9 ความน่ารักเพิ่มเสน่ห์ของผู้หญิง ที่ทำให้ผู้ช ายอย ากแต่งงานด้วย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูความน่ารัก ที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้หญิง ทำให้ผู้ช ายเข้าหาหลงไหล กับบทความ 9 ความน่ารักเพิ่มเสน่ห์ของผู้หญิง ที่ทำให้ผู้ช ายอย ากแต่งงานด้วย ไปดูกันว่าผู้หญิงที่ผู้ช ายอย ากอยู่ด้วยนั้นจะเป็นคนแบบไหน

1 ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอ ดแม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปโดยเฉพาะความ ทุ ก ข์ หรือปั ญ ห า จะทำให้เราเป็นคน มองโลกในแง่ ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่องหัน มามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

2 ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวกจะถูกส่ งให้กับคนรอบข้างเสมอ ๆแม้กระทั่งยิ้มผ่านสายต าหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่ งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

3 มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอมีความหวังกับอนาคตและเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่ งผลออ กมาดีที่สุดในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่ งผลให้ระดับความเ ค รี ย ด ลดลงด้วยเช่นกัน

4 มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายกับปั ญ ห าและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตือรือล้น

5 ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปต ามความเป็นไปของสังคมผ่านการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุดและอย่ าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลยหรือไม่นึกถึงอนาคตแต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

6 ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใครและพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่นรวมถึงจะไม่แสดงอ า ร ม ณ์ความเชื่อหรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

7 ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่นและสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต ามมา

8 อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งข้อ ผิ ด พ ล า ดและความสำเร็จครั้งก่อนเพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆ แค่  ‘ทำวันนี้ให้ดีที่สุด’  ก็พอแล้ว

9 ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบทำให้เกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเองเป็นการหัน มาให้กำลังใจตัวเอง สุ ด ท้ า ย แล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไรทุกอย่ างล้วนมีโอ กาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

ที่มา yimlamun