6 สิ่งที่ทำบ่อยๆ รถของคุณพังเร็วขึ้น

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถยนต์เป็นประจำทุกวัน วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการใช้รถให้ถูกวิธี ยื่นระยะการใช้งานให้ย าวนาน มากยิ่งขึ้น กับบทความ 6 สิ่งที่ทำบ่อยๆ รถของคุณพังเร็วขึ้น ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ที่ยิ่งทำแล้ว รถคุณจะพังเร็วขึ้น

ในปัจจุบันความนิยมในการใช้รถยนต์เกียร์ออโต้นั้นมีอยู่มากบนท้องถนน และผู้ใช้รถเกียร์ออโต้เองส่วนหนึ่งก็อาจจะยังมีพฤติก ร ร ม และความเข้าใจผิดๆในการใช้รถเกียร์ออโต้อยู่บ้าง ซึ่งอาจมองไม่เห็นผลเสียชัดเจนแต่เมื่อเวลา ผ่ า นไป

การขับรถเกียร์ออโต้ อ ย่ า งไม่รู้หลักการทำงานของรถนั้นอาจทำให้ระบบเกียร์หรือระบบอื่นๆ ของรถยนต์เกียร์ออโต้เสื่อม และเสียห า ยง่ายและเร็วกว่าอ ายุ การใช้งานต ามสภาพเดิมได้ วันนี้จึงขอนำเสนอ 6 พฤติก ร ร มผิดๆที่คนขับรถบางคนมักจะทำกัน

1 อ ย่ า เข้าเกียร์ P ตอนติดไฟแดง

การใช้เกียร์ P นั้นควรใช้ในตอนที่รถเข้าที่จอ ดรถแบบสนิทจริงๆเท่านั้น เพราะหากเราใช้ขณะรถจอ ดติดไฟแดงแล้วเกิดเห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น อ ย่ า ง มีรถมาชนท้ายเรา จะทำให้ระบบเกียร์ของเราที่ล็อคสนิทแล้วถูกแรงชนไปข้างหน้า ทำให้ชุดเกียร์พังได้

2 การเหยียบคันเร่งช่วงออ กตัว

หล า ยคนติดนิสัยการเห ยี ย บคันเร่งเพื่อวอร์มเครื่อง และชอบเหยียบคันเร่งค้างเอาไว้ก่อนออ กตัวเพื่อที่จะได้ออ กตัวได้ไวขึ้น แต่การทำเช่นนี้บ่อยๆจะทำให้ชุดเกียร์ถูกกระ ช า กและทำให้ชุดเพลาที่ทำการขับเคลื่อนรถ รวมทั้งย า ง รองแทนเครื่องยนต์เ สื่ อ มและ พั ง เร็วขึ้น

3 การเหยียบคันเร่งจนมิดช่วงแซง

เวลาที่จะแซงรถคันหน้า คนขับมักเหยียบคันเร่งจนสุดเพื่อเร่งความเร็วให้แซงรถอีกคันได้พ้น ซึ่งการกระทำนี้จะทำให้ชุดเกียร์ของรถเสียห า ยได้ง่าย และกล า ยเป็นการลดอายุการใช้งานของ

เกียร์ให้สั้นลง การเหยียบคันเร่งจนมิดจะทำให้เกิดการสึกหรอของชุดเกียร์ เพราะฟั นเฟืองต่างๆในระบบจะหมุนด้วยความเร็วสูง เกิดการเสียดสีและมีความร้อนเกิดขึ้น

วิธีการแซงที่ดีที่สุดคือ รอจังหวะที่ไม่มีรถสวน มาแล้วใช้ความเร็วที่เหมาะสมในการขึ้นแซงโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งจนสุดจะช่วยรั ก ษ าแลถนอมระบบเกียร์รถได้ดีกว่าและปลอ ดภั ยกว่าด้วย

4 อ ย่ า ออ กตัวโดยไม่เหยียบเบรค

บางคนอาจมีนิสัยการออ กตัวทันทีโดยไม่เหยียบเบรค ซึ่งอาจทำให้ระบบเกียร์สึกหรอเร็วยิ่งขึ้น ต ามหลักแล้วควรที่จะเหยียบเบรคก่อนแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้รถกระตุก และยังช่วยป้องกันรถไหลไปชนกับรถคันอื่น ป้องกันการเกิด อุ บั ติ เ ห ตุได้อีกด้วย

5 การเข้าเกียร์ว่างก่อนรถหยุด

ไม่ควรเข้าเกียร์ว่างก่อนที่จะหยุดรถหรือชะลอความเร็ว หล า ยคนเชื่อว่า การเข้าเกียร์ว่างแล้วปล่อยให้รถไหล จะทำให้ประหยัดน้ำมันซึ่งความจริงแล้วไม่ถูกต้องนัก เพราะนอ กจากจะไม่ช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังทำให้ระบบเกียร์พังง่าย เพราะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นระบบตัดกำลังของเกียร์ออโต้เสียห า ย

6 อ ย่ าเดินหน้าหรือถอยหลัง ในตอนที่รถจอ ดไม่สนิท

ในจังหวะที่เปลี่ยนเกียร์โดยที่รถยังไม่จอ ดหรือหยุดสนิท เช่น การใส่เกียร์ถอยหลังในขณะที่รถกำลังไหลไปด้านหน้านั้น จะทำให้ระบบการขับเคลื่อนภายในถูกกระช า กในทิศทางที่สวนกันอ ย่ า งรวดเร็วเกินไป หากเกิดบ่อยๆจะทำให้อ า ยุ ง า นของระบบเกียร์สั้นลง

สำหรับ 6 พฤติก ร ร มที่กล่าวมานั้นเป็นตั ว อ ย่ า งที่ไม่ควรทำต าม เพราะจะส่ งผลต่อระบบการทำงานของรถเกียร์ออโต้ อ ย่ า ง มากซึ่งหากเกิดความเสียห า ยขึ้นก็จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีก หากเราใช้รถเกียร์ออโต้อยู่ก็ควรเปลี่ยนพฤติก ร ร มที่กล่าวมานี้ และใช้รถให้ถูกหลักจะช่วยทำให้ป ล อ ด ภั ยและไม่ต้องเสียเงินซ่อมแซมรถในภายหลัง

ที่มา krustory