คน มีบุญมักมี 9 ลักษณะนี้อยู่ในตัว

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะของคน มีบุญวาสนา กับบทความ คน มีบุญมักมี 9 ลักษณะนี้อยู่ในตัว ไปดูกันว่าคุณเองมีลักษระเหล่านี้อยู่ในตัวหรือเปล่า

1 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบา นได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน

ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโ ก ร ธความหลงจิตใจ มีความอิสระ เต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

2 สงบได้เย็นได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้

ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวา ย สับส่ายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็น ส าระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

3 ไม่คิดทำชั่ ว เมื่อมีบุญแล้วผล แห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ

ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอาย ต่อบ า ปต่อ ก ร ร ม ความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้งเห็น ถึงความเ สี ย ห า ยหล า ยภพหล า ยช าติ เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคม อย่ างมากมายมหาศาล

4 รอได้คอยได้ เมื่อมีบุญแล้วผล แห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความใจเย็น

มีความยืดหยุ่นต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ไม่ใจ ร้อนใจ เร็วเห็นถึงจังหวะและโอ กาสของชีวิต

5 อ ดได้ทนได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญ นั้นก็จะแปรสภาพให้เป็น พลั ง งาน เข้มแข็งต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ทำ ให้มีความอ ดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิด มาจากความอ ดทน อ ดทนอย่ างมีความสุข

6 ปล่อยได้วา งได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง

ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ าง ที่ขวางหน้ายึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

7 ไม่เคยกลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญ

ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไปล้วน มีกำลังบุญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้ น

8 ไม่เป็นคนคิดมาก เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญ นั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง

ความสงบต าม กำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิด พ ลั ง แห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ ไม่ ฟุ้ ง ซ่ าน รำค าญ ใจ ไม่คิดเป็นทุ ก ข์ความคิด ทุกความคิดล้วนนำมา ซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุ กข์มาใช้ก่อน

9 ไม่จำเป็นต้องบ่ น เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญ นั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับ

ต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนา ของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้น ตรงต่ออำนาจบุญก ร ร ม ที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่ เ สี ยใจที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น มันคือ ผลแห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

ที่มารูปภาพ pexels

ที่มา p o s t s o d, k i d n a n k i d n e e