จ่ายไปทุกเดือนได้เท่าไหร่ ดูยอ ดเ งิ นสะสมประกันสังคม ด้วยตัวเองง่ายๆต ามนี้

อย ากเช็คยอ ดเ งิ นประกันสังคมที่สะสมไปทุกเดือน ๆ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอไม่ต้องโทรหาประกันสังคมให้วุ่นวาย หากคุณไม่อย ากโหลดแอปพลิเคชันให้หนักมือถือหรือสมาร์ทโฟน เราสามารถเช็คเ งิ นสะสมประกันสังคมผ่านเ ว็ บ ไ ซ ต์สำนักงานประกันสังคมหรือ SSO EService ได้ครับ

ประกันสังคมที่หล า ยคนต้องจ่าย อ ยู่ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นการหักส่วนหนึ่งจากเ งิ นเดือนในทุกเดือน หรือแม้แต่สำหรับผู้ที่ประกันตนเองนั้น ถือเป็นประกันอย่ างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์สำ คั ญ อ ย่ า งเป็นการเฉลี่ยความเ สี่ ย งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเ จ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เ ฉิ น หรือเจอ กับอุ บั ติ เ ห ตุทำให้ต้องเข้ารั บ ก า รรั ก ษ าตัวในโรงพย าบ า ลก็ต าม

การมีประกันสังคมถือว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกด้วย สำหรับเ งิ นประกันสังคมที่หักจ่ายผ่ า นไปทุกเดือนนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

1.ค่ารั ก ษ าพ ย า บ า ล เป็นสิ่งที่ผู้ประกันตนหล า ยท่านทราบกันดีอยู่แล้ว โดยสามารถไปยื่นขอสิทธิประกันสังคมได้กับโรงพย า บาลที่อยู่ในเครือข่ายของการประกันตนเองอยู่

2.ตกงาน ถูกเลิกจ้าง สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานประกันสังคม เป็นเ งิ นช่วยเหลือในกรณีตกงาน ถูกเลิกจ้างได้

3.เ งิ นเกษียณเมื่อช ร า ภ า พ ที่สามารถทำเรื่องเบิกคืนได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และต้องตรงต ามข้ อ กำหนดจากทางสำนักงานประกันสังคมด้วย

เมื่อส่งเ งิ นประกันสังคมไปเรื่อยๆ ในทุกเดือน หล า ยคนจึงอย า กทราบว่าปัจจุบันนั้นเราได้ส่งเ งิ นสมทบไปมากน้อยเท่าไหร่กแล้ว ก็สามารถเช็คยอ ดเ งิ นสมทบประกันสังคมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผ่ า นช่องทางอ อ น ไ ล น์ หน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์ของสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

1 เข้าไปยังเ ว็ บ ไ ซ ต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อยก่อน หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้เลือ ก สมัครสมาชิก ก่อน

โดยเมื่อ กดสมัครสมาชิกจะมีนโยบายและข้ อ กำหนดต่างๆ ผู้สมัครควรอ่านให้ละเอียดครบถ้วนแล้วจึงกด ยอมรับ และกด ถัดไป

หน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์จะเปลี่ยนเป็นให้กรอ กข้ อมูล รายละเอียดส่ ว น ตั วให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

แล้วกรอ กข้ อมูลครบแล้วให้กดถัดไป จากนั้นรอรับ SMS ทางโทรศัพท์มือถือแล้วทำการยืนยันตัวตนอีกครั้ง เท่านี้ก็เรียบร้อย

2 เข้าสู่ระบบโดยการกรอ กหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่ า นที่ได้ตั้งไว้ เมื่อเข้าระบบเรียบร้อย หน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์จะเปลี่ยนไป ให้เลือ กเมนู ผู้ประกันตน

3 เมื่อเข้าสู่เมนู ผู้ประกันตน แล้ว สามารถตรวจสอบยอ ดเ งิ นสมทบในแต่ละเดือนที่เราส่งไปได้ในเมนู ข้ อมูลการส่งเ งิ นสมทบ จะทำให้เห็นถึงยอ ดเ งิ นทั้งหมดที่เราได้จ่ายไปนั่นเอง

โดยหน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์จะเป็นการแสดงถึงรายละเอียดทั้งหมด ที่หน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์ www.sso.go.th/esv/personal/infoPersonalOOMainMenu.do

หากผู้ประกันตน มีข้ อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้จากทางสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่เขตที่อยู่ หรือสายด่วนที่หมายเลข 1506 ได้ตลอ ด 24 ชั่ วโมง แต่ถ้าหากติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว แนะนำให้ติดต่อในเวลาร า ช ก า รจะดีที่สุด

ที่มา bolttech    krustory