ความหมายของสีป้ายทะเบียนรถแต่ละสี ที่คนขับรถควรรู้ไว้

เรามักจะเห็นป้ายทะเบียนรถสีต่างๆมากมายหล า ยสี ซึ่งแปลกกว่าสีทะเบียนรถทั่วไป แล้วเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงใช้สีไม่เหมือนเรา แล้วทำไมเขาถึงต้องใช้ป้ายสีนั้น วันนี้เราจะพาไปดูกัน เพื่อให้การขับรถของเรานั้นสะดวกปลอ ดภั ยยิ่งขึ้น

ป้ายทะเบียนรถ ที่เรามักจะพบเห็นได้ทั่วไปคือป้ายพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำ ทำมาจากโลหะหรือพลาสติกแตกต่างกันไป โดยความจริงแล้ว ความหมายของป้ายทะเบียนรถนั้น สามารถแบ่งประเภทได้ต ามสี ซึ่งแต่ละประเภทก็มีการแบ่งหมวดห มู่ ไว้อย่ า งชัดเจน ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรมีความรู้ติดตัวไว้ เพื่อจะได้เป็ฯการทราบว่าป้ายทะเบียนแต่ละสีหมายถึงอะไรบ้าง ดังนี้

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีเขียว

เป็นรถส่วนบุคคลที่มีไว้ใช้งานสำหรับการบรรทุกโดยเฉพาะ เช่น รถกระบะ แต่ยังมีรถกระบะหล า ยคันที่เป็นรถส่วนบุคคลที่เป็นป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีดำ ทั้งนี้หากนำมาใช้เพื่อ การบรรทุกจะเป็นการผิ ดข้อ กฎหมายทันที

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ

เป็นรถส่วนบุคคลที่มีใช้กันทั่วไป เป็นรถโดยส า รที่มีผู้โดยส า รไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถยนต์ รถเก๋ง SUV รถที่มีใช้งานทั่วไป แต่ไม่ใช่เพื่อบรรทุก

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง

เป็นรถรับจ้างที่ระหว่างจังหวัด สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ โดยมีผู้โดยส า รไม่เกิน 7 ที่นั่ง

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ

เป็นรถรับจ้าง ที่สามารถบรรทุกผู้โดยส า รได้ไม่เกิน 7 คน หรือจะเป็นรถจักรย านยนต์รับจ้างก็ได้

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเงิน

เป็นรถส่วนบุคคลที่มีที่นั่งสำหรับผู้โดยส า รมากกว่า 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ เป็นต้น

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีน้ำเงิน

เป็นรถรับจ้าง 4 ล้อ ขนาดเล็ก

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีเขียว

เป็นรถรับจ้าง 3 ล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊กที่มักจะพบเห็นได้บ่อย

ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรสีดำ

เป็นรถเฉพาะของคณะทูต ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นตัวอักษรด้วย ท แล้วต ามด้วยรหัสของประเทศนั้นๆ เลขด้านหลังเป็นเลขทะเบียน

ป้ายทะเบียนพื้นสีส้มสะท้อนแสง ตัวอักษรสีดำ

เป็นรถพ่วง รถแทรกเตอร์ หรือรถที่ใช้งานในภาคเกษตรก ร ร ม

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเขียว ตัวอักษรเป็นสีขาว หรือสีดำ

เป็นรถสำหรับการให้เช่าโดยเฉพาะ หรือรถสำหรับการบริการทัศนาจร

ป้ายทะเบียนพื้นสีแดง ตัวอักษรสีดำ

เป็นรถใหม่มือหนึ่งเพิ่งออ กโชว์รูม ซึ่งต ามหลักของกรมการขนส่งทางบก ยังไม่ถือเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องนัก

ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้า ตัวอักษรสีขาว

เป็นรถเฉพาะที่ใช้งานเกี่ยวกับสถานทูต หรือบุคคลพิเศษประจำหน่วยงานในสถานทูต มักใช้กันอ ย่ า งเป็นทางการแต่ไม่แพร่หล า ยนัก

ป้ายทะเบียนพื้นหลังเป็นล า ยภาพกราฟฟิก ตัวอักษรสีดำ

เป็นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล มักจะมีตัวอักษรรวมถึงตัวเลขที่เป็น มงคลต ามความเชื่อของเจ้าของ จะเห็นได้ว่าป้ายทะเบียนนั้นก็มีอยู่หล า ยประเภท ซึ่งผู้ขับขี่ควรจำรายละเอียดแบบคร่าวๆ จะได้มีประโยชน์ต่อ การขับขี่รถบนท้องถนนอีกด้วย

ที่มา   krustory