7 ข้อ ความต่างของที่ดิน ที่ควรรู้ก่อนซื้ อ ขา ย

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่อย ากที่จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง และกำลังวางแผนว่าจะซื้ อไว้เพื่ออนาคตของตัวเอง สิ่งแรกที่คุณนั้นควรรู้ก็คือความแตกต่างของที่ดินแต่ละประเภท

วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จัก กับ 7 ข้อ ความต่างของที่ดิน ที่ควรรู้ก่อนซื้ อ ขา ย ไปดูกันว่าที่ดินแต่ละประเภทที่คุณนั้นอย ากได้มาครอบครองนั้นเป็นอย่ า งไร

ก่อนจะทำการซื้ อข า ยที่ดินทุกครั้ง ควรทำการศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นประเภทของโฉนดที่ดิน หรือความหมายของสีครุฑบนโฉนดที่ดินว่าแตกต่างกันอย่ างไร เพราะโฉนดที่ดิน มีทั้งแบบครอบครองได้ต ามกฏหมาย และแบบที่ไม่สามารถครอบครอง หรือซื้ อ-ข า ย-โอน ได้ รู้เอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดน โ ก ง

โฉนดที่ดิน มีทั้งหมด 7 ประเภท แบ่งออ กได้ดังนี้

1) จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีแดง ซึ่งโฉนดที่ดินประเภทนี้ ผู้เป็นเจ้าของมี ก ร ร มสิทธิในที่ดิน สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน ได้ทั้งหมด แต่ในกรณีที่มีผู้อื่น มาสร้างบ้านอาศัยอยู่อย่ างเปิดเผย หรือผู้อื่นครอบครองเป็นเวลาติดต่อกัน 10 ปี ผู้ถือโฉนดที่ดินนี้ ก็จะหมดสิทธิลงทันที

2) น.ส.3 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์

2.1) ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีดำ เรียกง่ายๆว่า ‘หนังสือรับรองการทำประโยชน์’ เป็นที่ดินที่ไม่มีรูปถ่ายทางอาศ เป็นเพียงแค่เอ กสาร ไม่ใช่โฉนดที่ดิน โดยเอ กสารจะถูกออ กโดย นายอำเภอท้องที่ ใช้เป็นหนังสือรับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครอง

แต่ไม่มี ก ร ร มสิทธิ ไม่ได้รับการรับรองอย่ างเป็นทางการ จะซื้ อข า ยต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน หากไม่มีคนคัดค้าน ถึงจะสามารถซื้ อ-ข า ยได้ และต้องทำการซื้ อข า ยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่กรมที่ดิน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบอย่ างละเอียดอีกครั้งว่าอยู่ในเขตหวงห้าม หรือพื้นที่ป่าหรือไม่

2.2) ประเภท น.ส.3 ก. จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีเขียว เป็นที่ดินที่ถูกยกระดับขึ้น มาจาก น.ส 3 โดยจะมีการรางวัด มีภาพถ่ายทางอากาศ ที่สำคัญสามารถนำไปจำนองได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต ซึ่งมีความแตกต่างชัดเจนกับ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. แต่ก็สามารถถูกยึดสิทธิ์การครอบครองได้ ในกรณีที่ปล่อยที่ดินไว้ ไม่ทำประโยชน์อะไรในที่ดินนั้นๆเลย

3) น.ส.2 หรือ ใบจอง

เป็นหนังสือแสดงสิทธิการครอบครองชั่ วคราว โดยทางราชการออ กให้ ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน จำนองก็ไม่ได้ แต่สามารถส่ งต่อโดยการโอนทางมรดกตกทอ ดแก่ทาย าทเท่านั้น และสิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินนี้ไม่ได้ทำประโยชน์ติดต่อกัน 3 ปี ทางราชการจะทำการยึดคืนได้

4) ภ.บ.ท. 5 หรือ เอ กสารสิทธิ์ที่ราชการออ กให้

เป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ หรือเอ กสารรับรองการ เ สี ย ภาษี ไม่ใช่เอ กสารสิทธิ ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน ยกเว้นตกทอ ดมรดก หากซื้ อไปก็อาจจะ สู ญ ไปได้

ไม่สามารถนำไปอ้างในศาลได้ว่าเป็นเจ้าของที่ดินนั้น ( แบบนี้แหละที่โดน โ ก ง กัน มาก ) สิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินไปทับซ้อนพื้นที่ห้ามครอบครอง เช่น พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น

5) น.ค.3

เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออ กโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อ การครองชีพ

6) ส.ท.ก.

เป็นหนังสือสิทธิทำกินในเขตป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้เป็นผู้ออ กให้ มีสิทธิในการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ แต่ไม่มี ก ร ร มสิทธิ ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน ยกเว้นตกทอ ดมรดก สิทธิจะหมดลงเมื่อ ไม่ทำประโยชน์ติดต่อกัน 2 ปี ทางราชการจะทำการยึดคืนได้

7) ส.ป.ก หรือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีน้ำเงิน เป็นสิทธิครอบครองเพื่อทำประโยชน์ สิทธิในการทำเกษตรก ร ร ม ไม่ใช่ ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน แค่เป็นสิทธิ์ครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทำเกษตรก ร ร ม ไม่สามารถซื้ อ-ข า ย-โอน

แต่จะมีสัญญาเช่า 99 ปี ซึ่งเป็นการเช่าแบบระยะย าว ( ในส่วนนี้หล า ยคนยังไม่ทราบ ก็อาจจะโดนหลอ กได้ ) แต่ที่ดิน สปก. สามารถส่ งต่อให้ลูกหลานได้ โดยมีเงื่อนไข ถ้าหากว่ารัฐบาลต้องการยึดที่ดินคืน ก็ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้ ไม่สามารถออ กเป็นโฉนดได้ สิทธิจะหมดลงเมื่อ ข า ดคุณสมบัติ หรือฝ่าฝืนระเบียบที่ตั้งไว้

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทำการซื้ อข า ยที่ดิน ควรจะดูให้ดีๆก่อนว่าโฉนดที่ดินพื้นนั้น เป็น ก ร ร มสิทธิของเจ้าของ สามารถซื้ อข า ยได้ต ามกฏหมายหรือไม่ เพราะโฉนดที่สามารถซื้ อข า ยเป็น ก ร ร มสิทธิเจ้าของนั้น มีเพียงแบบเดียว คือ น.ส.4 ซึ่ง น.ส.4 บางประเภทก็ไม่สามารถซื้ อข า ยได้

ที่มา : bitcoretech