6 สิ่งที่ไม่ควรโ พ ส ต์ลงโซเซียล ถ้าไม่อย ากให้ตัวเองถูกมองไม่ดี

ในยุคสมัยนี้มือถือจากแต่ก่อนเป็นได้แค่เครื่องมือสื่อสาร ที่สามารถใช้แค่ส่งข่าวหากัน แต่ทุกวันนี้มือถือสามารถทำได้หล า ยอ ย่ าง สามารถเป็นได้ทั้งร้านค้ า เป็นได้ทั้งธนาคาร เป็นแหล่งสร้างร า ยได้ให้กับหล า ยๆคน

เรียกได้ว่าถ้าใช้ถูกทางพาเราร ว ยได้เลยล่ะ แต่ทุกอ ย่ างมีด้านดีก็มีด้านที่สามารถทำให้เราเ สี ยห า ยได้ วันนี้เราจึงอย ากจะมาบอ กถึงเพื่อนๆที่มักทำกันบ่อย นั่นคือ การโ พ ส ต์เรื่องราวชีวิตตัวเอง จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

สื่อโซเซียลมีเดียกล า ยเป็นสื่ออ อ น ไ ล น์หลักของคนในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นโลกที่ไร้ขอบเขต ไ ม่ ว่ า ใครก็สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นทั้งเ ฟ ส บุ๊ ค ไ ล น์ อิ น ส ต า แกรม ท วิ ส เ ต อ ร์ ที่เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการติดต่อสื่อส ารโดยตรง

ต่อให้เป็นรุ่นพ่อแม่ปู่ ย่ า ต า ย า ยก็ยังต้องใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งในนี้อ ย่ า งแน่นอน เป็นเหมือนการ แ ช ร์ เ รื่องราวในชีวิตประจำวัน แต่อ ย่ า งไรก็ต าม 6 เรื่องที่ไม่ควรโ พ ส ต์ลงสื่อโซเซียลเด็ดข า ด เพราะนอ กจากบางเรื่องจะทำให้คุณดูไม่ดีแล้ว ยังอาจส่งผล อั น ต ร า ย ต่อตัวเองได้อีกด้วย

1 โ พ ส ต์รูปขณะที่ดื่ ม เ ห ล้ า ห รื อสู บ บุ ห รี่

แม้จะเป็นเรื่องปกติที่หล า ยคนทำกันเป็นเรื่องธรรมดาก็จริง แต่การโ พ ส ต์ลงบ นสื่ ออ อ น ไ ล น์ กลับไม่ส่งผลดีต่ อตัวเองนัก เพราะถ้าหากเจ้านาย หรือญาติพี่น้อง พ่อแม่ผู้ใหญ่มาเห็นเข้าจะมองคุณในภาพ ลัก ษณ์ที่ไม่ดีได้

2 บอ กเลิกแฟนผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย

ไม่ต่างกับการนำเรื่องส่วนตัวที่ควรเป็นเรื่องของคนสองคนควรพูดคุยกันแบบส่วนตัวมากกว่าจะเอามาเปิดเผยในที่สาธารณะ เพราะบนโลกโซเซียลแล้วไม่สามารถว่าใครเป็นห่วงจริงๆ หรือแค่อ ย า กสอ ดรู้สอ ดเห็นเรื่องส่วนตัวของเราเท่านั้นเอง

3 โ พ ส ต์รู ป โ ช ว์ ท รั พ ย์ สิน มีค่า

โลกอ อ น ไ ล น์ก็เหมือนคนที่รู้หน้าไม่รู้ใจ การ โชว์ ทรั พย์สินต่างๆ ลงบนสื่อโซเซียลอาจเป็นเหมือนการล่ อให้โ จ รขโ ม ยเข้ามาหลอ กเอาท รั พ ย์สินของคุณ หรือแม้แต่การดักปล้นโดยสืบค้นจากข้ อมูลส่วนตัวของคุณก็ได้

4 โ พ ส ต์ ด่ าคนอื่น

การด่ าทอคนอื่นหน้าสื่อโซเซียลนั้นไม่ใช่เรื่องดีต่อตนเอง ยิ่งในปัจจุบัน มีก ฎ ห ม า ยคุ้มครองอยู่ แม้จะลบโ พ ส ต์ ดังกล่าวออ กไปแล้ว

แต่หากมีการบันทึกภาพหน้าจอ ผู้ที่ถูกพ า ด พิ งถึงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้ อีกทั้งยังทำให้ตัวเองดูไม่ดีในส า ย ต าคนอื่นอีกด้วย

5 ข้ อความสนทนาส่วนตัวระหว่างกัน

ข้ อความสนทนาส่วนตัวที่คุยกันเพราะส่วนหนึ่งไม่ต้องการเปิดเผยในที่สาธารณะ การบันทึกภาพแล้วนำลงมาโ พ ส ต์

ก็ไม่ต่างกับการเอาความลับที่คุยกันออ กมาพูดให้คนอื่นได้รับรู้ด้วย การโ พ ส ต์ในแง่นี้ก็ไม่ต่างกับการไม่ให้เกียรติคู่สนทนาด้วยเช่นกัน

6 โ พ ส ต์ รู ป ว า บ ห วิ ว

การโ พ ส ต์ รู ป ว า บ ห วิ วหรือ ล่ อแหลม สื่อออ กในลักษณะ เ ซ็ ก ซี่ ชวนให้คิดต่ออาจไม่ส่งผลดีต่อตัวผู้โ พ ส ต์มากนัก ไม่ว่าตะเป็นรูปตนเองหรือนำรูปผู้อื่น มาโ พ ส ต์

ก็ต าม จะทำให้ภาพลักษณ์ของผู้โ พ ส ต์ดูไม่มีดี หรือหากเจ้านายคนรู้จักมาเห็นเข้า จะเข้าใจว่าคุณเป็นคนทะลึ่ งนอ กจากนี้อาจทำให้มี โ ร ค จิ ต ที่ต ามด้วยแบบไม่รู้ตัว

อ ย่ า งไรก็ต ามการใช้สื่ออ อ น ไ ล น์ในปัจจุบันนั้น รวดเร็วฉับไวทันใจ ทันทุกเหตุการณ์ก็จริงอยู่ แต่ก็เปรียบเสมือนด า บสองคม ดังนั้น ควรใช้สื่ออ ย่ า งระมัดระวัง และให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองจะดีกว่าด้วย

ที่มา   krustory