ของ 6 อ ย่ างที่ไม่ควรใช้ใส่อาหารเข้าในไมโครเวฟ

ทุกวันนี้แทบจะทุกบ้านที่เริ่มหัน มาใช้เตาไมโครเวฟ ในการเตรียมอาหาร เพราะไมโครเวฟทำให้การใช้ชีวิตของเรานั้นง่ายขึ้น รวดเร็ว ประหยัดเวลาได้ยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้การใช้ภาชนะในการใส่อาหารเข้าในไมโครเวฟ หล า ยคนยังไม่รู้ว่า ภาชนะที่ใส่เข้าไปนั้นอาจเกิดอั น ต ร า ยขึ้นได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาบอ กถึงภาชนะบางชนิดที่ไม่ควรนำใส่ในไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือเกิดไฟลุกไหม้ได้ จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

1 กระดาษฟอยล์

ฟอยล์ที่ใช้ในการห่ออาหาร ทำจากอลูมิเนียมซึ่งจะทำปฏิ กิ ริย ากับระบบอุ่นอาหารด้านในของไมโครเวฟ จนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ จึงห้ามนำฟอยล์นี้เข้าไมโครเวฟเป็นอันข า ด

2 กระเบื้องเคลือบ

การใช้ถ้วยกระเบื้องเข้าไมโครเวฟจะทำให้เกิดการร้ า วของถ้วยหรือภาชนะได้ อีกทั้งภาชนะบางชิ้นยังมีการตกแต่งด้วยสีต่างๆ ซึ่งเมื่อโดนความร้อนจัดก็อาจทำให้เกิดการแ ต กร้ า วและอาจทำให้ไ ห ม้ได้เช่นกัน

3 โฟมหรือพลาสติก

ทั้งโฟมและพลาสติกเป็นวัสุดที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ทำให้เมื่อโดนความร้อนจะเกิดการหลอมละล า ย เ สี ยรูปทรง นอ กจากนั้นส ารเคลือบที่อยู่ในภาชนะก็อาจปะปน มาโดนอาหารที่เราจะรับประทานทำให้เกิดการสะสมในร่างกายซึ่งไม่ดีต่ อ สุ ข ภาพในระยะย าวอ ย่ า งแน่นอน

4 ฟองน้ำ

เป็นอีกหนึ่งอย่ างที่ไม่ควรทำเข้าไมโครเวฟ เพราะฟองน้ำประกอบด้วยส ารหล า ยอย่ างซึ่งมีจุดหลอมเหลวในการเกิดการลุกไหม้ได้ง่าย เมื่อโดนกับความร้อนทำให้เกิดเป็นไฟลุกขึ้น มาได้ หากมีการใช้ฟองน้ำมาทำความสะอาดไมโครเวฟก็ไม่ควรเปิดเครื่องให้ทำงานขณะที่มีฟองน้ำอยู่ด้านใน

5 โลหะ

ภาชนะโลหะ ทั้งช้อนส้อม จาน แก้วน้ำ ที่เป็นโลหะ เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับไมโครเวฟ เพราะโลหะจะถูกคลื่นไฟฟ้าจนเกิดความร้อนขึ้นและอาจทำให้เกิดไฟลุกขึ้นได้ อีกทั้งยังมีส ารปนเปื้ อ นต่างๆที่อาจละล า ยออ กมาปะปนกับอาหารของเราอีกด้วย

6 พลาสติกใสของกล่องอาหาร

ฝาของภาชนะต่างๆที่เป็นพลาสติกใส เมื่อเราอุ่นอาหารจะทำให้เกิดไอน้ำขึ้นที่ใต้ฝาและเมื่อเจอความร้อนก็อาจมีการละล า ยของส ารต่างๆลงมาใส่อาหารของเรา ดังนั้นเมื่อเราจะนำอาหารเข้าไมโครเวฟจึงควรแกะพลาสติกออ กทุกครั้ง

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่ างยิ่งที่จะนำเข้าไมโครเวฟ เพราะจะทำให้เกิดอั นต ร า ยทั้งจากกา รร ะ เ บิ ด การ ลุ กไ ห ม้ข องไฟ และยังทำให้อาหารที่เรานำอุ่นได้รับส ารปนเปื้อนที่เป็นอั น ตร ายกับร่างกายอีกด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงอั นต ร ายและความเ สี ยห า ยดังกล่าว จึงควรที่จะรู้และเข้าใจว่าภาชนะประเภทใดที่ไม่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้เพื่อความป ล อ ด ภั ย ของเราเอง

ที่มา  krustory