ปลูกให้ตรงกับวันเกิด ว่านโชคลาภ เงินทองไหลมา ไม่ข า ดสาย

วันนี้เราจะพาคุณเกิดทั้ง 7 วัน ไปต ามหาว่า น ม ง ค ล มาปลูกในบ้านให้ตรงกับวันเกิดของคุณ กับ ปลูกให้ตรงกับวันเกิด ว่านโชคลาภ เงินทองไหลมา ไม่ข า ดสาย ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะต้องปลูกว่ า นอะไร เพื่อที่จะช่วยเรียกงเงินทองเข้าบ้านให้คุณได้

1 เกิดวันจันทร์ควรปลูกว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศเป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์พลับพลึง มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะคล้ายกับหอมหัวใหญ่ ส่วนที่โผล่ขึ้น มาเหนือดินเป็นส่วนของก้านใบ และตัวใบเท่านั้น ลักษณะของใบเป็นสีเขียว รูปหอ กย าวเรียว ปล า ยมน ขอบใบเรียบ ใบกว้างประมาณ 3-5 ซม.

และย าวประมาณ 25–30 ซม. ก้านดอ กจะแทงสูงขึ้นจากกอ มีความประมาณ 25-30 ซม. ดอ กออ กตรงปล า ยก้านดอ ก มีสีชมพูตรงปล า ยดอ ก ดอ กแยกออ กเป็น 6 กลีบ เมื่อบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 6-8 ซม. และจะทยอยกันบานทีละ 4 ดอ ก จึงนิยมเรียกกันว่า ‘ว่านสี่ทิศ’

คนเกิดวันจันทร์ ให้ปลูกว่านสี่ทิศเอาไว้ในทางเข้าหน้าบ้านเลยและปลูกในช่วงวันพฤหัสบดีขึ้น 9 – 15 ค่ำ และจะต้องท่องค า ถ าเห็นหน้าวาจาเอ็นดู นะ โม พุทธายะ 3 จบ

เป็นการสวดให้เสริมบารมีเพิ่มความเป็น ม ง ค ล แก่ชีวิต ซึ่งต้นนี้จะหนุนให้ด ว ง ช ะ ต าดีขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความราบรื่น ผ่ านไปได้ด้วยดีทุกเรื่องและแต่เรื่องที่ดีมีความสุขเข้ามา

2) เกิดวันอังคารควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ ก

โดยให้ปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กเอาไว้บริเวณหน้าบ้าน และให้ปลูกในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีต้นขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถานะโมพุท ธ า ยะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยเสริมโชคลาภ ม ง ค ล และยังช่วยเรียกเ งิ นทองให้เข้ามา หนุนให้มีฐานะร่ำร ว ยยิ่งขึ้น มีเ งิ นทองใช้ตลอ ดไม่มีข า ด

คนเกิดวันอังคารให้ปลูกไว้รอบบ้านและให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 4 – 15 ค่ำ

พร้อมให้ท่องค า ถ านี้ นะโม พุทธายะ 3 จบ จะเป็นการช่วยเสริมบารมีให้กับชีวิต ทำให้ชีวิตดีขึ้น ฐานะทางการเ งิ นดีขึ้น มีเ งิ นทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ข า ดสาย พร้อมทั้งหนุนให้คนในบ้าน มีความสุขพบเจอสิ่งที่ดีเช่นกัน

3) เกิดวันพุธควรปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาว

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ( King of Hearts ) จัดเป็นไม้ประดับ ม ง ค ล ที่มีความโดดเด่นที่ความสวยงามของใบ ส่วนความเป็น ม ง ค ล นั้นจัดให้เป็นว่าน ม ง ค ล ประเภทว่านเมตต ามหานิยม และว่านเสริมโชคเสริมลาภ ต ามความเชื่อที่ว่าจะทำให้ผู้คนรักใคร่

โดยจะปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาวเอาไว้ในส่วนไหนของบ้านก็ได้ต ามสะดวกเลย แต่ว่าให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมจะต้องท่องคาถา นะเมตต า มะโม พุทธายะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยให้เสริมมีเมตต ามหานิยมและเสริมความเป็นสิริ ม ง ค ล ให้กับตนเองรวมถึงคนในบ้านด้วยเหมือนกัน

4) เกิดวันพฤหัสบดีควรปลูกว่าน ธ ร ณี ส า ร

ว่านนี้ปลูกได้รอบบ้านเลยโดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถานี้ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค 3 ครั้ง แล้วจะมีโชคดี โชคลาภต่าง ๆ เข้ามาและยังเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น

งานดี เ งิ นดี ชีวิตมีความสุข ว่านธรณีสารเป็นว่านที่นับถือกัน มาช้านาน โดยการนำไปเข้าพิธีประพรมน้ำมนต์ เพราะเชื่อกันว่าเป็น ม ง ค ล ปลูกไว้ในบริเวณบ้านแล้วจะดี และควรปลูกว่านธรณีสารในวันพฤหัสบดี ข้างขึ้น

5) เกิดวันศุกร์ควรปลูกต้นว่านสี่ทิศเช่นเดียวกับคนเกิดวันจันทร์

6) เกิดวันเ ส า ร์ควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

ว่านเศรษฐีเรือนใน จัดเป็นทั้งว่านเมต ามหานิยม ว่านป้องกันภั ย ว่านเสริมสิริ ม ง ค ล และว่านเสริมโชค เสริมลาภ นิยมปลูกเพื่อความเป็น ม ง ค ล และปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ ทั้งปลูกในกระถางตั้งในอาคาร หรือ ปลูกลงแปลงจัดสวน

7) เกิดวันอาทิตย์ ควรปลูกว่าน มหาลาภ

โดยให้ปลูกต้นว่าน มหาลาภไว้ตรงหน้าบ้าน โดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 6 – 15 ค่ำ พร้อมกับการท่องคาถามหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง จะช่วยหนุนให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ

มีโชค ลาภ เ งิ นทอง สิ่งดี ๆ สิ่ง ม ง ค ล ต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต มีเ งิ นทองไหล

เข้ามาแบบไม่ข า ดสายเลยและยังช่วยทำให้เก็บเ งิ นอยู่อีกด้วย จะมีเ งิ นใช้จ่ายแบบไม่ข า ดเลย

ที่มา : poobpub