6 สิ่งที่จะทำให้เราลำบากตอนแก่ ถ้ายังไม่เลิก

บางครั้งการที่เราลำบากก็อาจจะมาจากตัวเราเอง ไม่ใช่เพราะโชคชะต าเล่นตลก เพราะการกระทำในบางเรื่องของเรานั้นก็ส่งผลต่อชีวิตเราได้เช่นกัน อ ย่ างการกระทำ 6 สิ่งต่อไปนี้ที่จะนำความลำบากมาให้ในภายพากหน้า จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1 ไม่ปรับแผนประกั นชีวิต

คุณก็ อ ย่ า ลืมว่า ประกั นที่คุณเคยทำ เมื่อ20-30 ปีที่แล้ว อาจไม่ใช่ ประกั นที่เหมาะกับ คุณอีกต่อไป เพราะคุณต้องการ ประกั นที่ครอบคลุม ให้เหมาะสม กับอายุตัวเอง รวมไปถึงการ ประกั นเพื่อให้ครอบครัว ไม่ต้องมีปัญหาการเ งิ น ถ้าวันนึงคุณมี ปัญหาสุ ข ภ า พ ต้องใช้ค่า รั ก ษ า หรือเสี ยชี วิตเรื่องนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะถ้าคุณเป็น คนหาเลี้ยงครอบครัว

2 ไม่เก็บเ งิ นให้มาก ต ามอายุต ามอายุตัวเอง

เพราะเ งิ นที่คุณสะสมไว้ ใช้หลังเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้น มากกว่า ตอนที่ทำงานใหม่ๆ ยิ่งคุณทำงาน มานาน มากๆ มีเ งิ นเดือนสูงขึ้น ก็ควรเก็บให้มาก ขึ้นต ามอายุ เพราะถ้าชะล่าใจ อาจทำให้ เก็บเ งิ นได้ ไม่พอใช้

3 ล้อเล่นกับแผนเก็บเ งิ น

ตอนที่คุณมี อายุ 20ถึง30 ปี อาจจะละเว้น เ งิ นสะส มเพื่อต อนเกษียณ อายุก็ไม่เป็นไร แต่หากเข้าช่วงวัยกลางคน ทีนี้จะมาล้อเล่น กับเ งิ นสะส ม เพื่อตอนเกษียณ อายุไม่ได้แล้ว ฉะนั้น อ ย่ า ใช้เ งิ นที่กันไว้ เพื่อตอนเกษียณ อายุเชียว เพราะคุณต้องมี เ งิ นสดเผื่อเห ตุ ฉุ ก เฉิ น ด้วย

4 ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย ของลูกคุณ

เราก็ไม่ควรไปทุ่มทุ น กับลูกจนเกินไป คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่าย ให้ถี่ถ้วนในทุกๆด้าน ทั้งค่าเล่ าเรียน ค่าเรียนพิเศ ษ กิจ ก ร ร ม ต่าง ๆ วิชาการช่วงปิดเทอม รวมไปถึงค่าใช้จ่าย ช่วงเรียน มหาลัยคุณต้องลด ค่าใช้จ่าย ให้ประหยัดที่สุด หรืออาจต้องตั ดค่าใช้จ่ายบาง เพราะเดี๋ยวคุณ จะต้องทำงานหนักมากขึ้น เพราะกระทบกับสุ ข ภ า พ ในวัยเกษียณของคุณเอง

5 ซื้ อบ้านราค าสูง จ่ายไม่ไหว

เพราะบ้าน เป็นเ งิ นก้อนโต จึงเป็นเรื่องใหญ่ หากคุณคำนวณ แล้วค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูงกว่าค่าเฉลี่ ย ก็ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องลดร า ยจ่าย ต้องเข้าใจด้วยว่า การย้ ายที่อยู่ ก็เป็นเรื่องปกติ และการเปลี่ยน มาอาศัย อยู่ในบ้าน ที่ถูกลงนั้น มันย่อมดีกว่า ปล่อยให้ค่าบ้าน กระทบการเ งิ นคุณ ทีนี้จะส่งผลให้เ งิ นเก็บ หลังเกษียณของคุณลดน้อยลง ถ้าเ งิ นหลังเกษียณ ของคุณไม่พอใช้ ทีนี้แหละมันจะ เกิ ดห นี้ขึ้น มา

6 ไม่รี บจัดการห นี้บั ตรเค รดิ ต

เพราะในวัยนี้ คุณเอง ก็ไม่ควรใช้จ่าย แบบพึ่งพาบั ตรซะทีเดียว หากคุณมีห นี้บั ตร ก็ต้อง พย าย ามจ่ายให้ หมดไวที่สุด หรือถ้ามีห นี้ บั ตรเครดิตมากไป คุณต้องจัดการให้ได้ แม้ว่าคุณจะต้องข าย สินทรั พย์ก็ต้องทำ หรืออาจต้องปัน เ งิ นเก็บของคุณ ทยอยจ่ายห นี้ ให้หมดไป แล้วคุณจะมีอิสระ ทางการเ งิ น

ที่มา tamnanna sabuyjaijung