5 อย่ างนี้ ที่คุณไม่ควรทำในยุคที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เป็นแบบนี้

เมื่อเ ศ ร ษ ฐ กิ จบ้านเรากำลังย่ำแย่ลงทุกๆ วัน และหล า ยๆ คนก็พบเจอกับปัญหาเรื่องเงินทองมากมาย และวันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุรเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการบริหารจัดการเรื่องเงินกับบทความ 5 อย่ างนี้ ที่คุณไม่ควรทำในยุคที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เป็นแบบนี้ ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จในช่วงนี้ไม่ว่า จะเป็นในประ เ ท ศ หรือทั่วโ ล กต่างก็ประสบปั ญ ห าไม่ต่างกัน สำหรับผู้ที่มีกิจการ หรือ มีเงินออมที่กำลังมองหาการลงทุนที่สร้างกำไรได้ควรมองสถานการณ์รอบตัวให้ดีก่อนจะเริ่มต้นทำ

ควรวิเคราะห์ความเสี่ยง ทุ ก อ ย่ า ง และภ า พ ร ว ม ของระบบการเงินตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่า สามารถนำเงินไปลงทุนเพิ่มกับจุดไหนอ ย่ า งไรบ้าง โดยเรามีหลัก 5 ข้อที่ควรไตร่ตรองให้ดี ดังนี้

1 ไม่ค้ำประกันให้ผู้อื่น

เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความลำบากใจให้หล า ยๆคนเมื่อมีคน มาขอความช่วยเหลือในทำนองนี้ ซึ่งหากมีการผิด สั ญ ญ าเกิดขึ้นเราจะกล า ยเป็นผู้ที่ต้องชดใช้แทนอ ย่ า งเ ลี่ ย งไม่ได้ ทางที่ดีควรหาทางปฏิเสธไปก่อนจะดีที่สุดเพราะจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบแทนผู้อื่น และไม่ต้องมีห นี้เพิ่มจากสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนสร้าง

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะลงมือทำ เพราะในสถานการณ์เ ศ ร ษ ฐ กิ จเช่นนี้หากต้องเสียเงินจำนวน มาก จะทำให้ระบบการเงินของเรายิ่งย่ำแย่ลงไปอีก ควรไตร่ตรองให้ดีก่อนจับธุรกิจ และการลงทุนทุกตัวให้ดีที่สุด

2 ไม่ก่อห นี้เพิ่ม

ช่วงนี้ไม่ว่าจะ อ ย่ า งไรก็ต ามขอให้หยุดการสร้างห นี้ใหม่ๆไม่ว่า จะเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กก็ต าม เพราะสถานการณ์ ในช่วงนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้แน่นอน ทั้งบ้านหรือรถที่ต้องใช้ระยะเวลาผ่อนอีกนานหล า ยปี ในอนาคตสภาพเ ศ ร ษ ฐ กิ จอาจจะแ ย่ ลงกว่านี้ก็ได้ ควรเก็บเงินเอาไว้เพื่อรอดูสถาณการณ์ให้นิ่งกว่านี้ก่อนจะดีกว่า

3 ไม่นำเงินออมมาใช้

อ ย่ า งเพิ่งคิดเรื่องการทำธุรกิจใหม่ๆที่เรายังไม่มีความรู้หรือประสบการณ์มากพอ หากมีความจำเป็นอ ย่ า ง เลี่ยงไม่ได้จริงๆก็อาจดึงมาใช้ได้บางส่วนและรีบเก็บคืนให้เร็วที่สุด เพราะในอนาคตเราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินฉุกเฉินก้อนนี้ออ กมาใช้ ส่วนใครที่ยังไม่มีเงินเก็บเลยก็ควรเริ่มต้นเก็บออมเสียแต่วันนี้เลย

4 อ ย่ าเพิ่งข ย า ย ธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ กลางหรือเล็กก็ต ามที ช่วงนี้สถานการณ์ยังคงซบเซา แม้ธุรกิจบางอ ย่ า งจะเป็นไปได้ด้วยดี หากต้องการขย า ยสาขาในช่วงเดือนหน้านี้ ต้องมองตลาดให้ดีและรอบคอบ และศึกษาถึงความ เสี่ ย งพร้อมกับเตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วย

ลองเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการเปิดส าข าเพิ่มหรือควรทำเงินไปพิฒนาปรับปรุงสาขาเดิมให้สามารถกระตุ้นยอ ดได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องมีรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต ามอาจเป็นทางเลือ กที่ปลอ ดภั ยกว่า อ ย่ า งไรก็ต ามควรเลือ กทางต ามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและป ล อ ด ภั ยมากที่สุดไว้ก่อน

5 ไม่ลงทุนในกิจการที่กำไรสูง

ไม่ลงทุนในธุรกิจหรือใดๆที่เรายังไม่มีความรู้มากพอ ตัวอ ย่ า งเช่น แ ช ร์ แ ม่ ม ณี ที่ผู้คนหวังร ว ยกันจากการฝากเงินที่ได้ด อ ก เ บี้ ยสูงมาก ด้วยความที่ยังไม่มีความเข้าใจหลักการลงทุน มากพอ และยังข า ดการวิเคราะห์ที่รอบคอบ ทำให้เกิดความเสียงในการลงทุน กล า ยเป็นการเ สี ยรู้ไป ในขณะที่การลงทุนที่เราศึ กษ า ไตร่ตรองมาอ ย่ างรอบคอบแล้วว่าปล อ ด ภั ยและเหมาะสมในช่วงนี้ จึงค่อยเริ่มต้นลงทุน

ที่มา krustory