9 สิ่งของสังฆทาน ถ ว า ย แล้วได้บุญ พระได้ใช้

หล า ยคนเมื่อไปทำบุญก็มักจะถ ว า ยสังฆทานกัน และบางครั้งสังฆทานที่ร้านจัดไว้พระก็อาจจะไม่ได้ใช้ ฉนั้นในวันนี้เราจะพาคุณไปดู 9 สิ่งของสังฆทาน ถ ว า ย แล้วได้บุญ พระได้ใช้ จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

การถ ว า ยสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อ กันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะสังฆทานเป็นการถ ว า ยทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถ ว า ยทาน เมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัด บอ กท่านเจ้าอาวาสว่า ต้องการถ ว า ยสังฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้ หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถ ว า ยสังฆทาน ท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทาน หากกำหนดว่าจะถ ว า ยแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนั้นก็ไม่เป็น สังฆทาน

1 ผ้าขนหนู

ไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่อย่ างใด ควรเลือ กผ้า ที่ดี สีสุภาพ ควรเป็นแบบเรียบ ๆ

2 น้ำย าทำความสะอาด

ก็จำพวกน้ำย าล้างจาน น้ำย าล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น เพื่อว่าจะนำไปทำความสะอาดในวัดยังไงล่ะ

3 ผ้าไตรจีวร

ในชุดสังฆทานแม้จะมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขนาด หรือไม่ก็ไม่มีคุณภาพ ฉะนั้น ผู้ถ ว า ยสังฆทานควรเลือ กที่เหมาะสม อย่ างเช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจาก ผ้ามัสลิน เพราะผ้าเหมาะกับสภาพอากาศร้อน

4 แชมพู

ก็เพราะว่าพ ระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในการล้างหนังศีรษะ ก่อนการปลงผม ฉะนั้น แชมพูจึงเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่ าง

5 ใบมี ดโกน

นั่นเพราะว่า พ ระต้องโกนผมทุ กวันโกน ถ้าท่านใดถ ว า ย ใบมี ด เห็นว่าได้บุญดีกว่าให้ย าอีกนะ

6 รองเท้า

พ ระท่านต้องเดินบิณฑบาตร ไปเรียนหนังสือ ธุดงค์ ไปกิจนิมนต์ต่าง ๆ บางรูปต้องทำงานในวัด เช่น ก่อสร้าง กวาดลานวัด สิ่งที่จำเป็นก็คือ รองเท้า ฉะนั้น รองเท้าจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญเสมอ

7 เครื่องเขียน ดินสอ สมุด ปากกา

ก็เพราะว่า พ ระสมัยนี้ต้องเรียนพ ระปริยัติธรรม และจดกำหนดนัดหมายต่าง ๆ บางรูปท่านเป็นเหรัญญิก ดูแลค่าใช้จ่าย แต่ไม่ค่อยมีใครถ ว า ยของเหล่านี้ พ ระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้ อเองเสมอ ถ้าเราถ ว า ยไป จะเป็นประโยชน์มากแน่นอน

8 ย าสามัญที่จำเป็น

ถ ว า ยย าดีที่ใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ เป็นย าสามัญทั่ว ๆ ไป

9 หนังสือธรรมะ หรือที่ให้ความรู้ด้านอื่น ๆ

พ ระสงฆ์มีหน้าที่เผยแพร่พ ระพุทธศ าสนา จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แต กฉาน ทั้งทางธรรม ข่าวส ารบ้านเมือง เพื่อจะได้สาธิต ยกตัวอย่ างให้คนที่รับฟังเข้าใจได้ การถ ว า ยหนังสือ จึงถือเป็นต้นทุนแห่งธรรมทาน ให้พ ระท่านได้นำไปกระจายสู่ผู้คน ได้อีกเยอะแยะ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่ างมาก

ถ้าต้องการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้แก่ผู้ใด ผู้ถ ว า ยทานก็มักจะบอ ก หรือเขียนชื่อ นามสกุล ให้แก่พระภิกษุ เพื่อท่านจะได้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่บอ กชื่อนั้น ๆ การทำพิธีถ ว า ยสังฆทาน ไม่มีอะไรยุ่งย าก เมื่อนำสิ่งของไปและพระสงฆ์รู้ความประสงค์ ท่านก็จะให้จุด ธูป เทียน แล้วก็ว่า นโม 3 จบ แล้วกล่าวถ ว า ย สังฆทาน ดังนี้

อิมานิ มยงภันเต ภตต านิ สปริวารานิ ภิกขุสงคสส โอโณชย าม โร ภนเต ภิกขุ สงโฆ อิมานิ ภตต านิ สปริวารานิ ปฏิคคณหาตุ อมหากํ ฑีฆรตตํ หิต าย สุขาย

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหล า ย ขอถ ว า ยภัตต าหาร กับทั้งบริวารทั้งหล า ยเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตต าหาร กับทั้งบริวารทั้งหล า ยเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหล า ย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าเจ้าทั้งหล า ย สิ้นกาลนานเทอญ

พระสงฆ์จบจะ สาธุๆ แล้วก็ถ ว า ยของที่เป็นสังฆทานทั้งหมดให้ท่าน แล้วท่านก็จะให้ศีล ให้พร ยถา สัพพี ผู้ถ ว า ยสังฆทานก็กรวดน้ำ แผ่ส่วนบุญกุศล เป็นอันเสร็จพิธีทำบุญถ ว า ยสังฆทาน

ที่มา  thesati   sanook