ดื่ มน้ำอุ่นต ามช่วงเวลา ดื่ มถูกวิ ธีได้ประโยชน์หล า ยเรื่อง

แน่นอนว่าการดื่ มน้ำอุ่นนั้น มีประโยชน์มากมาย แต่ถ้าจะให้ดีต้องดื่ มให้ถูกต้อง เรามีข้ อมูลเรื่องประโยชน์ของการดื่ มน้ำอุ่นต ามเวลาที่คุณอาจไม่เคยรู้วิ ธีดื่ มน้ำอุ่น เพื่อช่วยป้องกันโ ร คถ้าดื่ มน้ำอุ่นเพียง 8 แก้ว/วัน สามารถกล า ยเป็น น้ำดื่ มเพื่อสุ ขภ า พสุดพิเศษได้ทันที หากเรารู้จักดื่ มน้ำอุ่นในเวลาที่เหมาะสม

การดื่ มน้ำ มีความสำคัญต่อร่างกายอ ย่ างมาก แต่หล า ยคนก็ยังไม่ทราบว่า ควรดื่ มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีกว่ากัน ซึ่งแ พ ท ย์ต่างยืนยันว่า การดื่ มน้ำอุ่นในตอนเช้านั้นดีกว่า และยังมีประโยชน์เมื่อ ดื่ มในเวลาอื่นๆอีกด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่า น้ำอุ่น มีประโยชน์กับร่างกายอ ย่ างไรบ้าง

ช่วงเวลา 05.00 07.00 น.

ให้กระตุ้นการขั บถ่าย โดยการดื่ มน้ำอุ่น 1 แก้ว จะเป็นการช่วยขั บของเสี ยออ กจากร่างกายได้ดีมาก หากทำเป็นประจำทุกเช้า ร่างกายก็จะปรับเวลาให้เคยชินกับเวลานี้

ช่วงเวลา 07.00 09.00 น.

ถ้าดื่ มน้ำอุ่น 1 แก้ว เวลานี้จะทำให้กระเพาะอาหารได้ย่อยอาหารได้อ ย่ างเต็มที่ และ ทำให้ ลำ ไ ส้ ดูดซึมส า ร อาหารได้ดีขึ้น เพราะ จะไปชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอยู่ต ามระบบทางเดินอาหาร ทำให้รับส า ร อาหารจากอาหารที่ทานเข้าไปใหม่ได้ดีกว่าเดิม แนะนำว่าอาหารเช้าควรเป็นเมนูที่มีน้ำจะดีมาก

ช่วงเวลา 11.00 13.00 น.

ให้ดื่ มน้ำอุ่น หรือ น้ำที่อุณหภูมิห้อง อีก 1 แก้ว โดยหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็ดื่ มน้ำที่อุณหภูมิห้อง จะช่วยให้การทำงานของ หั ว ใ จ ร่างกายจะสูบฉีดได้ดี และยังช่วยล ดความเ ค รี ย ดได้อีกด้วย

ช่วงเวลา 15.00 17.00 น.

ในระหว่างวัน เราได้ทำกิจก ร ร มและใช้พลังงานไปเยอะ การดื่ มน้ำอุ่น หรือ น้ำที่อุณหภูมิห้อง ก็จะช่วยชดเชยการข า ดน้ำไปตลอ ดทั้งวันที่ผ่าน มา เช่น สู ญ เ สี ย ไปกับเหงื่อจากการออ กกำลังกาย

ช่วงเวลา 17.00 19.00 น.

ให้ดื่ มน้ำอุ่นอีก 1 แก้ว เพราะการดื่ มน้ำอุ่นในเวลานี้ จะทำให้ร่างกายผ่อนคล า ย และ เป็นการสำรองพลังงานเอาไว้ใช้ในช่วงค่ำ

ช่วงเวลา 21.00 23.00 น.

ก่อนเข้านอน ให้ดื่ มน้ำอุ่นอีกแก้ว จะช่วยให้ร่างกายได้พักฟื้น และ เป็นการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายก่อนนอน ทำให้หลับสบาย ซึ่งแ พ ท ย์จาก ญี่ ปุ่ น ได้มีการวิจัยและยืนยันว่า การดื่ มน้ำอุ่นเป็นการบำรุงร่างกาย และยังช่วยบำบัดปัญหาร่างกายได้ 100 เปอร์เซน ดังนี้

1. ช่วย รั ก ษ า โ ร ค ก ระเ พ าะอาหาร

2. ช่วยให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารดีขึ้น

3. ช่วยในเรื่องของ ไ ม เ ก ร น อาการปว ดศีรษะ

4. ช่วยในเรื่องของอาการปว ดข้ อต่างๆ

5. ช่วยในเรื่องของ โ ร ค ห อ บ หื บ

6. ช่วยให้คนที่คันคอหรือไอบ่อยๆดีขึ้น

7. ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับดวงต า หู และลำคอ

8. ช่วยในเรื่องของอาการลมชัก

ข้ อแนะนำในการดื่ มน้ำอุ่น

ควรดื่ มน้ำที่อุ่นกำลังดี ไม่ควรร้อนจัดจนเกินไป เพราะอาจจะเป็น อั น ต ร า ย ต่อเนื้ อเยื่อในปากได้ หรือ ใครที่ยังติดการดื่ มน้ำเย็นอยู่ อย ากลองเปลี่ยน มาดื่ มน้ำอุ่นให้เริ่มจากการดื่ มน้ำที่อุณหภูมิห้องก่อนก็ได้

ควรดื่ มน้ำอุ่นหลังรับประทานอาหารเสมอ เพราะ หากดื่ มน้ำเย็นหลังรับประทานอาหาร ไขมันที่อยู่ในอาหารจะไปจับตัวกันเป็นก้อนทำให้อาหารย่อยย าก ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการดื่ มน้ำอุ่นหลังจากออ กกำลังกาย ควรน้ำที่อุณหภูมิห้อง เนื่องจากร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงมากอยู่แล้ว ไม่ควรเพิ่มความร้อนในร่างกาย

ที่มา  bitcoretech