6 สิ่ง ที่ไม่ควรทำระหว่างช าร์จมือถือ คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่หล า ยๆ คนมักจะเข้าใจผิดกันอยู่เป็นประจำ เกี่ยวกับ การช าร์จแบตมือถือ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคน มากๆ กับ 6 สิ่ง ที่ไม่ควรทำระหว่างช าร์จมือถือ คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์อิเลกทรอนิกทั้งหล า ยในทุกวันนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการช า ร์ จไฟหรือช าร์จแบ ตเต อ รี่ เพื่อที่จะทำให้ปุปกรณ์สามารถใช้งานได้ สายช า ร์ จจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่กล า ยเป็นสิ่งของที่ต้องมีกันทุกบ้าน

วันนี้เราได้นำเอาวิธีการใช้สายช าร์จไฟนี้อ ย่ า งถูกต้องและป ล อ ด ภั ย เพราะหากเกิดความผิดพลาดอาจทำให้เกิดอุ บั ต เ ห ตุ ร้ า ย แ ร งได้ เช่น แบตเตอรี่ร ะ เ บิ ดซึ่งมักจะเกิดจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือพวกของปลอมร า ค าถูกนั่นเอง

วิธีใช้งานสายช าร์จโทรศัพท์ที่ถูกต้องและปลอ ด ภั ย

1 ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์แบตหมดจนเหลือ 0 %

หากบางคนที่มักใช้มือถือนานๆโดยไมีช าร์จแบตเผื่อเอาไว้ อาจทำให้เครื่องดับลงเพราะแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง มีคำแนะนำว่าไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์แบตเหลือน้อยจนเครื่องดับไประหว่างใช้งาน เพราะจะทำให้คุณภาพของแบตเสื่อมได้เร็วขึ้น

ซึ่งก็มีโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่มีการตั้งค่าให้ปิดเครื่องได้เองหากระดับแ บ ตเ ต อ รี่เหลือน้อยมากๆ และอีกคำแนะนำหนึ่งคือให้ทำการช าร์จแบตในขณะที่มีระดับพลังงานอยู่ที่ 30% เป็นการถนอมแบ ตเ ต อ รี่ ให้มีอายุงานที่ ย า วนานขึ้น

2 ไม่เสียบสายช าร์จผิดหลัก

การช าร์จโทรศัพท์มือถือควรทำการเสียบปลั๊กกับเต้าให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทำปล า ยสายมาต่อช าร์จเข้ากับโทรศัพท์ นอ กจากความปลอ ดภั ยแล้วยังเป็นการถนอมอุปกรณ์ของเราให้มีอายุการใช้งานที่ย าวนานขึ้นด้วย

3 ไม่ใช่สายช าร์จของเทียมหรือสาย ช า ร์ จ ป ล อ ม

สายช าร์จที่ถูกผลิตขึ้น มาด้วยต้นทุนต่ำหวังข า ยเพื่อให้ได้กำไรนั้นเป็นอันตรายกว่าสายช าร์จของแท้มาก ขอให้เลือ กใช้สายช าร์จของแท้ แม้จะมีร า ค าแพงกว่าแต่ก็สามารถมั่นใจได้ว่าปลอ ดภั ยและมีอายุการใช้งานที่ดีกว่าของปลอมที่มักเสียง่าย ไม่ต้องซื้ อบ่อยๆ ก็เรียกว่าเป็นการใช้เงินซื้ อของ อย่ างคุ้มค่า

4 สามารถเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ขณะช าร์จได้

ในสมัยก่อนจะมีคำแนะนำว่าให้ปิดเครื่องในขณะที่ช าร์จจะทำให้ปลอ ดภั ยและถนอมแบตเตอรี่ได้ แต่ทุกวันนี้มีการพัฒนาขึ้นให้สามารถเปิดเครื่องขณะช าร์จได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน โดยหากเราต้องการเปิดโทรศัพท์เอาไว้ขณะช าร์จก็สามารถทำได้ แต่อย่ างไรก็ต ามผู้เชี่ยวช าญในเรื่องนี้ได้ให้คำแนะนำว่าหากปิดเครื่องช าร์จได้ก็จะมีผลดีมากกว่า

5 ไม่ใช้งานโทรศัพท์ในขณะทำการช าร์จแบตเตอรี่

ข่าวที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือ การที่มือถือร ะเ บิ ดขึ้น มาในขณะที่กำลังช าร์จอยู่เพราะแบตทเตอรี่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นในขณะที่ช าร์จ และหากเราใช้มือถือในขณะที่ช าร์จอยู่ก็จะเป็นการเร่งให้แบตเตอรี่มีความร้อนสูงขึ้นไปอีกจนเกิดร ะ เ บิ ดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับอุปกรณ์เทียมหรือของ ป ล อ ม

6 อ ย่ าเสียดายเงินหากต้องซื้ ออุปกรณ์ที่เป็นของแท้

จะเห็นกันเสมอว่าหล า ยคนเลือ กที่จะซื้ ออะไหล่หรืออุปกรณ์ที่เป็นของปลอมเพราะเสียดายเงินหากต้องซื้ อของแท้ แม้ว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆจะไม่สามารถถอ ดแบตออ กจากตัวเครื่องได้แล้วก็ต าม ก็ยังมีโทรศัพท์อีกหล า ยรุ่นที่สามารถถอ ดแบตออ กได้

หากแบตเตอรี่มือถือของเราเสื่อม ก็ควรซื้ อแบตเตอรี่ใหม่ซึ่งเป็นของแท้ โดยไม่ต้องลังเล เพราะของแท้นั้นจะมีมาตรฐานในการผลิตที่แตกต่างจากของปลอมอ ย่ า งชัดเจน แม้อะไหล่ๆของปลอมจะมีร า ค าถูกแต่ก็จะมีอายุการใช้งานที่สั้น ดังนั้นการตัดใจซื้ อของแท้นั้นย่อมคุ้มค่ามากกว่าเพราะไม่ต้องซื้ อบ่อยๆ

เรื่องของสายช าร์จโทรศัพท์มือถือนั้น บางคนยังไม่ทราบถึงการใช้ที่ถูกวิธีทำให้ในบางครั้งเรามักจะได้ยินข่าวเรื่องแบตเตอรี่มือถือร ะ เ บิ ดจนคนได้รับบ า ด เ จ็ บ หรือบางครั้งก็อาจเกิดไฟฟ้าลั ด ว งจรจนทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านได้ ดังนั้นทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือจึงควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มากเพื่อควา มป ล อ ด ภั ยและช่วยทำให้ประหยัดเงินได้มากขึ้น

ที่มา krustory