ขั้ น ต อ นต่อใบขี่อ อ น ไ ล น์ ใช้เวลาแค่ 1 ชั่ วโมงง่ายๆ ไม่ต้องไปขนส่ง

คนใช้รถส่วน มากจะมีกันแทบทุกคน สำหรับใบขับขี่ แต่ใบขับขี่นั้น มีช่วงเวลาของการใช้ ซึ่งถ้าใกล้ถึงหรือถึงวันหมดอายุก็ต้องไปต่อใหม่ ถึงจะใช้ต่อได้ และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใบขับขี่ใกล้จะหมดอายุ และต้องการต่อใหม่

จะทำอ ย่ างไรดี เพราะสถาการณ์ในช่วงนี้คือ งดออ กจากบ้านไปในที่ชุมชนแออัด ไม่ต้องกังวลจ้าเพราะวันนี้เราจะมาบอ กถึงการต่อใบขับขี่แ บ บอ อ น ไ ล น์กัน จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย

การทำใบขับขี่ในปัจจุบันนั้น หากเป็นการต่ออ า ยุ ใบขับขี่ ไม่จำเป็นต้องไปยื่นคำร้องขอสอ บ ใบขี่ใหม่ ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ ที่ผู้ขับขี่สะดวก โดยผ่ า นช่องทางอ อ น ไ ล น์เป็นหลัก โดยทางกรมขนส่งเองก็มีนโ ย บ า ยนี้เพื่อรั ก ษ ามาตรการ สุข อ น า มัย เพื่อลดการกระจายแพร่ ร ะ บ า ด ของเ ชื้ อ ไ ว รั ส เป็น มาตรการรั ก ษ าระยะห่างเพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ของส่วนร่วมอีกด้วย สำหรับการต่อใบขับขี่อ อ น ไ ล น์นั้น ใช้เวลาไม่นานเพียง 1 ชั่ ว โ ม งเท่านั้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ได้ อ ย่ า ง หนึ่ง ซึ่งมีขั้ น ต อ นในการข อ ต่ อ อ า ยุใบขับขี่ ดังนี้

1 เข้าไปยังหน้าเ ว็ บไ ซ ต์ของกรมการขนส่งทางบกที่ www.dlt-elearning.com จะเป็นหน้าหลักของเ ว็ บไ ซ ต์ของกรมการขนส่งทางบก หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้เลือ กหัวข้ อ ลงทะเบียน ก่อน

2 เมื่อเลือ กเมนู ลงทะเบียน หน้าจอจะเปลี่ยนให้ ให้คุณกรอ กข้ อมูลส่วนตัวต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ให้เรียบร้อย จากนั้นให้กด ยืนยัน และเลือ ก แ บ บทดสอ บ ก่อนอ บ รม

3 ตอ บ คำถามต่างๆ ซึ่งเป็นแ บ บทดสอ บ ตัวผู้ขับขี่เองอ ย่ า งคร่าวๆ ให้ครบถ้วนทุกข้ อ แล้วเริ่มรับชมวี ดิ โ อ การอ บ รม โดยไม่พักหน้าจอ หรือสลับหน้าจอ เพราะในช่วงระหว่างที่อ บ รมอยู่นั้น จะมีการสลับคำถามขึ้น มา โดยให้ดูค ลิ ป วิ ดี โ อ จนจบต ามระยะเวลาที่กำหนด

4 เมื่อ ดูค ลิ ป วิ ดี โ อ จบแล้ว จะมีการให้ตอ บ แ บ บสอ บ ถามหลังจากดูจบ หลังการอ บ รม

5 เมื่ออ บ รมเสร็จหน้าจอจะเปลี่ยนไป ขึ้นข้ อมูลว่า ท่านผ่ า นการอ บ รมเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพหน้าจอไว้ แล้วนำไปติดต่อขอถ่ายรูปทำใบขับขี่ใหม่ได้ทันที

จะเห็นได้ว่าการต่อใบขับขี่อ อ น ไ ล น์นั้นสามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งย า ก แต่ให้จองคิวหลังจากอ บ รมเรียบร้อยแล้วผ่ า นทางแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

โดยผลอ บ รมอ อ น ไ ล น์นี้จะมีอ า ยุ 90 วัน ดังนี้

หากผู้ขับขี่มีเวลา และสะดวกก็สามารถนำผลการอ บ รมนี้ ไปติดต่อยังสำนักงานกรมการขนส่งทางบกใกล้บ้าน ที่สะดวกได้ตลอ ดเวลาราชการอีกด้วย ง่ายๆ แค่ปล า ยนิ้วฉบับเร่งรัด

ที่มา   krustory