6 นิสัยทำให้จน จนเป็นห นี้ท่วมหัว

ไม่อย ากเป็นห นี้ อย ากร ว ยอย ากมีกิน มีใช้ไม่ลำบาก แต่ทำงานได้เ งิ น มาใช้ไม่เป็น ทำตัวติดหรู แ บ บนี้จะร ว ยได้อ ย่ างไร หากอย ากรู้ว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่ทำให้เรายังจนอยู่ ไม่ร ว ยกับเขาสักที เรามาดูกัน

พนักงานธรรมดาอ ย่ างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่ร ว ยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับเศษเงิ นของเขา ตอนสิ้นเดือน ทนกับการเดินทางไปทำงานวันละ 2-3 ชั่ วโมง เวลาในชีวิตเกือบครึ่ง หมดไปกับการเดินทางเราก็สู้ทนทำไป เพราะความจนและเรา

ก็ยังชอบซื้ อของแพงๆมาใช้ด้วยวันหยุดเราชอบไปเดินดูต ามห้างหรูๆ มันชอบแ บ บนี้จัง อธิบายไม่ถูกหรอ กเรารู้ว่าเป็นนิสัยคนจน และอีกไม่นาน เราจะแก้ไขนิสัยเราให้ได้ 6 ข้ อนี้ที่เราจะดัดนิสัยเราให้จริงๆจังๆสักที

1.ฟุ่มเฟือยอย ากได้ทุกสิ่ง

ทั้งที่บางสิ่ง ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น สำหรับคุณเลย หรือบางสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว คุณกลับซื้ อมาเพิ่มอีก เมื่อถึงสิ้นเดือนเ งินเดือนเข้า แทนที่คุณจะหักเงิ นออ กสำหรับออม คุณกลับนำเงิ นออม ไปซื้ อสิ่งของที่คุณอย ากได้ ความหฟุ่มเฟือย หรือ การไม่มีความยับยั่งชั่งใจ นำไปสู่ความย ากจนได้อ ย่ างไม่ต้องสงสัย

2.การข า ดเป้าห ม า ยทางการเงิ น

เป็นการไม่มีแผน ด้านการเงิ นอ ย่ างชัดเจน โดยเฉพาะแผนการออมเงิ น ที่ไม่ได้ตั้งเป้าห ม า ยไว้อ ย่ างชัดเจน ว่าในแต่ละเดือน จะออมเท่าไหร่ และในบางครั้ง แม้จะตั้งเป้าห ม า ยไว้ชัดเจนแล้วว่า แต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่ แต่พอถึงสิ้นเดือน ก็นำเงิ นในส่วนนั้นไปใช้ แทนที่จะนำเงิ นส่วนนั้นไปออม

3.ไม่มีวินัยในการออม

จากข้างต้น เมื่อข า ดเป้าห ม า ยที่ชัดเจน การออมจะไม่เกิดขึ้นเลยหากข า ดวินัย และความ เสมอต้นเสมอปล า ย ท้ายที่สุด เมื่อคุณข า ดวินัยในการออม คุณก็จะไม่สามารถ สร้างความมั่นคง ทางการเ งินได้เลยเพราะการข า ดวินัยนั่งเอง

4.หลงแบรนด์เนม

กับดักของผู้คนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันคือ กระเป๋าเสื้อผ้า จะต้องเป็นสินค้ าที่มีชื่อเ สี ยงหรือแบรนด์เนม แม้ว่ากระเป๋าหรือเสื้อผ้าของแบรนด์ดังจะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ แต่หากคุณเป็นคนที่ ไม่ได้มีร า ยได้สูง ก็ไม่ควรที่จะซื้ อมาใช้ แต่ควรเป็นการซื้ อด้วยเงิ นเก็บที่คุณสะสมไว้ น่าจะดีกว่า

ไม่ควรตัดสินใจซื้ อทันทีเมื่อเงิ นเดือนออ ก เพราะเดือนนั้น จะทำให้คุณต้องหยิบเงิ นสำรอง ออ กมาใช้ร่วงหน้า และเงิ นเก็บที่คุณออมไว้ก็ลดลงดังนั้นการออมที่คุณออมไว้ จะไม่เกิด ประโยชน์ใดเลยหากคุณนำเ งินออมมาใช้กับสินค้ าฟุ่มเฟือย

5.ก่อห นี้บัตรเครดิต

การมีบัตรเครดิต เป็นเรื่องที่ให้คุณ และให้โ ท ษ หากคุณไม่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่าย ที่คุณ ใช้ไปในแต่ละเดือน การใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเ งินในแต่ละเดือน ก่อให้เกิดภาระ ที่ต้องชำระ ในแต่ละเดือนที่มากขึ้น จนท้ายที่สุด คุณเลือ กชำระแ บ บขั้นตํ่า และก็นำไปสู่ การเป็นห นี้บัตรเครดิตในที่สุด

6.สร้างห นี้สิน

ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนสินค้ า ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรืออะไรก็ต ามแต่ที่สามารถผ่อนได้ คุณผ่อนหมด ทั้งที่ร า ยได้ของคุณก็ไม่เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือน แล้วเมื่อหักค่าผ่อนต่างๆถ้าร า ยได้ คุณยังไม่พร้อม ต่อ การสร้างห นี้ ควรหลีกเลี่ยงที่จะเป็นลูกค้ าเงิ นผ่อนต่างๆจะดีกว่า

ที่มา   108resources