จำให้ขึ้นใจ 10 สิ่งที่คนใช้รถเป็นประจำต้องรู้ไว้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่ต้องรู้ เมื่อคุณใช้รถยนต์เป็นประจำทุกๆ วัน กับบทความ จำให้ขึ้นใจ 10 สิ่งที่คนใช้รถเป็นประจำต้องรู้ไว้ รู้ไว้จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง หากวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้น ไปดูกันว่าคุณจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง

สำหรับคนที่มีรถและใช้รถยนต์อยู่ทุกวัน ควรจะมีความรู้เรื่องทั่วๆไปของประกันรถยนต์เอาไว้บ้าง จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์อ ย่ า งเต็มที่ในกรณีที่เกิดอุ บั ติ เ ห ตุที่ไม่คาดฝันขึ้น โดยก่อนจะขับรถแต่ละครั้งให้เรามีเอ ก สา รสำคัญติดตัวหรือติดรถเอาไว้เสมอ โดยเรามี 10 ข้อเรื่องต้องรู้สำหรับคนที่ขับรถเป็นประจำ

1 อุปกรณ์แต่งรถ

ในเรื่องของการจ่ายค่าทดแทนการซ่อมรถให้นั้น หากเป็นประกันชั้น 1 ทางประกันจะจ่ายให้เสมอ แต่หากเป็นกรณีรถแต่งหรืออุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่มีร า ค าแพง ให้เราทำการเตรียมเอ กส า รเพิ่มเติมรวมทั้งใบเสร็จเพื่อทำเรื่องแจ้งประกั น เพื่อให้ทำการเพิ่มสลักหลังคุ้มครอง โดยทางบริษัทจะคิดเบี้ยเพิ่มให้เราในบางส่วน

2 การพกใ บ ขั บ ขี่

หากไม่มีใบขับขี่แล้วรถเกิดประสบอุ บั ติ เ ห ตุ ในกรณีของประกันชั้น 1 ทางประกันจะไม่ซ่อมรถให้กับเราแต่จะซ่อมให้กับคู่กรณีเท่านั้น แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายถูก ไม่ว่าประกันชั้นไหนประกันก็จะจ่ายค่าซ่อมให้กับ

ทั้งเราและคู่กรณี ทั้งนี้หากเราเป็ นฝ่ า ย ผิ ดและไม่มีใบขับขี่ด้วย ทางประกันก็จะไม่ คุ้ ม ค ร อ ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย ใดๆที่เกิดขึ้นกับรถของเราแต่จะชดเชยให้กับของคู่ก ร ณีและบุคคลภายนอ ก

3 เม า แ ล้ ว ขับ

การขับขี่รถในขณะที่มีปริมาณแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ สูง โดยสูงเกินกว่าที่ก ฎ ห ม า ยกำหนด คือ 150 ขึ้นไป ทางบริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ให้กับเรา แต่หากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุในขณะที่มีแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ใน เ ลื o ดที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ก็ยังจะได้รับความคุ้มครองต ามกรม ธ รรม์อยู่

4 การจำป้ายทะเบียนคู่กรณี

หากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ โดยที่เราเป็นฝ่ายเสียห า ยอ ย่ า งโดนชนแล้วหนี หากเราสามารถจำหรือถ่ายรูปเลขทะเบียนรถของคู่กรณีเอาไว้ได้ทัน เราสามารถใช้นำเข้าแจ้งความได้เลยโดยให้เราเตรียมเอ กส ารของตัวเอง

คือ ใบขับขี่ของเราเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่สน.ใกล้ๆได้เลย เมื่อได้ใบแจ้งความมา ให้เราส่ งใบแจ้งความให้กับบริษัทประกัน แต่ถ้าเราไม่ทราบเลขทะเบียนของคู่กรณี และหากประกันที่เราทำไว้เป็นประกันชั้น 1 ให้เราแจ้งว่ารถชนเข้ากับอ ย่ า งอื่นก็ได้เช่นกัน

5 การเรียกตำรวจ

หากเกิด อุ บั ติเ ห ตุ ขึ้ นแล้วไม่สามารถตกลงกับคู่กรณีได้ โดยไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ให้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยมาดูเหตุการณ์ และหากยังตกลงกันไม่ได้ ก็อาจต้องไปทำเรื่องต่อที่สน.ต่อไป

6 หมายเลขตัวถังรถ

หากตัวเลขทะเบียนรถ สีรถ เลขตัวถัง รวมทั้งเรื่องของภ า ษีข าด แม้ว่าจะไม่ตรงกับเอ กส า รรถ ทางประกันก็ยังต้องจ่ายค่าประกันความเสียห า ยที่เกิดขึ้นให้กับเราอยู่ดี ขอแค่เพียงตัวเลขที่ตัวถังรถตรงกับตัวเลขในเอ กส ารก็เพียงพอ ไม่ต้องกังวลว่าสีรถจะไม่ตรงหรือภาษีข า ดก็ต าม

7 เคลมอะไหล่

หากมีกรณีเคลมอะไหล่รถ เมื่อเราทำการเคลมอะไหล่แล้วต้องการเปลี่ยน เราก็ทำได้โดยเอารถของเราไปที่บริษัท เพื่อทำการตกลงกันเรื่องของร า ค าอะไหล่ชิ้นนั้นๆ ในส่วนที่เราต้องการเปลี่ยน ซึ่งทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินในส่วนนี้ให้กับเรา

8 ใบขับขี่โดนยึด

หากเราประสบอุ บั ติ เ ห ตุหรือมีเหตุที่ต้องแสดงใบขับขี่แต่ใบขับขี่ของเราโดนยึดไว้ เราสามารถใช้สำเนาหรือใช้ใบสั่งเพื่อแสดงตัวตนแทนใบขับขี่ตัวจริงได้ แม้ว่าจะหมดอายุแล้วก็ต าม โดยทางบริษัทประกันจะใช้เพื่อยืนยันตัวตนผู้ที่ได้รับความคุ้มครองและสามารถดำเนินเรื่องได้ต ามขั้นตอนปกติ

9 การเปลี่ยนสีรถ

เราสามารถใช้การเคลมประกันเพื่อเปลี่ยนสีรถได้ เพียงให้ทำการแข้งกับประกันว่าต้องการเปลี่ยนสีรถ ทางบริษัทจะทำการโอนเงินในส่วนค่าซ่อมมาให้ภายหลัง

10 การเ ซ็ นเอ กส า ร

ทุกครั้งที่ต้องมีการเซ็นเอ กส า รใดๆก็ต ามโดยเฉพาะเรื่องของประกันร ถ ย น ต์ ให้เราอ่านเอ กส า รให้ละเอียดและทำความเข้าใจก่อนเซ็นทุกครั้ง โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วน

10 ข้อที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะช่วยทำให้เราสามารถต่อรองหรือพูดคุยกับประกันหรือคู่กรณีได้อย่ า งไม่เสียเปรียบ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจติดตัวอยู่บ้างก็จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากการทำประกันได้อย่ า งเต็มที่ ไม่เสียเปรียบเพราะช่องโหว่ของการทำประกันในหล า ยกรณี

ที่มา krustory