6 เรื่องที่ผู้หญิงยุคใหม่ควรรู้ อยู่กินกับคนรัก ไม่ได้จะทะเบียน

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ของคนในสมัยนี้ กับบทความ 6 เรื่องที่ผู้หญิงยุคใหม่ควรรู้ อยู่กินกับคนรัก ไม่ได้จะทะเบียน ไปดูกันว่าการอยู่กินด้วยกันทำไมเราต้องจดทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรส คือ เอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันความสัมพันธ์ของคู่แต่งงาน ที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสามี – ภรรย า เช่น การรับรองบุตร การแบ่งสินสมรส รวมไปถึงการฟ้องหย่ า ให้สามารถได้สิทธิ์อย่ างถูกกฎหมายและเป็นไปต ามที่ควรได้รับ คู่รักคู่ไหนที่มีแผนจะแต่งงาน หรือมีแผนจะจดทะเบียนสมรส ก็อย่ าละเลยข้อควรรู้เหล่านี้กันนะคะ นอ กจากนี้ยังควรเช็กเรื่องท รั พ ย์สินให้ดีว่าส่วนไหนเป็นสินส่วนตัว ส่วนไหนเป็นท รั พ ย์สินที่หาได้ร่วมกัน

และถือว่าเป็นสินสมรสที่ต้องดูแลร่วมกันค่ะ และเราก็ข้อให้ว่าที่คู่รักทั้งหล า ยมีความสุขกับชีวิตคู่กันตลอ ดไปนะคะ เรื่องของการแต่งงานและการจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจในรายละเอียดที่อยู่ภายใต้ใบทะเบียนสมรส เพราะข้อผูกมัดเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันในสิ ท ธิ์ต่างๆระหว่างคู่สมรสได้ ซึ่งเป็นการก า รั น ตีว่าเป็นการแต่งงานที่ถูกต้อง ไม่ใช่แต่ในป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยบ้านเราเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนสมรส ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน วันนี้เรานำเหตุผลที่อ ย ากแนะนำให้มีการจดทะเบียนสมรสด้วยเหตุผลดังนี้

1 หากไม่มีทะเบียนสมรส ไม่ว่า คู่รักคู่แต่งงานจะอยู่กินกัน มานานแค่ไหน มีคนรับรู้มีผู้ใหญ่รับรองอ ย่ า งไร คุณก็ยังไม่ใช่ภรรย าของเขาและเขาก็ไม่ใช่สามีของคุณ

2 การไม่มีทะเบียนสมรส หากฝ่าย ช า ยไปชอบไปรักกับผู้หญิงคนอื่น ฝ่ายหญิงก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย

3 หากช ายคนนั้นไปจดทะเบียนสมรสกับหญิงคนใหม่ คนที่จะกล า ยเป็นเมียนอ กสมรสหรือเ มี ย น้ อ ย จะกล า ยเป็นคุณทันที

4 เพราะต ามหลักก ฎ ห ม า ย แล้ว ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าใครมาก่อนหรือมาหลังแต่สำคัญที่ว่าใครเป็นคนที่จดทะเบียนสมรสต ามกฎหมายต่างหาก

5 หากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีฐานะเป็นแฟน แต่จับได้และได้รู้ความจริงว่า เขามีแฟนอีกคนอยู่แล้วและแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้ว หากฝ่ายหญิงไประร า นเขา จะเป็นการกระทำที่ผิดก ฎ ห ม า ยทันที

6 การไม่มีทะเบียนสมรสในระหว่างคู่แต่งงาน ไม่ว่าจะอยู่กินกัน มานานแค่ไหน เมื่อเลิกกันฝ่ายหญิงจะไม่มีสิทธิ์ใดๆในท รั พ ย์สมบัติใดๆเลย

ความสำคัญของทะเบียนสมรสนั้นยังมีอีกมากมายหล า ยข้อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ างมากในทางก ฎ ห ม า ยในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันในเรื่องต่างๆไม่ว่า จะเป็นการนอ กใจ เรื่องเงินทอง เรื่อ งลู ก และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย หากคุณเป็นผู้หญิงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ การจดทะเบียนสมรสเพื่อ รั ก ษ า สิ ท ธิ์ของเราเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเอง

การเตรียมตัวก่อนไปจดทะเบียนสมรส

ในนการจดทะเบียนสมรสนั้น ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายช ายจะต้องมีคุณสมบัติเข้าต ามเกณฑ์และปฏิบัติต ามเงื่อนไขดังนี้ ว่าที่สามี – ภรรย าเช็กตัวเองกันได้เลย!

– อายุ 2O ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถทำการจดทะเบียนสมรสได้ด้วยตัวเอง

– อายุมากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 2O ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย

– อายุไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน

– ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

– ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ( มีพ่อหรือแม่คนเดียวกัน )

– ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น ( จดทะเบียนสมรสซ้อนไม่ได้แน่นอน )

– ไม่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม

หลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

– บัตรประช าชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออ กให้

– ทะเบียนบ้านตัวจริง

– พย าน 2 คน ( พร้อมบัตรประช าชนของพย านด้วย ) ที่มีอายุครบ 2O ปีบริบูรณ์

– ถ้าเคยหย่ ามาก่อน ต้องพกหลักฐานการหย่ าไปด้วย

– กรณีคู่สมรสคนก่อนหน้าเสียชีวิต ต้องมีหลักฐานการ ต า ย เช่น ใบมรณบัตร ประกอบด้วย

– สูจิบัตรและทะเบียนบ้านของบุตร กรณีที่มีลูกก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส

– แบบฟอร์ม คร.1 ตัวนี้สามารถขอได้จากที่อำเภอ หรือสำนักทะเบียนที่ไปจดทะเบียนสมรสเลย

กรณีช าวต่างช าติ จะต้องมีหนังสือเดินทาง ( Passport ) ตัวจริง และแบบฟอร์มรับรองที่ได้จากสถานทูตหรือ กงสุลที่แปลแล้วประกอบด้วย

ในการจดทะเบียนสมรสนั้นจะต้องอยู่ในวันและเวลาทำการของสำนักทะเบียนคือ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และมีพักเที่ยง ) โดยยึดเป็นเวลามาตรฐานทั้งการจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานทะเบียนเขตพื้นที่ รวมไปถึงการจดทะเบียนสมรสนอ กสำนักงานทะเบียน

อ้างอิงข้อมูล www.wongnai.com/articles/how – to – get – marriage – certificate และ www.krustory.com/register – your – marriage – 19429/

ที่มา parinyacheewit