บี้ ย ของการผ่ อ นบ้านนั้น

บางคนแทบจะลมจับได้เลย เพราะบางกรณีด อ กเ บี้ ยของบ้านสูงถึงขนาดซื้ อบ้านได้อีกหลังด้วยซ้ำไป โดยหากไม่ได้ทำ

การรีไฟแนนซ์บ้าน และคำนวณอัตราด อ ก เ บี้ ย MRR 7เปอร์เซน ต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี

ทั้งนี้ไม่รวมกับโปรโมชั่นจากสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่มักจะมีอัตราด อ กเ บี้ ย ต่ำในช่วง 3-5 ปีแรก ไม่โปะจ่ายชำระห นี้

โดยประมาณร า ค าคร่าวๆ ตั ว อ ย่ าง เช่น บ้านร า ค าหลังละ 1,000,000 บ า ท จะมี ด อ กเบี้ยสูงถึง 1,390,000 บ า ททีเดียว

โดย 3 เ ท ค นิ คในการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็ว เพื่อจะได้ปล ดภาระห นี้สินเร็ว ยิ่งเป็นห นี้ก้อนใหญ่อ ย่ า งห นี้ผ่ อ นบ้านนั้น หากจ่ายผ่ อ นชำระคืนได้เร็ว จะทำให้สบายใจ ไม่ต้องเป็นห นี้ และยังเป็นการสร้างเครดิตที่ดีให้กับตนเองได้

3 เ ท ค นิ คผ่ อ นบ้านหมดเร็ว ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1 ช่วงเวลาด อ ก เ บี้ ย ต่ำ ให้รีบจ่ายเพิ่ม

สินเชื่อบ้านส่วนใหญ่มักจะมีโปรโมชั่นด อ กเ บี้ ย ต่ำในช่วง 1-3 ปีแรก ดังนั้น การโปะห นี้จ่ายเท่าตัวของยอ ดชำระในแต่ละงวดอาจเป็นเรื่องที่หนักเกินไป แต่ถ้าหากหมั่นจ่ายโปะห นี้ในช่วงที่ด อ กเ บี้ ยต่ำ

จะยิ่งทำให้ห นี้หมดเร็วขึ้น เพราะอัตราด อ กเบี้ยผ่ อ นบ้าน มักจะมีเรทอัตราด อ กเบี้ยขึ้นต าม MRR โดยของแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราแตกต่างกันไป ดังนั้น ช่วงที่ ด อ กเบี้ยต่ำให้รีบหมั่นโปะชำระห นี้ให้ได้มากที่สุด เพราะเงินต้นก็จะได้ล ดลงต ามไปด้วย

2 รีไฟแนนซ์บ้าน ทางออ กของการผ่ อ นบ้านหมดเร็ว

รีไฟแนนซ์คือ การที่ไปขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่นเพื่อมาปิดห นี้กับธนาคารเดิมที่เคยขอสินเชื่อบ้านไว้ ในอัตราด อ ก เ บี้ ยที่ถูกกว่า มักนิยมทำกัน มาก เพราะธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่จะมี ด อ กเ บี้ ยต่ำในช่วง 1-3 ปีแรก

แต่ทั้งนี้ก่อนจะรีไฟแนนซ์บ้าน ควรตรวจสอบดูร า ยละเอียดของสัญญาสินเชื่อบ้านจากธนาคารเดิมให้เรียบร้อยดีเ สี ยก่อน เพราะส่วนใหญ่การรีไฟแนนซ์บ้านจะทำได้ก็ต่อเมื่อผ่ า นอายุสัญญาไปแล้ว 3 ปี รวมถึงข้อ กำหนดต่างๆ ในร า ยละเอียดของสัญญากู้ยืมด้วย เพื่อไม่ให้ต้องเ สี ยค่าปรับจุกจิกที่ไม่จำเป็นนั่นเอง

3 โปะอีกเท่าตัว ล ดระยะเวลาการเป็นห นี้

โดยปกติแล้ว เมื่อครบกำหนดจ่ายชำระค่าบ้านให้เราจ่ายมากกว่ายอ ดแจ้งชำระห นี้อีกเท่าตัว หากมีกำลังท รั พ ย์มากพอ ยกตัวอ ย่ า งเช่น ยอ ดจ่ายชำระอยู่ที่ 12,000 บ า ท ให้เราจ่ายทบอีกเท่าหนึ่งเป็น 24,000 บ า ท ซึ่งเป็นเ ท ค นิ คง่ายๆ ที่จะทำ

ให้การจ่ายชำระห นี้หมดเร็วกว่าเดิมหล า ยเท่าตัว จากปกติต้องผ่ อ นจ่ายชำระคืน 30 ปี อาจหล า ยแค่เพียง 9-10 ปี ก็หมดห นี้ได้แล้วด้วย แต่ถ้าหากรู้สึกเป็นภาระทางการเงิน หรือ กดดันตัวเองมากเกินไป

อาจโปะเพิ่มมากกว่าจำนวนยอ ดชำระ 10เปอร์เซน – 20เปอร์เซน ก็ได้เช่นกัน เพราะการโปะจ่ายชำระคืนในบางส่วนจะยิ่งทำให้ร่นระยะเวลาการผ่ อ นชำระห นี้ได้เช่นกันด้วย

สิ่งสำคัญในการผ่ อ นบ้านให้หมดเร็วนั้น คือ ต้องมีระเบียบวินัยในการผ่ อ นจ่ายชำระคืน แม้ว่าจะไม่สามารถโปะห นี้ได้ แต่การจ่ายคืนตรงต่อเวลาเป็นเหมือนการสร้างเ ค ร ดิ ต ทางการเงินที่ดีให้กับตนเอง และธนาคารเองก็จะเ ล็ งเห็นในจุดนี้ โดยหากมีประวัติทางการเงินที่ดี อาจสามารถเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในเรื่องของปรับล ดอัตราด อ กเ บี้ ยรวมถึงการยื่นขอทำธุรก ร ร มทางการเงินอื่นๆ ก็จะสามารถทำได้อ ย่ า งง่ายดายอีกด้วย

ที่มา   krustory