ตัวเลขบนย างรถที่คนใช้รถควรรู้ จะได้รู้วิ ธีเลือ กย างที่ถูกต้อง

เชื่อว่าทุกคนรู้จักกับย างรถยนต์ ซึ่งย างรถยนต์นั้นก็จะมีหลากหล า ยรูปแบบ หลากหล า ยขนาดแตกต่างกันออ กไป โดยย างแต่ละประเภทนั้นก็จะมีตัวเลขและตัวอักษรมากมายพิมพ์กำกับไว้ตรงแก้มย าง เพื่อบ่งบอ กคุณสมบัติของย างเส้นนั้นๆ แล้วเพื่อนๆเคยสงสัยกันหรือไม่ครับ ว่าตัวเลข

และตัวอักษรเหล่านั้น มีความหมายว่าอะไรบ้าง เชื่อว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้ และบางคนอาจจะรู้บางส่วน แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ วันนี้เราจะพาไปดูทีละตัวอักษรกันเลยครับ ว่าความหมายของมันนั้นคืออะไร

ย างรถนั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญของรถที่ต้องใส่ใจร า ยละเอียดอย่ า งมาก เพราะหล า ยครั้งที่ผู้ขับขี่มักจะมองข้ามไป โดยย างรถยนต์นั้นจะช่วยทำให้การขับเคลื่อนของรถเป็นไปได้

อ ย่ างมีประสิทธิภาพผู้ขับขี่จะต้องหมั่นตรวจสอบย า งรถ ไม่ว่าจะเป็นลมย า งรถ ด อ ก ย า งรถ แก้มย า ง โดยอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่ต้องทราบคือ อักษรต่างๆ บนย า งรถที่มีระบุไว้บริเวณแก้มย า ง

โดยจะมีร า ยละเอียดต่างที่ผู้ขับขี่ควรทราบ เพื่อที่จะได้ดูแล รั ก ษ า รวมถึงทราบที่มาของย า ง หากเมื่อครบกำหนดระยะที่ต้องเปลี่ยนย า ง จะได้เปลี่ยนให้ถูกต้องต ามประเภทการใช้งานของย า งด้วย

ตัวเลขและอักษรบนย า งรถยนต์ จะมีร า ยละเอียดบอ กตั้งแต่ขนาดของย า วันเดือนปีที่ผลิตย า ง Code สำคัญต่างๆ ของย า งรถ ความกว้าง ความสูงของแก้มย า ง และเส้น ผ่ า ศู น ย์กลางของกระทะล้อ หรือล้อแมกซ์

โดยเรามักจะเรียกว่าขนาดของขอบย า งนั่นเอง ตั ว อ ย่ า งเช่น P185/75R14 82S โดยร า ยละเอียดของตัวอักษรและตัวเลขเหล่านี้

Code ย า งรถยนต์คือ 185 เป็นขนาดความกว้างของย า งรถ โดยจะมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร

75 ความถึงความสูงของแก้มย า งที่คิดหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ จากความกว้างของย า ง มักจะเรียกว่าซีรี่ย์

R คือ ชนิดของโครงสร้างย า ง ซึ่งจะแบบเรเดียล

14 คือ ขนาดเ ส้ น ผ่ าศูนย์กลางล้อ ใช้หน่วยวัดเป็นนิ้ว เหมือนที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งว่า ขนาดขอบล้อ 14 นิ้ว

82 เป็นพิกัดสำหรับการรับน้ำหนักในการบรรทุก หรือเรียกได้ว่าค่าดัชนีการรับน้ำหนักของย า งในแต่ละเส้น

S คือ ตัวอักษรที่บอ กถึงพิกัดความเร็วของที่สุดที่ย า งจะรับไหว

โดยแก้มย า งซ้ายขวาจะมีการบอ กร า ยละเอียดเพิ่มเติมของย า งรถอย่ า งเช่น จะมีตัวเลขประมาณ 4 หลัก ซึ่งผู้ขับขี่อาจจะต้องสังเกตให้ดี เช่น 4202 โดยตัวเลขสองหลักแรกคือ 42

จะเป็นการแจ้งถึงสัปดาห์ที่ผลิตย า งออ กมาในสัปดาห์ที่ 42 ส่วนตัวเลขสองหลักด้านหลังจะเป็นการแจ้งให้ทราบถึงปีที่ผลิตย า งออ กมา คือในปี 2002 นั่นเอง นับที่ตัวเลขสองหลักด้านหลัง

ทั้งนี้ย า งรถยนต์แต่ละเส้นที่ได้ผลิตออ กมานั้น จะมีน้ำหนักไม่เท่ากัน เพราะล้วนแล้วแต่มีการใช้งานและตำแหน่งจัดวางแตกต่างกัน จึงต้องเลือ กให้วางให้ถูกตำแหน่งและเหมาะสม โดยบนแก้มย า งจะมีจุดสีเหลืองที่เรียกว่า Weight Mark

ซึ่งจะเป็นส่วนที่ย า งจะมีน้ำหนักเบาที่สุด ดังนั้นการใส่จุ๊บลม จึงควรทำในจุดนี้ เพือที่จได้ถ่วนน้ำหนักของย า งให้เกิดความสมมาตรที่สุดเมื่อต้องถ่วงล้อนั่นเอง

อย่ า งไรก็ต ามผู้ขับขี่ควรทราบถึงร า ยละเอียดของย า งรถยนต์บนพาหนะที่ตนเองใช้งานอยู่บ้างไม่มากก็น้อย เพราะเมื่อครั้งต่อไปในการเปลี่ยนย า ง จะได้เลือ กให้ถูกต้องต ามประเภทการใช้งาน

เพราะย า งรถนั้น มีทั้งแบบใหม่ และแบบย า งรถยนต์มือสอง โดยหากมีความต้องการซื้ อให้พิจารณาถึงการใช้งานของตนเองเป็นหลัก เพื่อความปลอ ดภั ยในทุกเส้นทางของการขับขี่ที่ดีด้วย

ที่มา Car Raver    krustory