ประโยชน์เกินคาดคิด เพียงแช่เท้าด้วยเกลือ ช่วยได้เยอะ

วันนี้เราขอหยิบยกวิ ธีการดูแลสุ ข ภ า พเท้ามาฝาก นั้นคือ การแช่เท้าด้วยเกลือ ที่สำคัญไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย แถมไม่ต้องเ สี ยเงินเ สี ยทองมากมายเพื่อไปทำสปาเท้า

การแช่เท้าในน้ําเกลือนี้กล า ยเป็นอีกหนึ่งวิ ธีที่กำลังเป็นที่พูดถึง และให้ความสนใจเป็นอ ย่ างมากในขณะนี้เลย ห ล า ย ค น ได้ลองทำต ามแล้ว บอ กเลยว่าดีต่อสุ ข ภ า พร่างกายของเราจริงๆ อีกทั้งยังผ่อนคล า ยจากอาการเมื่อยล้าจากการยืนนานๆได้อีกด้วย

ประโยชน์ของการแช่เท้าด้วยเกลือ

ช่วยดึงสิ่งที่ ต ก ค้ า ง ในร่างกายออ ก

ช่วยดึงพลังงานลบที่เกิดจากอารมณ์ออ ก

ช่วยดึงประจุพลังงานลบ ซึ่งเป็นพลังงานไม่ดี อ อ กจากร่างกาย

หลังจากที่ดึงพลังงานลบออ กจากร่างกายแล้ว เราก็ใช้วิ ธีการรั ก ษ ได้ต ามปกติ ทั้งนี้วิ ธีการนี้จะเป็นการช่วยดึงพลังงานลบออ กจาก ร่ า ง ก า ย ก่อนการรั ก ษ ทำให้รั ก ษ ได้ง่ายขึ้น เมื่อแช่เท้าด้วยเกลือบ่อยๆ ร่างกายจึงไม่มีพลังงานลบที่ก่อโ ร คหลงเหลืออ ยู่อีก และนี่เองจึงทำให้สุ ข ภ า พของเราดีขึ้น

พลังงานจากเกลือจะ ช่ ว ย เ ร่ ง ประสิทธิภาพในการดีทอ กซ์ดูดของเหลวเ สี ยในร่างกายที่รวมอยู่ที่เท้าออ ก นอ กจากนั้นช่วยบ ร ร เ ท าอาการป ว ดเมื่อย ข้ อแพลง บ า ดเ จ็ บที่เท้า ส้นเท้าแตก

วิ ธีการแช่เท้าด้วยเกลือ

นำกะละมังขนาดที่สามารถวางเท้าแช่ได้-ใส่น้ำลงไปให้ ท่ ว ม ต าตุ่มจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาก็ได้

ใส่ เ ก ลื อ ทะเล ที่เป็นเกลือแบบเม็ด ลงไปประมาณ 1 กำมือ

เอาเท้าเหยียบเกลือที่ยังไม่ละล า ย

ทำจิตใจให้สงบ หรือเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ นั่งอยู่ ป ร ะ ม า ณ 15-20 นาที

หลังจากนั้นให้ล้างเท้าด้วยน้ำเปล่า

การแช่เท้าด้วยเกลือนั้นคนปกติ สามารถทำได้ทำอาทิตย์ละครั้ง ส่วนคนป่วย ทำได้ทุกวันก่อนนอน หากผู้ใดที่ธาตุในร่างกายไม่สมดุล มีอาการหนาว สั่น ให้ใช้น้ำอุ่นในการแช่เท้า สำหรับคนที่ร้อนก็ให้ใช้น้ำเย็นแช่ค่ะ

การแช่เท้าเป็นวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ถูกถ่ายทอ ดกัน มาอ ย่ างย าวนาน ต ามหลัก ท ฤ ษ ฎี การแ พ ท ย์ทางเลือ กสาขา Reflexology โดยมีความเ ชื่ อ กันว่าเท้า มีจุดสัมผัสซึ่งมีความสัมพันธ์กับการทำงานของ อ วั ย ว ะ ต่างๆ
ทั่วทั้งร่างกาย

เพราะฉะนั้นวิ ธีการ ผ่ อ น ค ล า ย ด้วยการแช่เท้าลงในน้ำร้อน จึงเป็นหนึ่งในวิ ธีที่จะช่วยกระตุ้นจุดสัม ผัสเหล่านี้ด้วยพลังงานความร้อน ทั้งนี้การแช่เท้า ไม่ว่าจะเป็นน้ำ เ ก ลื อ หรือน้ำอุ่นหรือไม่ก็ต ามยังมีข้ อ ดีอีกหล า ยอ ย่ างดังนี้

ล ดอาการป ว ดบวมที่เท้าแล้ว

ล ดอาการป ว ดท้อง

กระตุ้นความต้านทานของร่างกาย

ช่วยให้ระบบ ย่ อ ย อาหารทำงานดีขึ้น

ป้องกันอาการมือเท้าเย็นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

ล ดอาการอักเสบของจมูกและลำคอ

ช่วยให้อาการป ว ดหัวหรือป ว ดประจำเดือนล ดลง

ล ดอาการคั่งของ เ ลื อ ดที่ส่วนอื่นๆ

ทำให้นอนหลับง่าย ต ล อ ด คืน เป็นต้น

ที่มา  poobpub