5 เ ค ล็ ด ลั บสอนลูกแ บ บคนจีน ทำให้ได้ดีจนทุกวันนี้

พ่อแม่หล า ยคน มีวิ ธีสอนลูกที่แตกต่างกันออ กไป แต่เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนอย ากเห็นลูกนั้นโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นที่น่ายกย่องกันทั้งนั้นใช่ไหมละ ฉนั้นเราจะสอนลูกอ ย่ างไรให้ถูกทาง เพื่อให้ลูกนั้นเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รู้จักการใช้ชีวิตในสังคม

วิ ธีการเลี้ยงลูก ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ในการกำหนดลักษณะนิสัยและการกระทำของลูก ตั้งแต่เ ด็ กไปจนโต ซึ่งวิ ธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวก็มักได้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมานอ กจากนี้

แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันทำให้มีวิ ธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน วันนี้เราจะพาไปดูเ ค ล็ ด ลั บดีๆ ในการสอนลูกต ามแบบฉบับของคนจีนซึ่งจะมีเ ค ล็ ด ลั บอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

1. สอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเองเพราะประเทศจีนเป็น ประเทศที่มีประชากรเยอะมาก มีการแข่งขันสูงดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเองเพื่อผลที่ออ กมาดีที่สุดด้วย

2. คุณพ่อคุณแม่มีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีน มักเตรียมอนาคตให้ลูกสอนให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติด อ า วุ ธ ทางปัญหา เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

ให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำต ามความฝัน ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ทำให้เ ด็ กๆ ชาวจีน มีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝัง แนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเ ด็ ก

3. สอนให้ลูกขยัน

ประหยัด อ ดทน คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อ ดทน ไม่เกียจคร้านจึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืน ห ม อ น ใบ ได้ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความย ากลำบากก่อนต้องมีความขยัน อ ดทน เพราะเชื่อว่า การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

4. สอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือ การสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋ หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอ ดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร

ดังนั้นถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเ ด็ ก พร้อมกับกดดั น ให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้นการเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

5. สอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ชาวจีนถือว่าลูกเป็นห นี้ชีวิตพ่อแม่ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดต ามแบบปรัชญาขงจื้อ ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบ

ในการเลี้ยงดูลูกเช่นกันไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเ ด็ กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น ซึ่งครอบครัว

เป็นสถาบันแรกที่อบรม สั่งสอนเ ด็ กที่เกิดมาให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอถ้าพื้นฐานครอบครัวดีเ ด็ กก็จะออ กมาอยู่ในสังคมได้อ ย่ างมีความสุข

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูกครอบครัวคนไทยกับ คนจีน

คนไทย เลี้ยงลูกอ ย่ างฮ่องเต้ คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้

คนไทย ให้กำลังใจลูก คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนไทย สอนลูกจากประสบการณ์ คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนไทย สอนให้ลูกกตัญญู คนจีนถือว่าลูกเป็นห นี้ชีวิตพ่อแม่

คนไทย สอนให้ลูกต ามหาความฝัน คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก

เราควรนำข้ อ ดี ของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเราและ ต ามแบบคนจีน มาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออ กสู่สังคมในอนาคต

ที่มา  boktorth