ชีวิตติดขัด มีห นี้เยอะ แ น ะแก้ก ร ร มด้วย 4 วิ ธีทำบุญต ามนี้

หล า ยๆคน มักจะเจอปัญหาเรื่องชีวิตเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือ การเงิน ในบางครั้งเราก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่เคยประสบความสำเร็จหรือหลุดพ้นจากห นี้สินเ สี ยที ในบางกรณีนั้นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่อาจเกิดขึ้นเพราะก ร ร มเก่าที่เคยทำเอาไว้ก็ได้ วันนี้เรามีข้ อแ น ะนำสำหรับการทำบุญและคำกล่าวเพื่อขอให้หลุดพ้นจากก ร ร มในอ ดีตที่เราอาจไม่เคยรู้ กับ 4 ข้ อคิดในการทำบุญครั้งต่อไป

1 จิตใจฟุ้งซ่าน มีความทุ ก ข์ตลอ ดเวลา สามารถแก้ก ร ร มนี้ได้ด้วยการทำประโยชน์และให้ผู้ที่ข า ดแคลน รวมทั้งการถวายสิ่งของให้กับวัดเพื่อให้ผู้อื่นได้มาใช้งานหรือได้รับความสะดวกสบาย ผลบุญใหม่เหล่านี้จะช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้น และความทุ ก ข์จะค่อยๆเบาบางลง

2 ก ร ร มที่เคยทำชาติก่อน แม้บางคนที่เห็นว่าเป็นคนดีทุกอ ย่ า งแต่กลับต้องเจอ กับเรื่องเ ล วร้ า ยเสมอ อาจเป็นเพราะก ร ร มเก่าส่งผลให้ชาตินี้ต้องพบความลำบากกว่าคนทั่วๆไป การทำบุญควรที่จะถวายสิ่งของจำเป็นแก่ภิกษุ และข้าวของเครื่องใช้ที่จะช่วยหนุนชีวิตให้สูงขึ้นได้ เช่นการถวายแท่นวาง พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ทำบุญด้วยการออ กเงินในการสร้างป้ายบอ กทาง เพื่อช่วยบอ กบุญให้ผู้อื่น หรือถวายรองเท้า อาสนะ สร้างสะพาน ซึ่งเป็นการทำประโยชน์ให้สาธารณะ จะเป็นการช่วยให้ก ร ร มดีส่งผลช่วยบ ร ร เ ท าก ร ร ม เก่าให้เบาบางลงได้บ้าง

3 ถ้าการเงิน มีปัญหาหนัก สิ่งแรกที่ต้องคิดถึงก็คืออ ย่ าสร้างห นี้เพิ่มเด็ดข า ดแล้วค่อยๆจัดการกับห นี้สินทีละอ ย่ า ง อ ย่ า งรอบคอบและไม่ประมาทในการใช้เงิน มีสติอยู่เสมอๆจะช่วยให้เราไม่ใช้จ่ายเงินทองไปกับสิ่งไม่จำเป็น การทำบุญควรถวายข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ที่ต้องการ และควรทำเป็นประจำ ผลของความดีจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากปัญหาห นี้สินได้

4 หลังจากทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วน มากนิยมทำการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รหรือผู้ล่ ว ง ลั บ แต่ในครั้งต่อไปให้เราตั้งใจขออุทิศผลบุญเหล่านั้นเพื่อตัวเองบ้าง รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติ กร ร มด้วยการดูแลพ่อแม่และคนที่มีบุญคุณกับเราให้มากๆ เช่น ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ไม่ทำให้ท่านต้องทุ ก ข์ ใจ หรืออาจชวนกันไปเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ยิ่งส่งผลดีให้กับตัวเองได้ เพื่อช่วยให้บารมีของเราเพิ่มขึ้น

บทสวดแผ่เมตต า

สัพเพสั ต ต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บ ต า ยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพย า ปัชณา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเเถิด อ ย่ าได้มีความทุ ก ข์ ก าย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเทอญ

หลังจากสวดบทแผ่เมตต าเรียบร้อยแล้วให้กล่าวคำต ามนี้

สิ่งใดที่ข้าฯเคยทำผิ ดพลาดไปใันวันนี้ ในอ ดีตชาติทั้งตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดี สิ่งที่ข้าฯเคยประมาทพลาดพลั้ง รวมไปถึงการล่วงเกินคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอริยสงฆ์เจ้า พระอรหันต์ทุกพระองค์

ตลอ ดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้มีพระคุณและเทวดาประจำตัว ตลอ ดจนเจ้าก ร ร มนายเ ว ร สิ่งใดที่ข้าฯเคยพูดพล่อยๆและทำไม่ดีลงไป ขอโปรดให้อภั ยแก่ข้าฯด้วย ข้าฯขอขมาลาโ ท ษในครั้งนี้ ขอโปรดให้ข้าฯได้มีคู่ครอง มีครอบครัว มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้

หากในอ ดีตทั้งชาตินี้หรือชาติใดๆข้าฯได้เคยอธิฐานหรือให้คำสัตย์สาบานใดๆที่ไม่เป็นผลดีแก่ตัวข้าฯ ข้าฯขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น และขอให้ชีวิตนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้พบกับความสงบร่มเย็น มีความสุขความเจริญในชีวิตเสมอไปด้วยเถิด

การแก้ก ร ร มให้หมดสิ้นทันทีนั้นแม้ไม่สามารถทำได้แต่การที่เรารู้ตัวและเริ่มต้นใหม่พร้อมทำความดี ปฏิบัติตัวให้ดีต ามศีลต ามธรรมแล้ว จะช่วยลดความทุ ก ข์ย า กลำบากในชีวิตที่เกิดจาก ร ร มเก่าได้ จากหนักให้เป็นเบาลงได้

ที่มา  krustory