5 เ ค ล็ ด ลั บเสริมโชคลาภมงคล ทำแล้วดี ชีวิตราบรื่น

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเ ค ล็ ด ลั บการเสริมโชคลาภมงคลให้กับตัวเอง เพื่อให้ชีวิตนั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆ ทำอะไรก็ราบรื่น คอยหนุนนำชีวิต ถ้าอย ากรู้แล้วเราไปดูกัน ว่ามีวิ ธีใดบ้าง

1 เติมน้ำมั นตะเกียง

คำโบราณบอ กไว้ว่า การเติมน้ำมั นตะเกียงนั้นจะช่วยให้ชีวิตของเรามีแสงสว่างในจิตใ จ มีความคิดสติปัญญาที่ดี เงินทอง และยังช่วยต่ออายุและหนุนนำโชคชะต าให้เรามีความเจริญรุ่งเรือง

2 ทำบุญด้วยการปล่อยสั ต ว์

ด้วยอานิสงส์ของการไ ถ่ชีวิตสั ตว์ต่างๆ จะช่วยให้เรานั้นปรา ศจากความทุ ก ข์มีอายุยืนย าว และมีสุขภาพที่แ ข็งแ รง

3 ขอขมาพ่อแม่

พระในไหนก็ไ ม่สำคัญเท่าพระในบ้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การขอขมาพ่อแม่ เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณ เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพ คำพูดของท่านทั้งสองนี้มีความศัก ดิ์สิท ธิ์มาก เปรียบได้ถึงพระอรหันต์ในบ้าน รั บร องได้เลยว่าชีวิตของคุณเจริญยิ่งขึ้น

4 สร้างความดี คิดดี พูดดี และทำความดี

พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า การทำดีย่อมได้รับผลดี เมื่อเราทำความดีแล้วจิตใ จของเราจะดีต าม รอบข้างจะรักใค ร่มีความหนุนนำ คิดการสิ่งใดจะสมปรารถนา เมื่อมีชีวิตอยู่ควรสะสมบุญไว้ ชีวิตในภายภาคหน้าจะมีแต่ความสุขความเจริญ

5 แผ่เมตต า

บทสวดแผ่เมตต าให้ผู้อื่นและเจ้ากร ร มนายเ ว ร

สัพเพ สัตต า สุขิต า โหนตุ นิททุกขา อะเ ว รา อัพย าปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ

ขอสัต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง จงถึงความสุข ปรา ศจากความทุ ก ข์ ไ ม่มีเว ร ไ ม่มีภั ย ไ ม่มีความคับแค้ นใ จ จงมีความสุขการสุขใ จ รักษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมตต าให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปรา ศจากความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปรา ศจากอุปส ร ร คอั น ตร า ยทั้งปวง

ที่มา  kiddpan