7 แนวคิดเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคน มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ

วันนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่ดีทั้งต่อครอบครัวและสังคม กับบทความ 7 แนวคิดเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคน มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ ไปดูกันว่าแนวคิดการเลี้ยงลูกจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ลูกของเพื่อนเติบโตมาเป็นคนที่ดีมีคุณภาพ

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุข โตไปไม่ลำบาก วิธีการสอนลูก ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ต้องเก่ง ขอแค่เป็นคนดีนะลูก…เรื่องที่แม่ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก พญ.ถิรพรตั้งจิตพร จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งช าติมหาราชินี

แนะนำ พ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกว่า การสร้างสังคมที่ดี สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝัง ความดีสู่หัวใจลูก ตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดี ต้องเริ่มดังนี้ วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขโตไปไม่ลำบาก

1 สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็ก โลกของเขา ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทาน หรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่ างง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคล ที่ทำเพื่อผู้อื่น จะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือ กันในสังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่ อาจถามลูกว่า หากเกิดเหตุการณ์ อย่ างในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำอย่ างไร ลองฟังคำตอบของลูก

แล้วชื่นชมหรือตั้งคำถาม เพื่อชี้แนะแนวทาง ที่ถูกหลีกเลี่ยง ที่จะวิจารณ์และตัดสินว่า คำตอบของลูก ถูกหรือผิด เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่ เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

2 ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป เพราะการที่เด็ก สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่น จะทำให้เด็ก เกิดความมั่นใจในตัวเอง ลดความกังวลและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

3 ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็ก โดยส่วนใหญ่ เด็กวัย 2 ขวบ เริ่มฟังและเข้าใจ คำสั่งง่ายๆ ดังนั้น เราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน ขั้นพื้นฐาน เช่น เก็บของเล่น หลังเล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าที่สวม แล้วไปใส่ตะกร้าเป็นต้น การให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่มจากสิ่ง

ที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง ทำให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต่อ การใช้ชีวิตในสังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น ค่อยเพิ่มหน้าที่ ภายในบ้านให้เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่า สิ่งต่างๆที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่ างไร นับเป็นจุดเริ่มต้น ของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

4 ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจ ให้แก่ลูก นับเป็นพื้นฐานต่อ การทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้ ตั้งแต่เล็กๆอาทิ การตื่นนอนและเข้านอน ให้เป็นเวลา รับประทานอาหารเป็นเวลา การเก็บของเล่น ให้เป็นที่เป็นทาง หลังเล่นเสร็จแล้ว ไม่รับประทานขน ม หรืออาหารในห้องนอนเป็นต้น

5 การพาลูกพบคนหลากหล า ย

การพาลูกพบคนหลากหล า ย นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอ ก เห็นใจผู้อื่น และเข้าใจสังคมมากขึ้น คือทำให้เขาเห็นว่า ในโลกนี้ มีคนที่แตกต่างหลากหล า ย ทั้งสีผิวเชื้อช าติภาษา และความคิด ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป การพาลูกออ กเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คน ที่แตกต่างพร้อมกับคำชี้แนะ ที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจ ความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

6 สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูก ให้เป็นเลิศ ในด้านวิช าการ สอนเรื่องมารย าทกฎระเบียบ แต่กลับลืมเรื่องการรับมือ กับอารมณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆของตน ด้วยการเอ่ยชื่อ

อารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออ กมา อาทิเมื่อลูกร้องไห้ ที่ไม่ได้ของเล่น อาจบอ กลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจ ที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโ ก ร ธ ที่ถูกแย่งขน ม ต้องบอ กว่าลูกกำลังโ ก ร ธใช่ไหม แต่แม่อย ากให้ลูก ห า ยใจลึกๆใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูก เรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตน เมื่อโตขึ้น และไม่นำอารมณ์ของตนเอง มาเป็นข้ออ้าง ในการทำร้า ยคนอื่น

7 สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพลาด พ่อแม่หล า ยคน จะใช้วิธีตำหนิ หรือ ดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่า การทำผิดเป็นเรื่องใหญ่ และกลัว ที่จะทำผิดหรือจะปกปิดความคิดของตนเอง โดยการโกหก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น ในการให้อภั ยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหา

หลังจากที่เกิดข้อผิดพลาด อาทิเด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ คือเช็ดน้ำ และเก็บแก้วให้เป็นที่ หลังจากนั้นชวนให้ลูก คิดว่าครั้งหน้าสามารถระวังอย่ างไร ให้ไม่เกิด เหตุการณ์แบบนี้อีก นอ กจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว

พ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่ างที่ดีให้แก่เด็ก เพราะการเห็นแบบอย่ างที่ดี จะทำให้เด็กสามารถ จดจำการทำดีได้มากกว่า การใช้เพียงคำพูด การเลี้ยงลูกต้องใช้ความอ ดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ กว่าที่ลูกจะรู้เรื่อง และทำต ามในสิ่งดีๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝน ปฏิบัติเป็นประจำ หากพ่อแม่หมั่นสอน สิ่งสำคัญที่จำเป็น ต้องสอนลูก ลูกก็จะเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่ างแน่นอน

ที่มา yakrookaset