ตัวย่อวันหมดอายุ EXP กับ BBF ที่หล า ยคนยังไม่รู้

การดูวันหมดอายุ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และควรดูเป็นทุกคน เพราะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอ ด ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ย า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราล้วนแต่มีอายุของมัน

การซื้ อของ หรือจับจ่ายใช้สอย เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ทุกคนน่าจะเคยทำ
โดยในปัจจุบัน

บนฉลากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะบ่งบอ กถึงข้อมูลต่าง ๆ ของผลิต ภัณฑ์ เช่น ข้อมูลโภชนาการ หรือ ส่วนประกอบต่าง ๆ แต่ สิ่งที่สำคัญ และไม่ควรมองข้ามนั้นก็คือ อักษรย่อบนผลิตภัณฑ์

ในช่วงสถานการณ์ไ ว รั ส แ พ ร่ ร ะ บ า ดไปทั่ว ทำให้หล า ยบ้าน มักจะใช้วิ ธีการซื้ ออาหารมากักตุน เ ก็ บ รั ก ษ าเพราะการเดินทางออ กนอ กบ้านแต่ละครั้ง ก็ไม่ต่างกับการออ กไปเสี่ยงอั น ตร า ย

โดยฉลากสินค้ าที่ผู้บริโภคควรทราบอีกสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญ อ ย่ า ง วันหมดอายุบนสลากสินค้ า ซึ่งหล า ยคนยังไม่ทราบ เพราะตัวย่อของอักษรบนสลากสินค้ า

หรือที่ตัวผลิตภัณฑ์เองนั้น มีหลากหล า ย ซึ่งทำให้หล า ยคนไม่เข้าใจ โดยตัวอักษรวันหมดอายุที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆ คือ EXP หรือ BBF นั้น มีความต่างกันดังนี้

BBF มาจากคำว่า Best Before End หรือห ม า ยถึงควรบริโภคก่อนวันที่ แต่อาหารนั้นๆ ก็ยังสามารถทานได้ไม่เ สี ย เพียงแต่รสชาติของอาหารที่ควรจะไดรับอ ย่ า ง เต็มที่ จะลดลงและทำให้ไม่อร่อยเท่าที่ควร

EXP มาจากคำว่า Expire Date หรือ Expiration แปลว่าหมดอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ทุกผลิตภัณฑ์จะมีการแจ้งวันหมดอ า ยุไปบนสินค้ าไม่ว่าจะเป็นด้านบน หรือด้านล่าง โดยเมื่อครบกำหนดวันหมดอายุที่แจ้งไว้ที่ผลิตภัณฑ์แล้ว ควรนำมาทิ้งทันที เพราะหากยิ่งเก็บไว้ ก็ไม่ใช่ผลดีต่อร่างกายตนเองมากนักด้วย

อ ย่ า งไรก็ต ามกฎห ม า ยคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออ กกฎบังคับใช้ต ามประกาศของกร ะ ท ร ว ง ส าธารณสุข ฉบับที่ 143 ปี 2543 เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภค และได้ทราบว่าควรทานอะไรก่อนหน้าหลังให้ดี

ผู้บริโภคควรศึกษารายละเอียดต่างๆ เหล่นี้ และตรวจดูให้ชัดเจน เพื่อที่จะไม่เป็นการทิ้งของเปล่าให้ต า ย แบบน่าเ สี ยดายอีกด้วย ดังนั้นเลือ กซื้ อสินค้ าไม่ว่าจะอะไร ก็ควรตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยนะคะ

ที่มา blockdit    krustory