8 ตำแหน่งปิดทองพระ เ งิ นทองเข้าหาไม่ข า ดมือ

หากใครชอบทำบุญ วันนี้เราจะพาไปดู การปิดทองในแต่ละตำแหน่ง ที่จะช่วยให้ชีวิตการงานร าบรื่น ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า ว่าปิดทองแบบไหนถึงดี

ต ามความเชื่อของคนโบร าณนั้นการปิดทองพระเป็นการสร้างอานิสงส์ที่ดีให้กับตัวเราเอง ซึ่งการปิดทองในแต่ละตำแหน่งจะให้ความหมายที่แตกต่างกันออ กไป ปิดทองตำแหน่งไหนจะได้ผลที่ดีที่สุด จะส่งผลอ ย่ างไรต่อตัวเราในชาติภพนี้และในภพหน้า

ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง)

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะให้มีกิน มีใช้ มีความพร้อมไปด้วยท รั พ ย์สินเ งิ นทอง มีความสมดุลในเรื่องของโชคล า ภท รั พ ย์สิน มีเ งิ นทองใช้เป็นอ ย่ างดี

ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมในเรื่องของอาชีพ หรือหน้าที่การงานของท่าน ให้มีความมั่นคงและมีตำแหน่งงานที่ดี มีไหวพริบการทำงานที่ดี

ปิดทองบริเวณพระพักตร์ (ใบหน้า)

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะทำให้คุณมีชีวิตที่รุ่งเรืองมีความสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิต ด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน การเ งิ น จะมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของคนจำนวน มาก

ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ)

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของบารมี เป็นที่น่ายกย่องผู้คนรอบข้าง มีความเคารพและยำเกรง ไปไหน มาไหนก็มีแต่คนรักและมีคนเอ็นดู

ปิดทองบริเวณพระเศียร (ศีรษะ)

คำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะทำให้ตัวเรานั้น มีสติปัญญาที่ดี ความจำดี การเรียนดี การงานเด่นปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะสามารถผ่ านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ หยิบจับอะไรนึกคิดอะไรก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณ จะมุ่งสู่เป้าหมายในชีวิตได้สำเร็จ

ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้า อ ก )

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะมีสง่าร า ศี เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักของใครหล า ยๆคน จะโดดเด่นไปด้วยความดีสติปัญญา เสริมเสน่ห์ให้กับตนเอง

ปิดทองบริเวณพระบ า ท (เท้า)

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าส่งผลให้ชีวิตของคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีสมบูรณ์ไปด้วยครอบครัว ที่พักอาศัย ย านพาหนะในการเดินทาง ทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตและมีความสุขกับครอบครัว

การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะ ดื อ)

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่า ตัวคุณจะไม่พบเจอ กับความลำบาก จะมีเ งิ นทองใช้ตลอ ดชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่ได้เลือ กทำ

ที่มา  postsod